Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2018 z dne 25. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2018 z dne 25. 5. 2018

Kazalo

1709. Sklep o začetku priprave spremembe in dopolnitve Odloka o Zazidalnem načrtu Zgornja Hudinja, stran 5251.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO) in 32. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15) župan Mestne občine Celje sprejme
S K L E P 
o začetku priprave spremembe in dopolnitve Odloka o Zazidalnem načrtu Zgornja Hudinja 
1. 
(predmet sklepa) 
S tem sklepom se začne priprava spremembe in dopolnitve Zazidalnega načrta Zgornja Hudinja (v nadaljnjem besedilu: sprememba in dopolnitev ZN).
2. 
(ocena stanja, območje spremembe in dopolnitve ZN in razlogi za pripravo) 
(1) Odlok o Zazidalnem načrtu Zgornja Hudinja (Uradni list SRS, št. 21/75, 22/79, 19/85, 23/86 in 34/89; Uradni list RS, št. 69/93, 39/94, 65/94, 24/96, 20/98, 75/98, 78/01, 100/06, 39/08, 31/10, 109/10 in 89/14) opredeljuje v delu med stanovanjskimi objekti na zahodu, večstanovanjskimi objekti na severu, Mariborsko cesto na vzhodu ter Travniškim potokom na jugu kompleks Osnovne šole Hudinja.
(2) Območje spremembe in dopolnitve ZN obsega kompleks Osnovne šole Hudinja. Na osnovi demografskih kazalcev ter v skladu z veljavnimi zakonskimi normativi in standardi je potrebno zagotoviti širitev objekta Osnovne šole Hudinja. Veljavni zazidalni načrt dopušča gradnjo prizidkov, ki pa v skladu z zakonskimi normativi ne zadostujejo potrebi po širitvi objekta.
3. 
(predmet, programska izhodišča in namen) 
S spremembo in dopolnitvijo ZN se dopustijo tolerance pri gabaritih kompleksa Osnovne šole Hudinja.
4. 
(nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci) 
Zaradi tekstualne dopolnitve besedila odloka, ki ne posega v delovno področje nosilcev urejanja prostora, oziroma se nanaša samo na tolerance pri gabaritih, se v postopek spremembe in dopolnitve ZN ne vključi nosilcev urejanja prostora.
5. 
(roki za postopek sprejemanja) 
Sprememba in dopolnitev ZN se vodi skladno z določili 57., 58., 59., 60., 61. in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO) po skrajšanem postopku.
6. 
(obveznosti v zvezi s financiranjem) 
Pripravljavec spremembe in dopolnitve ZN je Mestna občina Celje. Izvedba postopka spremembe in dopolnitve ZN ne zahteva posebnih sredstev proračuna Mestne občine Celje.
7. 
(končna določba) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-16/2018-1
Celje, dne 18. maja 2018
Župan 
Mestne občine Celje 
Bojan Šrot l.r.