Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2018 z dne 25. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2018 z dne 25. 5. 2018

Kazalo

1695. Splošni pogoji poslovanja Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije, stran 5213.

  
Na podlagi tretje alineje 16. člena in prvega odstavka 24. člena Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08 in 8/10-ZSKZ-B) ter na podlagi tretjega odstavka 20. člena Ustanovitvenega akta Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 23/13, 84/16 in 12/17 – popr. in 23/17) nadzorni svet Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije sprejema
S P L O Š N E   P O G O J E P O S L O V A N J A 
Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije 
I. UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
(splošno) 
Ti splošni pogoji poslovanja določajo postopke izvajanja nalog in pooblastil, ki jih Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: sklad) izvaja na podlagi:
– Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13, 99/13 – ZUPJS-C, 8/16 in 61/17 – ZUPŠ; v nadaljnjem besedilu ZŠtip-1),
– Zakona o Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 78/06 – uradno prečiščeno besedilo, 106/12 in 39/16; v nadaljnjem besedilu: ZJSRS),
– Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 87/11, 96/12 – ZPIZ-2 in 98/14; v nadaljnjem besedilu: ZZRZI),
– Zakona o ratifikaciji Memoranduma o soglasju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o Fulbrightovem programu izmenjav (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 14/11),
– Zakona o ratifikaciji Memoranduma o spremembah Memoranduma o soglasju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o Fulbrightovem programu izmenjav (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 3/15),
– Pravilnika o dodeljevanju Zoisovih štipendij (Uradni list RS, št. 35/14, 43/16 in 32/17),
– Pravilnika o dodeljevanju štipendije Ad futura (Uradni list RS, št. 76/14),
– Pravilnika o sofinanciranju kadrovskih štipendij (Uradni list RS, št. 35/14),
– Pravilnika o dodeljevanju štipendij za deficitarne poklice (Uradni list RS, št. 56/16),
– Navodil o postopku za uveljavljanje pravice do nadomestila preživnine (Uradni list RS, št. 135/03, 4/04 – popr. in 84/08),
– Uredbe o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov (Uradni list RS, št. 21/14),
– Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 – popr., 15/17 in 69/17) in
– Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11).
S temi splošnimi pogoji poslovanja se določa poslovanje na naslednjih področjih:
– vzpodbujanje razvoja kadrov, štipendiranja, izobraževanja in mobilnosti,
– vzpodbujanje zaposlovanja invalidov in ohranjanja delovnih mest za invalide,
– poravnavanje obveznosti iz naslova nadomestil preživnin, določenih za namene preživljanja mladoletnih otrok v primeru neplačevanja preživnin,
– jamčenje za terjatve delavcev v primeru insolventnosti delodajalca,
– izvajanje nalog posredovalnega in sprejemnega organa po 2. členu Konvencije o izterjavi preživninskih zahtevkov v tujini z dne 20. 6. 1956 (Uradni list SFRJ – MP, št. 11/81) ter osrednjega organa po 4. členu Konvencije o mednarodni izterjavi preživnine otrok in drugih oblik družinskih preživnin (UL L št. 192 z dne 22. 7. 2011, str. 51) in po 49. členu Uredbe Sveta (ES) št. 4/2009 z dne 18. decembra 2008 o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, priznavanju in izvrševanju sodnih odločb ter sodelovanju v preživninskih zadevah (UL L št. 7 z dne 10. 1. 2009, str. 1), po postopkih, določenih s temi predpisi.
2. člen 
(opredelitev pojmov) 
Vlagatelj ali vlagateljica (v nadaljevanju: vlagatelj) je pravna ali fizična oseba, ki z vlogo začne postopek za dodelitev pravice.
Upravičenec ali upravičenka (v nadaljevanju: upravičenec) je pravna ali fizična oseba, ki je pridobila pravico do sredstev sklada.
Udeleženec ali udeleženka (v nadaljevanju: udeleženec) je fizična oseba, za katero so dodeljena sredstva preko upravičenca, ki je pravna oseba.
Višja sila pomeni vsak nepredvidljiv izjemen dogodek ali okoliščino zunaj nadzora sklada, upravičenca, ki enemu ali drugemu preprečuje izpolnitev ali izpolnjevanje katere od obveznosti, pri čemer dogodka ali okoliščine ni bilo mogoče pričakovati, predvidevati ali nanjo računati ali se ji izogniti ali jo odvrniti.
Določila teh splošnih pogojev poslovanja, ki se nanašajo na upravičenca se smiselno uporabljajo za udeleženca in obratno.
