Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2018 z dne 25. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2018 z dne 25. 5. 2018

Kazalo

1713. Sklep o začetku postopka priprave Sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu Lava, stran 5253.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 32. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15) je župan Mestne občine Celje sprejel
S K L E P 
o začetku postopka priprave Sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu Lava 
1. 
Predmet sklepa 
S tem sklepom se začne postopek priprave Sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu Lava (Uradni list RS, št. 26/11 – uradno prečiščeno besedilo in 23/14; projekt št. 19/86-88 Razvojni center Celje, TOZD Planiranje; v nadaljnjem besedilu: Spremembe in dopolnitve ZN).
2. 
Ocena stanja in razlogi za pripravo 
S prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskimi sestavinami srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01) je območje Sprememb in dopolnitev ZN v večinskem delu opredeljeno kot stanovanjsko območje s spremljajočimi dejavnostmi in objekti družbenega standarda, majhen del zemljišča s parc. št. 674/15, k.o. Ostrožno, v jugovzhodnem vogalu sega v območje proizvodnih in servisnih dejavnosti.
Območje Sprememb in dopolnitev ZN se nahaja na robu območja obrtno-stanovanjske cone s poslovno-stanovanjsko pozidavo. Pobuda investitorja se nanaša na spremembo namembnosti obstoječe obrtno-stanovanjske hiše v večstanovanjsko stavbo. Število stanovanjskih enot bi se povečalo za 5, skupno bi bilo v objektu torej 6 stanovanjskih enot. Zunanji gabariti objekta se ne spreminjajo, poveča se obremenitev objekta in vplivi na okolico.
Veljavni zazidalni načrt ne podaja pogojev, na podlagi katerih bi bilo možno realizirati pobudnikovo namero. Predvideni poseg je lociran znotraj ureditvenega območja, kjer se v neposredni bližini že nahajajo stavbe z večimi stanovanjskimi enotami in poslovno stanovanjske stavbe s storitvenimi ali obrtnimi dejavnostmi. S sprejetjem Sprememb in dopolnitev ZN bo omogočena sprememba namembnosti obstoječe obrtno-stanovanjske hiše v večstanovanjsko stavbo s 6-imi stanovanjskimi enotami. Zunanji gabarit objekta bo ostal nespremenjen, povečana bo obremenitev objekta in vplivi na okolico.
3. 
Območje Sprememb in dopolnitev ZN 
Območje Sprememb in dopolnitev ZN se nahaja v Mestni četrti Lava in obsega naslednje parcele v katastrski občini 1075 – Ostrožno: 667/8, 674/11, 674/15. Površina območja znaša 1.048 m2.
4. 
Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci 
S strani upravljavcev gospodarske javne infrastrukture je pridobljena potrditev, da obstoječe omrežje izgrajene komunalne in energetske infrastrukture omogoča možnost priključitve za predvideno število dodatnih stanovanjskih enot.
Zaradi zgolj tekstualne dopolnitve besedila osnovnega odloka in predhodne potrditve možnosti povečanja obremenitve obstoječe gospodarske javne infrastrukture s strani nosilcev urejanja prostora za priključitev predvidenega števila dodatnih odjemnih mest (+5 stanovanjskih enot), se nosilcev urejanja prostora ne vključi v skrajšani postopek priprave sprememb in dopolnitev.
5. 
Način pridobitve strokovne rešitve 
Spremembe in dopolnitve ZN se nanašajo le na tekstualno dopolnitev besedila, grafični del ZN ostaja nespremenjen.
6. 
Roki za postopek sprejemanja 
Sprememba in dopolnitev osnovnega odloka se vodi skladno z določili 57., 58., 59., 60., 61. in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju in se predvidoma zaključi v septembru 2018.
7. 
Obveznosti v zvezi s financiranjem 
Izdelava sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu Lava bo vodena in izdelana na pristojnem oddelku Mestne občine Celje in ne bo zahtevala posebnih sredstev proračuna Mestne občine Celje.
8. 
Končna določba 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Mestne občine Celje http://moc.celje.si/okolje/8-staticne-strani/969-druge-novice.
Št. 3505-15/2017
Celje, dne 18. maja 2018
Župan 
Mestne občine Celje 
Bojan Šrot l.r.