Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2018 z dne 25. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2018 z dne 25. 5. 2018

Kazalo

1711. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta “Gospodarska cona Vzhodne Trnovlje I”, stran 5252.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO) in 32. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15) župan Mestne občine Celje sprejme
S K L E P 
o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta “Gospodarska cona Vzhodne Trnovlje I” 
1. 
(predmet sklepa) 
S tem sklepom se začne postopek priprave sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta “Gospodarska cona Vzhodne Trnovlje” (v nadaljnjem besedilu: spremembe in dopolnitve ZN).
2. 
(ocena stanja, območje spremembe in dopolnitve ZN in razlogi za pripravo) 
(1) Odlok o sprejetju zazidalnega načrta “Gospodarska cona Vzhodne Trnovlje I” (Uradni list SRS, št. 42/86, 24/89, Uradni list RS, št. 69/98, 98/05, 19/09, 109/10 – obvezna razlaga, 54/14 – obvezna razlaga) določa v 3. členu funkcije območij.
(2) Za območje trgovsko-skladiščne dejavnosti ZN določa, da so dopustne dejavnosti tiste, ki so vezane na železniški transport in centralne dejavnosti gospodarske cone, kot so družbena prehrana, zdravstvena postaja, poslovni prostori in podobno.
(3) Za območje s parc. št. 44, 47/4, 47/5, 47/7, 50/2, 1635/8, 1635/10, vse k.o 1082-Teharje in parc. št. 215/11, 215/13, 215/18, 215/20, vse k.o. 1083-Bukovžlak ZN določa, da so dopustne servisne, proizvodne, skladiščne, trgovske in poslovne dejavnosti. Posamezne gospodarske dejavnosti niso predpisane, vendar so mogoče le tiste dejavnosti, ki so okoljsko sprejemljive in njihovi vplivi ne presegajo z veljavno zakonodajo predpisanih meja.
3. 
(predmet, programska izhodišča in namen) 
(1) Ker se je družbeni sistem spremenil in centralne dejavnosti gospodarske cone, kot so družbena prehrana, zdravstvena postaja ipd., niso več organizirane v okviru podjetij, se je potrebno prilagoditi sedanjim potrebam, zato je potrebno na območju trgovsko-skladiščne dejavnosti dopustiti tudi proizvodne in storitvene dejavnosti.
(2) Na območju s parc. št. 44, 47/4, 47/5, 47/7, 50/2, 1635/8, 1635/10, vse k.o 1082-Teharje in parc. št. 215/11, 215/13, 215/18, 215/20, vse k.o. 1083-Bukovžlak, kjer je po ZN predviden nov poslovni objekt, se v okviru le-tega dopustijo 2 do 4 manjše enote za kratkotrajno bivanje in manjši gostinski lokal. Lastnik predmetnega zemljišča in investitor novogradnje, ki se ukvarja z gradbeno dejavnostjo, zaposluje delavce tudi iz drugih držav katerim želi omogočiti bivanje.
(3) Predvidene spremembe dejavnosti in novogradnje ne smejo poseči v načrtovane in predvidene drevorede.
4. 
(nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci) 
Zaradi tekstualne dopolnitve besedila odloka, ki ne posega v delovno področje nosilcev urejanja prostora, oziroma se nanaša samo na spremembo dopustnih dejavnosti, se v skrajšani postopek spremembe in dopolnitve ZN ne vključi nosilcev urejanja prostora.
5. 
(roki za postopek sprejemanja) 
Sprememba in dopolnitev ZN se vodi skladno z določili 57., 58., 59., 60., 61. in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO) po skrajšanem postopku.
6. 
(obveznosti v zvezi s financiranjem) 
Pripravljavec spremembe in dopolnitve ZN je Mestna občina Celje. Izvedba postopka spremembe in dopolnitve ZN ne zahteva posebnih sredstev proračuna Mestne občine Celje.
7. 
(začetek veljavnosti) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-18/2018
Celje, dne 18. maja 2018
Župan 
Mestne občine Celje 
Bojan Šrot l.r.