3. člen 
(obseg sredstev, pogoji, merila in postopek) 
Obseg sredstev, pogoji, merila in postopek ureditve pravnih razmerij sklada in stranke so določeni z veljavnimi predpisi, če je tako določeno tudi z javnim razpisom, izdano odločbo, sklenjeno pogodbo ter temi splošnimi pogoji poslovanja.
II. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI SKLADA IN ZAVEZANCA ZA KVOTO 
4. člen 
(novi zavezanci za kvoto) 
Delodajalci postanejo zavezanci za kvoto, ko se izpolnijo z zakonom predpisani pogoji.
Sklad nove zavezance pisno obvesti o njihovih obveznostih iz naslova kvotnega sistema v 30 dneh po tem, ko prvič ugotovi, da so postali zavezanci za izpolnjevanje kvote za zaposlovanje invalidov.
5. člen 
(nadomestna izpolnitev kvote) 
Delodajalec, ki ne izpolnjuje kvote z zaposlenimi invalidi, ima sklenjeno pogodbo o poslovnem sodelovanju z invalidskim podjetjem ali zaposlitvenim centrom in želi nadomestno izpolniti kvoto, mora o nameravani nadomestni izpolnitvi kvote oddati e-napoved preko sistema elektronskega poslovanja sklada SVZI.net, v roku 10 dni od sklenitve pogodbe. E-napovedi mora priložiti sklenjeno pogodbo o poslovnem sodelovanju z invalidskim podjetjem ali zaposlitvenim centrom.
Obvestilo o pozivu k dopolnitvi e-napovedi za nadomestno izpolnitev kvote se zavezancu posreduje po elektronski pošti preko sistema elektronskega poslovanja sklada SVZI.net. Rok za dopolnitev napovedi začne teči prvi naslednji dan po dnevu prejetega obvestila o pozivu.
V realizacijo nadomestne izpolnitve kvote zavezanca štejejo vsi računi, ki so bili plačani v celoti do izteka roka za oddajo mesečnih poročil o realizaciji in:
– so bili izdani na podlagi izpolnjevanja pogodbenega razmerja med zavezancem in invalidskim podjetjem ali zaposlitvenim centrom za obdobje odobrene napovedi nadomestne izpolnitve kvote,
– so jih zavezancu izdala invalidska podjetja ali zaposlitveni centri največ dvanajst mesecev pred datumom oddaje mesečnega poročila za obdobje odobrene napovedi nadomestne izpolnitve kvote in
– ki jih zavezanec še ni uveljavljal v postopku nadomestne izpolnitve kvote v preteklosti.
Zavezanec lahko o višini realizacije po posameznih realiziranih pogodbah z invalidskim podjetjem ali zaposlitvenim centrom skladu poroča postopoma, v terminu po lastni presoji v okviru obdobja odobrene napovedi nadomestne izpolnitve kvote. Zavezanec lahko kot nadomestno izpolnitev kvote v enem mesecu uveljavlja skupaj več različnih plačanih računov, ki ustrezajo vsem kriterijem iz prejšnjega odstavka.
6. člen 
(usklajevanje podatkov zavezancev za kvoto) 
V primeru, če se podatki iz evidenc delodajalca razlikujejo od podatkov v uradni evidenci ZZZS, jih mora delodajalec z ZZZS uskladiti najpozneje do 15. v mesecu za pretekli mesec. Po izdaji opomina sklada dokazovanje napak v uradni evidenci za nazaj ni več mogoče.
III. DODELJEVANJE SREDSTEV V OKVIRU POSEBNIH PROGRAMOV AD FUTURA 
1. Postopek za dodelitev sredstev
7. člen
(javni razpis) 
Sredstva za izvajanje posebnih programov Ad futura se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa po postopku, ki je predpisan v teh splošnih pogojih poslovanja.
Javne razpise za dodelitev sredstev na podlagi tega poglavja sklad objavi na spletni strani sklada in na enotnem državnem portalu e-uprava.
Za dokumente in dejanja v postopkih dodelitve sredstev po teh splošnih pogojih poslovanja se plačuje upravna taksa v skladu z zakonom, ki ureja upravne takse, razen če zakon določa taksne oprostitve za te dokumente in dejanja.
