Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2018 z dne 25. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2018 z dne 25. 5. 2018

Kazalo

1728. Sklep o začetku priprave Odloka o OPPN za kamnolom Pojerje, stran 5277.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 57/12 – ZPNačrt-B, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 – ZPNačrt-C, 76/14 – odl.US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2), Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Laško (Uradni list RS, št. 3/18) župan Občine Laško sprejme
S K L E P 
o začetku priprave Odloka o OPPN za kamnolom Pojerje 
1. člen 
S sklepom se pričnejo postopki za pripravo in sprejem občinskega podrobnega prostorskega načrta za kamnolom Pojerje.
2. člen 
(ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta) 
Ocena stanja:
Občina Laško je kamnolom Pojerje umestila v Občinskem prostorskem načrtu Občine Laško – v nadaljevanju OPN, kot lokacijo, s katere se bo v bližnji okolici kamnoloma v naslednjih letih zagotavljala oskrba trga z mineralnimi agregati. V preteklosti so na območju okoliški prebivalci pridobivali dolomitni material za gradnjo svojih stanovanjskih ter gospodarskih objektov, kot tudi za potrebe gradnje in vzdrževanja lokalnih cest. Širitev kamnoloma je glede na dosedanje potrebe tržišča v bližnji okolici potrebna, saj se lahko v nasprotnem primeru oskrba s tovrstnim materialom zagotavlja iz nelegalnih kamnolomov ali pa se s strani posameznikov ustvaril nedopustni monopolni položaj na trgu.
V OPN je na lokaciji kamnoloma Pojerje opredeljena enota urejanja prostora EUP JU-3, kjer je dopustno izkoriščanje mineralne surovine, določena je namenska raba LN – površine nadzemnega pridobivalnega prostora. Za to enoto je predvidena izdelava podrobnega prostorskega načrta – v nadaljevanju OPPN. Predviden OPPN mora biti izdelan skladno z zakonskimi in podzakonskimi predpisi s področja prostorskega načrtovanja.
Razlogi za pripravo OPPN:
– pobuda investitorja GM HERCOG d.o.o., Tevče 8, 3270 Laško.
Pravna podlaga:
– Občinski prostorski načrt Občine Laško (Uradni list RS, št. 3/18)
– Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 57/12 – ZPNačrt-B, 57/12 –ZUPUDPP-A, 109/12 – ZPNačrt-C, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2)
– Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ in 21/18 – ZNOrg).
3. člen 
(okvirno območje občinskega podrobnega prostorskega načrta) 
Predmet odloka je območje, ki je omejeno:
– na območje enote urejanja prostora EUP JU-3, in sicer parc. št. 223/22-del, 476/3, 476/5-del, 487/1-del in 1208/1-del, vse k.o. 1035 Jurklošter,
– okvirna površina območja je 4,08 ha.
Točno območje obdelave se določi v postopku priprave OPPN in se lahko tekom postopka spremeni.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Strokovne rešitve se izdelajo na osnovi in z dopolnitvijo že pridobljenih strokovnih gradiv, ki so na voljo in so bile izdelane v preteklosti:
– Strokovne podlage za koriščenje mineralnih snovi v Občini Laško, št. 34/03-05, izdelal RG, Dobriška vas, april 2005.
– Idejna zasnova kamnoloma Pojerje, št. 6-05/2012-02, izdelal Entrajana d.o.o., januar 2013.
Izdelovalec OPPN izdela eno strokovno rešitev razen v primeru, da se potreba po izdelavi variantnih rešitev pokaže kasneje v postopku izdelave sprememb odloka, če takšna potreba izhaja iz izdelanih strokovnih podlag in analiz.
5. člen 
(roki za pripravo sprememb odloka) 
S tem sklepom, so določeni naslednji okvirni roki priprave in sprejemanja sprememb odloka:
1. Župan sprejme sklep in ga objavi v Uradnem glasilu in v svetovnem spletu – do 20. maja 2018 (pripravljavec Občina Laško).
