Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2018 z dne 25. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2018 z dne 25. 5. 2018

Kazalo

1735. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 437 Bobenčkova – Tržaška, stran 5286.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) sprejemam
S K L E P 
o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 437 Bobenčkova – Tržaška 
1. 
Predmet sklepa 
S tem sklepom se začne postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 437 Bobenčkova – Tržaška (v nadaljnjem besedilu: OPPN).
2. 
Ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN 
Območje OPPN leži na Viču ob Tržaški cesti med Bobenčkovo ulico na vzhodni strani in obstoječo strnjeno pozidavo ob Tržaški cesti na zahodni strani. Območje je pozidano s pretežno starejšimi stanovanjskimi objekti s trgovskim programom ter zapuščenim trgovskim objektom ob Tržaški cesti. Nepozidane površine so deloma vrtički, deloma neurejene površine v zaraščanju.
V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr. in 12/18 – DPN; v nadaljnjem besedilu: OPN MOL ID) obravnavano območje obsega del enote urejanja prostora VI-647 z namensko rabo CU (osrednja območja centralnih dejavnosti), za katero je treba izdelati OPPN.
Na podlagi investicijskih pobud lastnikov parcel je predvidena gradnja trgovsko gostinskega objekta ob predhodnem rušenju zapuščenega trgovskega objekta ter gradnja večstanovanjskih objektov s poslovno dejavnostjo ob Tržaški cesti ob predhodnem rušenju obstoječega stanovanjsko trgovskega objekta. Stavbe ob Bobenčkovi ulici so predvidene za ohranitev. Za dostop do trgovsko poslovnega objekta bo treba urediti nov priključek na Tržaško cesto, ki bo hkrati omogočal dostop do obstoječe stanovanjske soseske v zaledju.
S sprejetjem OPPN bo omogočena izvedba načrtovanih programov.
3. 
Območje OPPN 
Območje OPPN se nahaja v Mestni občini Ljubljana, v Četrtni skupnosti Vič.
Območje OPPN zajema naslednje parcele ali dele parcel v katastrski občini 1723 Vič: 706/2, 706/5, 706/6, 708, 709, 710/1, 710/2, 711/10, 711/11, 711/12, 711/13, 711/14, 711/15, 711/16, 711/17, 711/18, 711/19, 711/20.
Velikost območja OPPN je približno 6450 m2 in se v času priprave prostorskega izvedbenega akta lahko spremeni.
4. 
Nosilci urejanja prostora, ki podajajo smernice za načrtovane prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi OPPN 
Nosilci urejanja prostora:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja srednje Save;
2. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje;
3. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami;
4. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino;
5. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Ljubljana;
6. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet;
7. Javna razsvetljava d.d.;
8. Snaga Javno podjetje d.o.o.;
9. Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija d.o.o., Področje oskrbe z vodo;
10. Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija d.o.o., Področje odvajanja odpadnih voda;
11. Elektro Ljubljana d.d., DE Ljubljana mesto;
12. Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Oskrba s plinom;
13. Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Daljinska oskrba s toplotno energijo.
Drugi udeleženci:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje;
2. Telekom Slovenije d.d., PE Ljubljana;
3. Telemach d.o.o.;
4. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave dokumenta izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
5. 
Način pridobitve strokovne rešitve 
Podlaga za pripravo OPPN je strokovna rešitev, pripravljena na podlagi variantnih rešitev, prikaza stanja prostora, OPN MOL ID, investicijske namere ter strokovnih podlag.
6. 
Roki za pripravo OPPN 
Rok za sprejem predloga OPPN je predviden eno leto po začetku priprave. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
7. 
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN 
Pripravo OPPN financira investitor, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Obveznosti investitorja se določijo z dogovorom o sodelovanju med Mestno občino Ljubljana in investitorjem.
8. 
Objava in uveljavitev 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Mestne občine Ljubljana www.ljubljana.si.
Št- 3505-26/2017-23
Ljubljana, dne 10. maja 2018
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković l.r.