8. člen 
(vsebina razpisa) 
Javni razpis za dodelitev sredstev na podlagi teh splošnih pogojev poslovanja mora vsebovati zlasti:
– pravno podlago za objavo in izvedbo javnega razpisa;
– predmet javnega razpisa;
– višino razpisanih sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa;
– pogoje, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj za dodelitev sredstev in v času trajanja pravic;
– obveznosti iz dodeljenih pravic, če so predvidene;
– merila, s pomočjo katerih se med vlagatelji, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo upravičenci;
– dokumentacijo, ki jo mora vlagatelj predložiti, s katero dokazuje izpolnjevanje pogojev;
– višino in namen sredstev, ki jih vlagatelj lahko prejme;
– rok za vložitev vloge, ki se lahko določi kot odprti ali zaprti rok za vložitev vlog;
– navedbo o tem, kdo odloči o dodelitvi sredstev;
– kraj, čas in osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo;
– navedbo o tem ali se vlagateljem, ki bi bili glede na še razpoložljiva sredstva javnega razpisa upravičeni do preostalih razpoložljivih sredstev, dodeli sredstva v celotnem upravičenem znesku ali le do višine še razpoložljivih sredstev in na kakšen način se ta sredstva razdelijo med upravičence;
– navedbo o tem, ali se z upravičencem sklene pogodba;
– rok in način izplačila sredstev;
– druge podatke, pomembne za odločitev o dodelitvi pravice.
9. člen 
(način izvajanja razpisa) 
Vloga na javni razpis mora biti oddana do roka, ki je določen v javnem razpisu.
Rok za oddajo vloge na javni razpis se določi kot odprti rok ali zaprti rok za vložitev vloge.
V postopku javnega razpisa z odprtim rokom za vložitev vloge:
– prejmejo sredstva tisti vlagatelji, ki izpolnjujejo pogoje javnega razpisa, po vrstnem redu prispelih popolnih vlog glede na datum in uro vložitve posamezne popolne vloge do porabe sredstev,
– se v primeru, da sklad istočasno prejme več popolnih vlog in njihova skupna vrednost presega še razpoložljiva sredstva, na javnem razpisu za odločitev o upravičencih med temi vlogami uporabi razmejitvena merila, določena z javnim razpisom,
– se vloge vlagateljev, vložene po porabi sredstev in pred potekom odprtega roka, zavrnejo, vloge, prejete po poteku odprtega roka, se zavržejo.
V postopku javnega razpisa z zaprtim rokom za vložitev vloge:
– se vloge vlagateljev, ki izpolnjujejo pogoje javnega razpisa, ocenijo na podlagi meril za izbor, ki se vrednotijo v točkah, odstotkih, ali na drug način, ki omogoča razvrstitev vlog po vrstnem redu glede na prejeto oceno od najvišje do najnižje ocenjene vloge,
– se lahko za razvrstitev vlog dveh ali več vlagateljev, katerih vloge so prejele enako oceno, uporabi razmejitveno merilo, ki se določi z javnim razpisom,
– sredstva prejmejo tisti vlagatelji, katerih vloge glede na merila javnega razpisa prejmejo višjo oceno, do porabe razpisanih sredstev; če se vlagatelji, ki izpolnjujejo pogoje javnega razpisa, skupaj prijavljajo za nižja sredstva od razpisanih, se vlog ne ocenjuje, sredstva pa prejmejo vsi vlagatelji, ki izpolnjujejo pogoje javnega razpisa.
10. člen 
(vodenje postopka javnega razpisa) 
Postopek javnega razpisa vodi uradna oseba.
V primeru zahtevnosti postopka lahko celoten ali del postopka javnega razpisa vodi tudi komisija, ki jo s sklepom imenuje direktor sklada (v nadaljevanju: direktor). V sklepu se določijo naloge in pristojnosti komisije.
Komisijo sestavljajo predsednik in največ šest članov. Direktor imenuje predsednika komisije izmed zaposlenih na skladu, Oddelek za štipendije in programe Ad futura, preostale člane komisije pa imenuje praviloma izmed zaposlenih na skladu, lahko pa so člani komisije tudi zunanji člani, ki niso zaposleni na skladu. V kolikor zunanji člani niso javni uslužbenci se zanje glede daril in nasprotja interesov uporabljajo določbe predpisov, kot se uporabljajo za javne uslužbence.
Predsednik in člani komisije morajo izpolnjevati pogoje za vodenje upravnega postopka v skladu s predpisi, ki določajo stopnjo izobrazbe in strokovni izpit za vodenje in odločanje v upravnem postopku. Navedeno ne velja za zunanje člane, ki niso javni uslužbenci.
V primerih iz prejšnjega odstavka komisija vodi zapisnik, ki vsebuje praviloma:
– naslov, prostor in čas pregleda vlog;
– predmet javnega razpisa;
– imena navzočih predstavnikov komisije;
– številko zadeve, pod katero se vodi vlagatelj oziroma upravičenec, in osebno ime oziroma firma vlagatelja oziroma upravičenca;
– prejeto oceno vloge, če je predvideno ocenjevanje vlog;
– navedbo višine odobrenih zneskov po posameznem vlagatelju oziroma upravičencu ter skupno višino dodeljenih sredstev;
– druge podatke in ugotovitve.
Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog upravičencev. Na podlagi potrjenega predloga upravičencev, ki ga potrdi direktor, razen če je s sklepom ta pristojnost dodeljena komisiji, se upravičencem izda odločba.
V postopku javnega razpisa z odprtim rokom prijave komisija zapisnik sestavi po zaključku javnega razpisa, vsebovati pa mora zlasti:
– številke zadev, pod katerimi se vodijo vlagatelji;
– osebna imena oziroma firmo vlagateljev;
– osebna imena oziroma firmo upravičencev z navedbo višine odobrenih sredstev;
– navedbo skupnega zneska dodeljenih sredstev.
Če tako določa javni razpis, sklad v postopku dodelitve sredstev pridobi mnenje posebnega ocenjevalca, ki oceni vlogo. Posebni ocenjevalec mora biti strokovnjak s področja javnega razpisa, za katerega je imenovan, njegove naloge so praviloma pregled vlog in priprava mnenja ali ocene dela ali celotne vloge glede na določbe javnega razpisa. Posebne ocenjevalce imenuje direktor s sklepom, v katerem se natančneje opredelijo naloge in pristojnosti ocenjevalca ter morebitno plačilo za opravljeno oceno.
11. člen 
(pogodba) 
Sklad praviloma v roku 15 dni po dokončnosti odločbe pozove upravičenca k podpisu pogodbe, če je sklenitev pogodbe določena z javnim razpisom.
V pogodbi se opredelijo pravice in obveznosti pogodbenih strank.
Obvezne sestavine pogodbe so zlasti:
– določitev pogodbenih strank,
– namen, za katerega so sredstva dodeljena,
– višina dodeljenih sredstev,
– transakcijski račun upravičenca,
– rok in način izplačila sredstev,
– način nadzora nad namensko porabo sredstev, kot na primer navedba dokazil, ki jih mora upravičenec dostaviti in iz katerih izhaja namenska poraba sredstev oziroma poročila o poteku in rezultatih porabljenih sredstev oziroma zaključno poročilo,
– pravice in obveznosti strank,
– primeri prenehanja pogodbe,
– sankcije zaradi neizpolnjevanja pogodbenih določb in nenamenske porabe dodeljenih sredstev,
– drugo, kar sledi iz narave dodeljenih sredstev, načina porabe sredstev ter pravic in obveznosti upravičenca in sklada.
Če sklenitev pogodbe ni določena z javnim razpisom, se obveznosti in pravice podrobneje opredelijo v odločbi.
12. člen 
(izplačilo sredstev) 
Sredstva se izplačajo upravičencu na način določen v javnem razpisu ter odločbi oziroma pogodbi.
13. člen 
(dokumentacija) 
Sklad hrani dokumentacijo v zvezi s postopki javnih razpisov v skladu s predpisi, ki urejajo upravno poslovanje.
2. Posebni programi Ad futura
14. člen 
(namen) 
Sredstva v okviru posebnih programov Ad futura se dodeljujejo za spodbujanje mednarodne mobilnosti in mednarodnega sodelovanja za:
– usposabljanje;
– pedagoško, raziskovalno oziroma strokovno sodelovanje;
– strokovne in znanstvene obiske oziroma gostovanja.
Sredstva iz prejšnjega odstavka lahko pridobijo:
– državljani Republike Slovenije in njihovi vzdrževani družinski člani s prebivališčem v Republiki Sloveniji,
– državljani Republike Slovenije s prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so pripadniki avtohtone italijanske ali madžarske narodne skupnosti,
– državljani držav članic Evropske unije (v nadaljevanju: EU) in njihovi vzdrževani družinski člani s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji,
– delavci migranti EU, ki so državljani druge države članice EU, če so zaposleni ali samozaposleni v Republiki Sloveniji, in njihovi vzdrževani družinski člani ki prebivajo v Republiki Sloveniji,
– obmejni delavci, ki so državljani države članice EU in prebivajo v drugi državi članici EU, če so zaposleni ali samozaposleni v Republiki Sloveniji, in njihovi vzdrževani družinski člani, za izobraževanje v Republiki Sloveniji,
– državljani tretjih držav, ki so pridobili status rezidenta za daljši čas,
– tuji državljani.
