Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2018 z dne 25. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2018 z dne 25. 5. 2018

Kazalo

1707. Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje HUV-1-2, stran 5249.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO) in 32. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15) župan Mestne občine Celje sprejme
S K L E P 
o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje HUV-1-2
1. 
(predmet sklepa) 
S tem sklepom se začne postopek priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje HUV-1-2 (v nadaljnjem besedilu: OPPN).
2. 
(ocena stanja in razlogi za pripravo) 
Na Spodnji Hudinji, vzhodno ob Mariborske ceste, območje zasedajo kompleksi Merkurja, podjetja INO, Celjskih mesnin ter posamezni drugi uporabniki prostora. Veljavni prostorski akt, Zazidalni načrt »Gospodarska cona v Celju« – ureditveni načrt Industrija – sever Celje (proj. Zavod za napredek gospodarstva Celje št. 72/64, Uradni list SRS, št. 72/64, 22/77), območje opredeljuje glede na osnovne uporabnike v času svojega sprejetja, torej Kovinotehne, Žične idr., kar pa je v fazi menjave lastništva in spremembe programov postalo predmet različnih pobud po novih posegih in posledično spremembi veljavnega prostorskega akta.
Območje med Mariborsko cesto, Trnoveljsko cesto, Hudinjo in AC je namenjeno proizvodnim, servisnim in drugim gospodarskim dejavnostim, hkrati pa je ob mestnih vpadnicah in mestnih zbirnih cestah del urbanega prostora, ki zahteva posebno obravnavo v smislu koridorjev za namen boljše mobilnosti (PR, AC postajališče, kolesarski koridorji ipd.), zelenih površin ter oblikovanja mestnega prostora. Območje je prometno slabše dostopno in narekuje potrebo po novih prometnih navezavah. Čez obravnavano območje je predviden povezovalni koridor proti vzhodu kot širitev industrijske cone Celje vzhod (ICCV), območje je oskrbovano tudi z industrijskim tirom.
Pridobiti želimo dokument, ki bo skozi analizo celote in določitev podrobnejše rabe ter podanimi usmeritvami za urejanje posameznih enot, omogočal lastnikom izgradnjo in razvoj njihove dejavnosti ter hkrati dopustil realizacijo strateških usmeritev Mestne občine Celje na področju prostorskega razvoja.
3. 
(predmet, programska izhodišča, namen in ureditveno območje OPPN) 
Območje OPPN obravnava zemljišča s parcelnimi številkami 636, 644, 640/2, 664, 665/2, 652/2, 652/1, 658, 1706/1, 659, 650, 651, 652/2, 661/2 in 665/1, vse k.o. Spodnja Hudinja, ki pa se lahko dopolni s sosednjimi in drugimi parcelami glede na prostorsko zasnovo, uskladitev meja med območji urejanja ter zahtev nosilcev urejanja prostora.
Na obravnavanem območju, ki obsega cca 70.000 m2 površin, želi pobudnik omogočiti gradnjo več objektov za potrebe skladiščenja, obrtnih delavnic z razstavnimi in prodajnimi prostori, trgovine z neživilskimi izdelki ter druge spremljajoče dejavnosti.
4. 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Podlaga za pripravo OPPN je strokovna rešitev, pripravljena v dogovoru z Mestno občino Celje na podlagi prikaza stanja prostora, Prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01), že izdelanih študij ter namer pobudnika za gradnjo na območju predvidenega OPPN.
Pred pridobivanjem smernic nosilcev urejanja prostora je potrebno pripraviti osnutek prostorskega akta vsaj v dveh variantah, ki sledijo tako strateškim usmeritvam MOC kot tudi nameram investitorjev ter sodobnim smernicam glede zasnove, oblikovanja in rabe objektov ter odprtega prostora. Upoštevati je potrebno vpliv posegov na obcestni javni prostor, mestotvornost, lego ob vodotoku, etapnost izvedbe ter vključiti tudi usmeritve sprejete Celostne prometne strategije MOC, Trajnostne urbane strategije in Urbanističnega načrta mesta Celje ter smiselno tudi drugih strokovnih podlag za obravnavano območje. Posebno pozornost je potrebno posvetiti prometu, torej dostavi blaga, dostopnosti za uporabnike ter dimenzioniranju prometnih površin.
5. 
(nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci) 
Nosilci urejanja prostora, ki podajajo smernice, in drugi udeleženci, ki sodelujejo v postopku priprave OPPN so:
– Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo;
– Vodovod-kanalizacija, JP d.o.o.;
– Elektro Celje, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.;
– Energetika Celje, JP d.o.o.;
– Simbio, JP d.o.o.;
– Ministrstvo za obrambo – Uprava RS za zaščito in reševanje;
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo;
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode;
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje.
6. 
(roki za postopek sprejemanja) 
Postopek poteka skladno z Zakonom o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO) in se zaključi predvidoma leta 2019.
7. 
(obveznosti v zvezi s financiranjem) 
Pripravljavec OPPN je Mestna občina Celje, ki v ta namen s pobudnikom, MERKUR nepremičnine d.d., Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo, sklene dogovor o pripravi in financiranju OPPN.
8. 
(začetek veljavnosti) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-20/2018
Celje, dne 18. maja 2018
 
Župan 
Mestne občine Celje 
Bojan Šrot l.r.