Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2018 z dne 25. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2018 z dne 25. 5. 2018

Kazalo

1731. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 190 Podutik Kamna gorica vzhod, stran 5282.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) je župan Mestne občine Ljubljana sprejel
S K L E P 
o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 190 Podutik Kamna gorica vzhod 
1. 
Predmet sklepa 
S tem sklepom se začne postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 190 Podutik Kamna gorica vzhod (v nadaljnjem besedilu: OPPN).
2. 
Ocena stanja in razlogi za pripravo 
Območje OPPN se nahaja zahodno od avtoceste A2 (odsek Šentvid–Koseze) in predstavlja južni, neporaščen del vzpetine Kamna gorica (353,50 m n.v.). Ob severni meji območja se razprostira gozd. Območje je nepozidano z izjemo ene stanovanjske hiše in nadstrešnice, ki stojita na jugovzhodnem delu območja. Na zahodni strani območja so vrtovi. Teren se znotraj območja strmo dviga od juga proti severu in od zahoda proti severovzhodu. Na severnem delu območja je vrh hriba.
Po določilih Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr. in 12/18 – DPN) (v nadaljnjem besedilu: OPN MOL ID) je obravnavano območje uvrščeno v enoto urejanja prostora (v nadaljnjem besedilu: EUP) DR-399 s podrobnejšo namensko rabo SScv – pretežno večstanovanjske površine, dopustnim najvišjim faktorjem izrabe 1,2 in dopustnim tipom objekta V – visoka prostostoječa stavba. Dopustna višina objektov je na pobočju do P+2+T, na ravnini pa do P+4. Varovati je treba teme griča kot naravno kakovostno območje. Sočasno z izgradnjo območja je treba zagotoviti javni potniški promet. Dopustni so tudi objekti tipov NA in NB po določilih za namensko rabo SSse. Znotraj naselja je treba urediti centralno pešpot, na katero se navezujejo notranje poti naselja. V območju je dopustna gradnja doma za ostarele. Dovoz je treba urediti s podaljška ceste Pod Kamno gorico.
Za območje EUP DR-399 je treba izdelati OPPN, ki bo omogočal izvedbo stanovanjske zazidave.
3. 
Območje OPPN 
Območje OPPN se nahaja v Mestni občini Ljubljana, v Četrtni skupnosti Dravlje. Obravnavano območje je na severni in vzhodni strani omejeno z gozdno površino in travniki, na južni s Pilonovo cesto ter nizom obstoječe stanovanjske zazidave, na zahodni strani pa meji na bodoči podaljšek ceste Pod Kamno gorico. Po OPN MOL ID se nahaja v EUP DR-399.
Območje OPPN obsega naslednje parcele 544/1, 544/3, 544/5, 544/8, 544/10, 544/11, 544/12, 544/16, 544/17, 546/1, 553/1, 558, 560, 565, 566, 567, 568/1, 573/3, 573/4, 573/12, 573/22, 579/1 in dele parcel 544/4, 544/18, 544/22, 544/24, 544/25, 544/26, 544/32, 549/3, 563/1, 571/7, 571/8, 573/21, 573/23 in 1430, vse katastrska občina 1755 Glince. Površina območja meri okoli 4,5 ha.
Območje OPPN se v fazi priprave lahko spremeni.
4. 
Nosilci urejanja prostora, ki podajajo smernice za načrtovane prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi OPPN 
Državni nosilci urejanja prostora:
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode;
2. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje;
3. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami;
4. RS, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Sektor za upravljanje cest, Območje Ljubljana;
5. Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino;
6. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Ljubljana;
7. Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana;
Lokalni nosilci urejanja prostora:
8. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet;
9. Javna razsvetljava d.d.;
10. Snaga Javno podjetje d.o.o.;
11. Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija d.o.o., Področje oskrbe z vodo;
12. Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija d.o.o., Področje odvajanja odpadnih voda;
13. Elektro Ljubljana d.d., DE Ljubljana mesto;
14. Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Oskrba s plinom;
15. Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Daljinska oskrba s toplotno energijo;
16. Plinovodi d.o.o.;
17. ELES d.o.o.;
Drugi udeleženci:
18. Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje;
19. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana;
20. Telekom Slovenije, d.d., PE Ljubljana;
21. Telemach d.o.o.;
22. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave dokumenta izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
5. 
Način pridobitve strokovne rešitve 
Podlaga za pripravo OPPN bo izbrana variantna rešitev, pripravljena na podlagi prikaza stanja prostora, OPN MOL ID, investicijske namere ter strokovnih podlag.
6. 
Roki za pripravo OPPN 
Priprava dopolnjenega osnutka OPPN je predvidena dva meseca po pridobitvi smernic nosilcev urejanja prostora. Sprejem predloga OPPN je predviden 12 mesecev po pridobitvi izbrane variantne rešitve. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
7. 
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN 
Pripravo OPPN financira investitor, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Obveznosti investitorja se določijo z dogovorom o sodelovanju med Mestno občino Ljubljana in investitorjem.
8. 
Objava in uveljavitev 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Mestne občine Ljubljana www.ljubljana.si.
Št. 3505-43/2011-43
Ljubljana, dne 10. maja 2018
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković l.r.