Če tako določa javni razpis, se lahko sredstva v skladu s tem poglavjem dodelijo posredno preko drugega prejemnika sredstev, ki je lahko izobraževalni zavod, raziskovalna ustanova ali gospodarski subjekt s sedežem v Republiki Sloveniji.
Sklad za vsak javni razpis ali drug postopek dodeljevanja sredstev posebej določi namen in pravne oziroma fizične osebe, ki lahko pridobijo sredstva. Ob upoštevanju poslanstva sklada, namena in cilja, ki ga s programi zasleduje sklad ter skladno z veljavnim poslovnim načrtom javnega sklada, se sredstva lahko dodelijo tudi za druge namene in drugim pravnim ter fizičnim osebam, kot jih določajo prvi do tretji odstavek tega člena, pri čemer se za izvajanje teh programov uporabljajo določbe tega poglavja.
15. člen 
(pogoji za posebne programe Ad futura) 
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj za pridobitev sredstev v okviru posebnih programov Ad futura, so lahko:
– državljanstvo, država izvora oziroma država stalnega ali začasnega prebivališča;
– država izobraževanja ali gostovanja, izobraževalna ali gostujoča ustanova oziroma program izobraževanja, raziskovanja ali usposabljanja;
– način oziroma oblika usposabljanja, pedagoškega, raziskovalnega ali strokovnega sodelovanja oziroma strokovnega ali znanstvenega obiska oziroma gostovanja;
– omejitve ali zahteve glede zaključene ravni oziroma stopnje izobraževanja;
– področje ali smer usposabljanja, pedagoškega, raziskovalnega ali strokovnega sodelovanja oziroma strokovnega ali znanstvenega obiska oziroma gostovanja;
– socialni status;
– podpora oziroma priporočilo osebe z akademskega, strokovnega oziroma drugega področja;
– omejitve ali zahteve glede predhodnega, trenutnega oziroma drugega izobraževanja;
– omejitve ali zahteve glede statusa;
– pogoji, ki jih mora izpolnjevati usposabljanje, pedagoško, raziskovalno ali strokovno sodelovanje oziroma strokovni ali znanstveni obisk oziroma gostovanje;
– omejitve, zahteve oziroma posledice glede štipendij ali drugih prejemkov v Republiki Sloveniji ali v tujini;
– omejitve, zahteve oziroma posledice glede delovnega razmerja oziroma opravljanja samostojne registrirane dejavnosti v Republiki Sloveniji oziroma v tujini;
– omejitve, zahteve oziroma posledice glede vpisa v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje ali pri pristojnem organu v tujini;
– sedež, dejavnost ali drugi pogoji, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj, ki je pravna oseba;
– država, v kateri ima vlagatelj davčni rezidentski status;
– drugi z javnim razpisom določeni pogoji.
16. člen 
(merila oziroma razmejitvena merila za posebne programe Ad futura) 
Merila, ki se uporabijo za izbiro upravičencev ali kot razmejitvena merila med vlagatelji, ki izpolnjujejo pogoje javnega razpisa, se glede na namen programa določijo s posameznim javnim razpisom in so lahko:
– raven oziroma stopnja trenutnega ali predhodnega izobraževanja;
– izobraževalna ali gostujoča ustanova;
– področje izobraževanja oziroma usposabljanja, pedagoškega, raziskovalnega ali strokovnega sodelovanja oziroma strokovnega ali znanstvenega obiska oziroma gostovanja;
– uspeh oziroma povprečna ocena;
– letnik izobraževanja;
– trajanje izobraževanja ali usposabljanja, pedagoškega, raziskovalnega ali strokovnega sodelovanja oziroma strokovnega ali znanstvenega obiska oziroma gostovanja;
– stroški;
– strokovni, znanstveni oziroma drugi dosežki;
– delovne in praktične izkušnje;
– nagrade in drugi dosežki na določenem področju;
– prostovoljno delo in druge družbeno koristne aktivnosti;
– izkazan potencial;
– interes delodajalca;
– dohodek oziroma socialni status posameznika:
– katerikoli ovrednoten pogoj iz prejšnjega člena;
– druga merila, določena z javnim razpisom.
2.1. Usposabljanje
17. člen 
(opredelitev namena) 
Za usposabljanje se štejeta zlasti poklicno oziroma strokovno usposabljanje in usposabljanje za pridobitev znanj ali spretnosti, potrebnih za opravljanje dela, po zaključku katerega ni predvidena pridobitev formalne javnoveljavne stopnje izobrazbe.
Sredstva za usposabljanje se dodelijo za pokritje stroškov usposabljanja oziroma življenjskih stroškov.