2. Izdelava osnutka – do 30. maja 2018 (izdelovalec).
3. Pridobivanje smernic nosilcev urejanja prostora iz 6. člena – junij 2018 (pripravljavec Občina Laško oziroma po pooblastilu izdelovalec):
– odločitev o CPVO (pripravljavec Občina Laško). Ministrstvo najkasneje v 30 dneh pisno sporoči občini, ali je za predmetni izvedbeni načrt potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje.
4. Izdelava dopolnjenega osnutka – julij 2018 (izdelovalec).
5. Sodelovanje javnosti (pripravljavec Občina Laško):
– obvestilo javnosti o javni razgrnitvi do julij 2018 (obvestilo o javni razgrnitvi se objavi z javnim naznanilom in v svetovnem spletu na krajevno običajen način)
– javna razgrnitev avgust 2018
– javna obravnava se izvede v času trajanja javne razgrnitve.
6. V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na dopolnjen osnutek.
7. Župan prouči in pretehta pripombe in predloge javnosti in do njih zavzame stališče, ki ga objavi na krajevno običajen način in v svetovnem spletu – september 2018 (pripravljavec Občina Laško).
8. Po sprejetju stališč do pripomb in predlogov, se izdela predlog oziroma dopolnitve in popravke tistih njegovih sestavin, na katere so se nanašale utemeljene pripombe ter se ga posreduje v mnenja nosilcem urejanja prostora iz 6. člena tega programa priprave – oktober 2018 (izdelovalec).
9. Pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora iz 6. člena tega sklepa – oktober 2018 (pripravljavec Občina Laško, oziroma po pooblastilu izdelovalec).
10. Po uskladitvi z mnenji se izdela usklajeni predlog za sprejem na Občinskem svetu Občine Laško – november 2018 (izdelovalec).
11. Občinski svet Občine Laško sprejme odlok na seji Občinskega sveta Občine Laško – december 2018.
12. Objava v Uradnem listu Republike Slovenije – december 2018 (pripravljavec Občina Laško).
13. Izdelava končnega dokumenta v štirih izvodih – december 2018 (izdelovalec).
6. člen 
(nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta) 
Pristojni nosilci urejanja prostora za odlok o OPPN-ju so:
1. RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Oddelek za prostorske, urbanistične in druge tehnične ukrepe;
2. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, sektor območja Savinje;
3. Zavod RS za varstvo narave, OE Celje;
4. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje;
5. JP Komunala Laško d.o.o.;
6. Elektro Celje d.d.;
7. Telekom Slovenije d.d., PE Celje;
8. Elstik d.o.o.;
9. Občina Laško;
10. KS Jurklošter;
11. Pivovarna Laško d.d.;
12. Eles Slovenije d.d.;
13. Ministrstvo za okolje in prostor (glede presoje vplivov na okolje).
Po sprejemu sklepa pripravljavec pozove pristojne nosilce urejanja prostora, da v roku 30 dni podajo smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve.
V primeru, da nosilci urejanja prostora v 30 dneh po prejemu poziva ne bodo podali smernic, se bo v skladu z določili 58. člena ZPNačrt štelo, da smernic nimajo.
V primeru, da smernice posameznih nosilcev urejanja prostora ne bodo podane, mora načrtovalec kljub temu upoštevati vse veljavne predpise in druge pravne akte.
V primeru, da se v postopku priprave sprememb odloka ugotovi, da je potrebno pridobiti tudi smernice in mnenja drugih nosilcev urejanja prostora, se le-te pridobijo v istem postopku.
Pri pripravi odloka sodelujejo naslednji udeleženci:
– pripravljavec: Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško;
– izdelovalec OPPN: Umarh d.o.o., Ulica 5. prekomorske 7, 2250 Ptuj.
7. člen 
(obveznosti financiranja odloka) 
Izdelavo odloka, geodetske podlage, geološka poročila, morebitno presojo vplivov na okolje, strokovna gradiva, ki jih bodo zahtevali posamezni nosilci urejanja prostora bo financiral investitor GM HERCOG d.o.o., Tevče 8, 3270 Laško.
8. člen 
(končna določba) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.
Št. 3504-02/2018
Laško, dne 18. maja 2018
Župan 
Občine Laško 
Franc Zdolšek l.r.