Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2018 z dne 25. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2018 z dne 25. 5. 2018

Kazalo

1710. Sklep o začetku priprave spremembe in dopolnitve Odloka o Zazidalnem načrtu Nova vas, stran 5251.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO) in 32. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15) župan Mestne občine Celje sprejme
S K L E P 
o začetku priprave spremembe in dopolnitve Odloka o Zazidalnem načrtu Nova vas 
1. 
(predmet sklepa) 
S tem sklepom se začne priprava spremembe in dopolnitve Zazidalnega načrta Nova vas (v nadaljnjem besedilu: sprememba in dopolnitev ZN).
2. 
(ocena stanja, območje spremembe in dopolnitve ZN in razlogi za pripravo) 
(1) Odlok o Zazidalnem načrtu Nova vas (Uradni list SRS, št. 18/76, 23/84, 19/85 in 2/88, Uradni list RS, št. 16/93 in 69/93) opredeljuje šolski kompleks na severovzhodni strani Golovca ter vzgojno varstveni zavod ob Škapinovi ulici (v nadaljnjem besedilu VVZ1) in vzgojno varstveni zavod ob Zagajškovi ulici (v nadaljnjem besedilu VVZ2).
(2) Območje spremembe in dopolnitve ZN obsega območje šolskega kompleksa ter VVZ1 in VVZ2. Na osnovi demografskih kazalcev ter v skladu z veljavnimi zakonskimi normativi in standardi je potrebno omogočiti širitve objektov. Veljavni zazidalni načrt ne dopušča toleranc na obstoječe gabarite, zato je potrebno omogočiti širitve objektov za namen vrtcev, šol in drugih zavodov za vzgojo in izobraževanje.
3. 
(predmet, programska izhodišča in namen) 
S spremembo in dopolnitvijo ZN se dopustijo tolerance pri gabaritih objektov šolskega kompleksa, VVZ1 in VVZ2 ter namembnost objektov za vrtce, šole in druge zavode za vzgojo in izobraževanje otrok.
4. 
(nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci) 
Zaradi tekstualne dopolnitve besedila odloka, ki ne posega v delovno področje nosilcev urejanja prostora, oziroma se nanaša samo na tolerance pri gabaritih in namembnost za dejavnosti v okviru splošnega družbenega pomena, se v skrajšani postopek spremembe in dopolnitve ZN ne vključi nosilcev urejanja prostora.
5. 
(roki za postopek sprejemanja) 
Sprememba in dopolnitev ZN se vodi skladno z določili 57., 58., 59., 60., 61. in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO) po skrajšanem postopku.
6. 
(obveznosti v zvezi s financiranjem) 
Pripravljavec spremembe in dopolnitve ZN je Mestna občina Celje. Izvedba postopka spremembe in dopolnitve ZN ne zahteva posebnih sredstev proračuna Mestne občine Celje.
7. 
(končna določba) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-15/2018-1
Celje, dne 17. maja 2018
Župan 
Mestne občine Celje 
Bojan Šrot l.r.