Med upravičence se uvrsti tudi vlagatelj, ki bi glede na višino sredstev, ki so razpoložljiva za javni razpis, prejel le sorazmerni del sredstev za usposabljanje, pri čemer se temu vlagatelju dodelijo sredstva v celotnem zaprošenem znesku, razen če javni razpis določa drugače.
18. člen 
(poročilo) 
Upravičenec je dolžan praviloma v roku 30 dni po zaključku usposabljanja skladu predložiti poročilo o opravljenem sodelovanju oziroma izkazati zaključek usposabljanja.
19. člen 
(mirovanje) 
Če se upravičenec iz opravičljivih razlogov ne udeleži usposabljanja oziroma ga prekine, obveznosti in pravice mirujejo toliko časa, kolikor trajajo opravičljivi razlogi, vendar skupno ne več kot tri leta.
Za opravičljive razloge iz prejšnjega odstavka štejejo:
– bolezen ali poškodba, ki je trajala neprekinjeno najmanj dva meseca in je vplivala na zmanjšanje sposobnosti za sodelovanje na usposabljanju, kar se dokazuje z mnenjem zdravnika specialista;
– starševstvo, za čas trajanja porodniškega dopusta in dopusta za nego in varstvo otroka, kar se dokazuje z rojstnim listom otroka oziroma drugimi dokazili;
– višja sila, kar se dokazuje z ustreznimi pisnimi dokazili;
– razlogi na strani institucije usposabljanja, zaradi katerih ni bilo možno začeti, nadaljevati oziroma dokončati usposabljanja oziroma predložiti dokazila o zaključku usposabljanja ali drugih obveznosti, kar se dokazuje z ustreznimi pisnimi dokazili;
– izjemne družinske ali socialne okoliščine, ki so podane v tolikšni meri, da so vplivale na zmanjšanje učnih ali študijskih sposobnosti tako, da zaradi tega ni bilo možno izpolniti obveznosti v zvezi z usposabljanjem.
Če sklad odobri mirovanje iz razlogov iz tega člena, se sklene aneks k pogodbi. Če sklenitev pogodbe ni predvidena z javnim razpisom, se izda odločba o mirovanju.
Po poteku mirovanja mora upravičenec izkazati izpolnjevanje pogojev za nadaljevanje oziroma zaključek usposabljanja.
20. člen 
(vračilo sredstev) 
Upravičenec mora vrniti prejeta sredstva, če:
– po svoji krivdi prekine usposabljanje oziroma ga ne dokonča v roku;
– spremeni program ali institucijo usposabljanja brez predhodnega soglasja sklada;
– navede napačne, neresnične ali zavajajoče podatke;
– po poteku mirovanja iz prejšnjega člena ne izkaže izpolnjevanje pogojev za zaključek usposabljanja;
– nenamensko porabi dodeljena sredstva;
– v roku 8 dni sklada ne obvesti o vsaki okoliščini oziroma spremembi, ki vpliva oziroma bi utegnila vplivati na izvrševanje pogodbe.
V primerih iz prejšnjega odstavka je upravičenec dolžan vrniti vrednost prejetih sredstev, preračunano skladno z gibanjem indeksa cen življenjskih potrebščin, v roku 30 dni od vročitve zahtevka za vračilo oziroma dokončnosti odločbe o vračilu sredstev.
V primeru zamude vračila je upravičenec dolžan plačati tudi zakonske zamudne obresti.
2.2. Pedagoško, raziskovalno oziroma strokovno sodelovanje
21. člen 
(opredelitev namena) 
Sredstva za pedagoško, raziskovalno oziroma strokovno sodelovanje (v nadaljevanju: sodelovanje) se lahko dodelijo izobraževalnim in raziskovalnim ustanovam ter gospodarskim subjektom s sedežem v Republiki Sloveniji, ki povabijo k sodelovanju ali napotijo nanj:
– raziskovalce;
– učitelje, znanstvene sodelavce in visokošolske sodelavce;
– tuje gostujoče raziskovalce na sodelovanju.
Sredstva za sodelovanje se dodelijo za pokritje stroškov sodelovanja oziroma drugim stroškom povezanim s sodelovanjem.
Med upravičence se uvrsti tudi vlagatelj, ki bi glede na višino sredstev, ki so razpoložljiva za javni razpis, prejel le sorazmerni del zaprošenih sredstev, pri čemer se temu vlagatelju dodelijo sredstva le v sorazmernem delu zaprošenega zneska do skupne višine razpoložljivih sredstev, razen če javni razpis določa drugače.
22. člen 
(poročilo) 
Upravičenec je dolžan praviloma v roku 30 dni po zaključku sodelovanja javnemu skladu predložiti poročilo o opravljenem sodelovanju oziroma izkazati zaključek sodelovanja.
