Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2018 z dne 25. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2018 z dne 25. 5. 2018

Kazalo

1736. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 81 Center znanosti – del, stran 5287.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) sprejemam
S K L E P 
o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 81 Center znanosti – del 
1. 
Predmet sklepa 
S tem sklepom se začne postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 81 Center znanosti – del (v nadaljnjem besedilu: OPPN).
2. 
Ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN 
Območje OPPN leži v južnem delu Ljubljane, neposredno ob Gradaščici, med Riharjevo ulico in Barjansko cesto. Območje obsega pretežno nepozidane površine, na južni strani meji na obstoječe stanovanjske stavbe. Območje OPPN se na severni strani spušča proti Gradaščici in se navezuje na pešpot in zelene površine v obvodnem pasu.
V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr. in 12/18 – DPN; v nadaljnjem besedilu: OPN MOL ID) obravnavano območje obsega del enote urejanja prostora TR-284 z namensko rabo CDk (območja centralnih dejavnosti za kulturo), za katero je treba izdelati OPPN.
Območje je namenjeno za gradnjo »Centra znanosti« kot demonstracijskega objekta, za kar je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport podalo investicijsko namero. »Center znanosti« bo predstavljal tehnično-tehnološko demonstracijo, omogočal preizkus in prikaz novih tehnoloških rešitev in inovacij ter predstavljal stičišče za izvedbo različnih programov promocije znanosti v povezavi z izobraževanjem, kulturo in gospodarstvom.
S sprejetjem OPPN bo omogočena izvedba načrtovanih programov in dane možnosti za dopolnitev ali širitev programov.
3. 
Območje OPPN 
Območje OPPN se nahaja v Mestni občini Ljubljana, v Četrtni skupnosti Trnovo.
Območje OPPN zajema naslednje parcele ali dele parcel v katastrski občini 1722 Trnovsko predmestje: 193/7, 196/1, 197/1, 197/3, 214/1, 221/1, 221/2, 221/3, 221/8, 221/9, 221/4, 222/1, 222/2, 223/1, 223/2, 223/3, 223/5, 223/7, 223/8, 224/4, 225/25, 225/52, 1692/3, 1692/4, 1692/17, 1692/24, 1692/46 in 1692/49.
Velikost območja OPPN je približno 12.250 m2 in se v času priprave prostorskega izvedbenega akta lahko spremeni.
4. 
Nosilci urejanja prostora, ki podajajo smernice za načrtovane prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi OPPN 
Nosilci urejanja prostora:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja srednje Save;
2. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje;
3. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami;
4. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino;
5. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Ljubljana;
6. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet;
7. Javna razsvetljava d.d.;
8. Snaga Javno podjetje d.o.o.;
9. Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija d.o.o., Področje oskrbe z vodo;
10. Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija d.o.o., Področje odvajanja odpadnih voda;
11. Elektro Ljubljana d.d., DE Ljubljana mesto;
12. Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Oskrba s plinom;
13. Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Daljinska oskrba s toplotno energijo.
Drugi udeleženci:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje;
2. Telekom Slovenije d.d., PE Ljubljana;
3. Telemach d.o.o.;
4. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave dokumenta izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
5. 
Način pridobitve strokovne rešitve 
Podlaga za pripravo osnutka OPPN je strokovna rešitev, pripravljena na podlagi prikaza stanja prostora, OPN MOL ID, strokovnih podlag in investicijske namere z idejno zasnovo Centra znanosti, v nadaljevanju pa bo upoštevana rešitev urbanistično arhitekturnega natečaja.
6. 
Roki za pripravo OPPN 
Rok za sprejem predloga OPPN je predviden okvirno 18 mesecev po začetku priprave. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
7. 
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN 
Pripravo OPPN financira investitor, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Obveznosti investitorja se določijo z dogovorom o sodelovanju med Mestno občino Ljubljana in investitorjem.
8. 
Objava in uveljavitev 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Mestne občine Ljubljana www.ljubljana.si.
Št. 3505-14/2012-39
Ljubljana, dne 10. maja 2018
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković l.r.