23. člen 
(mirovanje) 
V zvezi z mirovanjem pravic in obveznosti se uporabljajo določila 19. člena teh splošnih pogojev poslovanja.
24. člen 
(vračilo sredstev) 
Upravičenec mora vrniti prejeta sredstva, če:
– se udeleženec ne udeleži sodelovanja;
– udeleženec sam spremeni program ali institucijo sodelovanja brez predhodnega soglasja sklada;
– navede napačne, neresnične ali zavajajoče podatke;
– po poteku mirovanja ne izkaže izpolnjevanje pogojev za zaključek sodelovanja;
– nenamensko porabi dodeljena sredstva;
– v roku 8 dni sklada ne obvesti o vsaki okoliščini oziroma spremembi, ki vpliva oziroma bi utegnila vplivati na izvrševanje pogodbe oziroma odločbe.
V primerih iz prejšnjega odstavka tega člena je upravičenec dolžan vrniti celotna prejeta sredstva skupaj s pogodbenimi obrestmi, ki se obračunajo za obdobje od dneva, ko je sklad upravičencu nakazal sredstva, do dneva vračila sredstev skladu. Obrestna mera za izračun pogodbenih obresti je enaka zamudnim obrestim.
Sredstva iz prejšnjega odstavka mora upravičenec vrniti v roku 30 dni od vročitve zahtevka za vračilo oziroma dokončnosti odločbe o vračilu sredstev.
V primeru zamude vračila je upravičenec dolžan poravnati tudi zakonske zamudne obresti.
2.3. Znanstveni in strokovni obiski
25. člen 
(opredelitev namena) 
Za strokovni oziroma znanstveni obisk se štejeta zlasti udeležba na znanstvenem ali strokovnem srečanju ali strokovni oziroma raziskovalni obisk v izobraževalnih, raziskovalnih ali drugih organizacijah z namenom raziskovanja, seznanitve z razvojem, inovacijami in drugim znanjem s področja študija, dela ali raziskovanja.
Sredstva se dodelijo za pokritje stroškov, ki so povezani z znanstvenim ali strokovnim obiskom.
Med upravičence se uvrsti tudi vlagatelj, ki bi glede na višino sredstev, ki so razpoložljiva za javni razpis, prejel le sorazmerni del sredstev za znanstveni ali strokovni obisk, pri čemer se temu vlagatelju dodelijo sredstva v celotnem zaprošenem znesku, razen če javni razpis določa drugače.
26. člen 
(poročilo) 
Upravičenec je dolžan v roku 30 dni po zaključku znanstvenega oziroma strokovnega obiska skladu predložiti poročilo o opravljenem obisku in/ali izkazati zaključek obiska.
27. člen 
(mirovanje) 
V zvezi z mirovanjem pravic in obveznosti se uporabljajo določila 19. člena teh splošnih pogojev poslovanja.
28. člen 
(vračilo sredstev) 
V zvezi z vračilom sredstev se uporabljajo določila 24. člena teh splošnih pogojev poslovanja.
IV. IZVAJANJE PROGRAMOV ALI PROJEKTOV, KI SE SOFINANCIRAJO IZ SREDSTEV EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE IN DRUGIH NAMENSKIH VIROV 
29. člen 
(izvajanje programov ali projektov) 
Za izvajanje programov ali projektov, ki se sofinancirajo iz sredstev evropske kohezijske politike, se uporabljajo predpisi, ki urejajo porabo sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v posameznem programskem obdobju in predpisi, ki urejajo porabo drugih evropskih sredstev.
Za izvajanje programov ali projektov, ki se sofinancirajo iz drugih virov, se uporabljajo ustrezni področni predpisi.
V. ODLOG, OBROČNO POPLAČILO IN ODPIS TERJATEV 
1. Odlog in obročno poplačilo terjatev iz posebnih programov Ad futura
30. člen 
(odlog vračila in obročno vračanje iz posebnih programov Ad futura) 
Odlog vračila ali obročno vračanje je možno, če se s tem bistveno izboljšajo možnosti upravičenca za vračilo sredstev, od katerega sicer ne bi bilo mogoče izterjati celotnega vračila oziroma če upravičenec iz utemeljenih razlogov sredstev ne more vrniti v enkratnem znesku. Kot utemeljeni razlogi se med drugim upošteva štipendistovo slabo finančno stanje, huda ali dolgotrajna bolezen štipendista, višja sila …
Sklad lahko dovoli odlog vračila ali obročno vračanje za enako ali daljšo dobo, kot je bila doba prejemanja, če se s tem izboljšajo možnosti za vračilo.
V primeru iz prejšnjega odstavka se znesek za vračilo preračunava skladno z gibanjem indeksa cen življenjskih potrebščin od dneva izdaje odločbe oziroma zahtevka za vračilo do dneva vračila celotnega zneska oziroma posameznega obroka vračila.
Ob zamudi plačila posameznega obroka zapade v vračilo celoten preostali znesek za vračilo.
O odpisu vračila sredstev odloči sklad na predlog zavezanca za vračilo, v skladu s predpisi, ki urejajo postopek odpisa dolga do države.
2. Odpis terjatev insolvenčnih dolžnikov
31. člen
(odpis terjatev insolvenčnih dolžnikov) 
Na podlagi pravnomočno zaključenega postopka zaradi insolventnosti Sklad odpiše neizterjane terjatve.
Direktor sklada izda nalog za odpis terjatev iz knjigovodskih evidenc.
3. Odlog in obročno poplačilo terjatev preživninskih zavezancev
32. člen 
(odlog in obročno poplačilo terjatev preživninskega zavezanca) 
Preživninski zavezanec zahtevi za odlog ali obročno poplačilo terjatve iz prvega odstavka 28.a člena ZJSRS priloži dokazila, iz katerih izhaja, da ni zaposlen oziroma da nima drugih dohodkov.
Dokazila so zlasti:
– potrdilo o vpisu v evidenco iskalcev zaposlitve,
– potrdilo o vpisu v evidenco brezposelnih oseb,
– potrdilo o premoženjskem stanju,
– dohodninska odločba za preteklo leto in
– izpisek iz zemljiške knjige.
Pri odločanju o zahtevi se sklad opre tudi na vsa dejstva in dokaze v zvezi z zaposlitvijo in premoženjskim stanjem preživninskega zavezanca, ki jih je na podlagi ZJSRS in zakona, ki ureja splošni upravni postopek, pridobil iz uradnih evidenc.
O odlogu ali obročnem poplačilu odloči direktor sklada.
4. Odpis terjatev do preživninskega zavezanca
33. člen 
(odpis terjatev do preživninskega zavezanca) 
Pri odločanju o odpisu terjatve na podlagi drugega odstavka 28.a člena ZJSRS odloča sklad na podlagi vseh listin v spisu, dosedanjega poteka izvršbe ter možnosti za uspeh izterjave v bodoče.
Če so izpolnjeni pogoji za odpis dolga, lahko direktor sklad odloči o odpisu dolga v skladu s predpisi, ki urejajo odpis dolga do države.
34. člen 
(presoja uspeha izterjave) 
Izvršba ne obeta uspeha zlasti v primeru, če:
– v izvršbi ni prišlo do nikakršnega poplačila terjatve,
– preživninski zavezanec nima rubljivega premoženja,
– je bil sklad že v prejšnjih izvršbah zoper preživninskega zavezanca neuspešen,
– preživninski zavezanec na podlagi zdravstvenih izvidov izkaže, da ni pridobitno sposoben,
– prebivališče preživninskega zavezanca ni znano ali če ta prebiva na naslovu Centra za socialno delo in
– je pridobitna sposobnost preživninskega zavezanca močno zmanjšana.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
35. člen 
(prehodno določilo) 
Postopki za dodelitev sredstev, ki so se začeli pred dnevom uveljavitve teh splošnih pogojev poslovanja, se dokončajo po Splošnih pogojih poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Uradni list RS, št. 91/09, 102/12 in 108/13) in Splošnih pogojih Javnega jamstvenega, preživninskega in invalidskega sklada Republike Slovenije št. 007-1/2013-29 z dne 17. 12. 2013.
36. člen 
(prenehanje) 
Z dnem uveljavitve teh splošnih pogojev poslovanja prenehajo veljati Splošni pogoji poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Uradni list RS, št. 91/09, 102/12 in 108/13) in Splošni pogoji Javnega jamstvenega, preživninskega in invalidskega sklada Republike Slovenije št. 007-1/2013-29 z dne 17. 12. 2013, ki so bili objavljeni na spletni strani Javnega jamstvenega, preživninskega in invalidskega sklada Republike Slovenije.
37. člen 
(datum veljavnosti) 
Ti splošni pogoji poslovanja začnejo veljati z dnem, ko poda nanje soglasje Vlada Republike Slovenije in se objavijo na spletnih straneh sklada in v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-1/2018-5
Ljubljana, dne 28. februarja 2018
mag. Andrej Del Fabro l.r.
Predsednik nadzornega sveta 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti