Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2018 z dne 25. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2018 z dne 25. 5. 2018

Kazalo

1708. Sklep o začetku postopka priprave spremembe in dopolnitve Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za del ureditvenega območja naselja Ljubečna, stran 5250.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO) in 32. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15) župan Mestne občine Celje sprejme
S K L E P 
o začetku postopka priprave spremembe in dopolnitve Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za del ureditvenega območja naselja Ljubečna 
1. 
(predmet sklepa) 
S tem sklepom se začne postopek priprave spremembe in dopolnitve Prostorskih ureditvenih pogojev za del ureditvenega območja naselja Ljubečna (v nadaljnjem besedilu: sprememba in dopolnitev PUP).
2. 
(ocena stanja, območje spremembe in dopolnitve PUP in razlogi za pripravo) 
(1) Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za del ureditvenega območja naselja Ljubečna (Uradni list RS, št. 20/91, 49/95, 56/99, 70/08, 107/08, 80/09, 109/10, 54/11), opredeljuje območje cone 1 kot industrijsko območje tovarne Industrije keramičnih izdelkov Ljubečna. Podrobnejša namenska raba območja je po Celjskem prostorskem planu (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01) opredeljena kot območje stavbnih zemljišč za servisne in proizvodne dejavnosti (šifra 90202).
(2) Območje spremembe in dopolnitve PUP obsega območje cone 1. Pogoji gradnje in oblikovanja objektov so v tem območju podani zgolj za Industrijo keramičnih izdelkov Ljubečna, kot osnovnega uporabnika, ki pa že desetletja ne obratuje več. Zaradi spremembe lastništva in skladno s podrobnejšo namensko rabo prostora želi pripravljavec izvzeti možnost posegov zgolj za Industrijo keramičnih izdelkov Ljubečna ter dopustiti posege za namen servisnih in proizvodnih dejavnosti skladno z določili PUP.
3. 
(predmet, programska izhodišča in namen) 
S spremembo in dopolnitvijo besedila odloka na območju cone 1, kjer je dovoljena gradnja zgolj za potrebe Industrije keramičnih izdelkov Ljubečna, želi pripravljavec zagotoviti revitalizacijo opuščenega območja industrije in v skladu z določili PUP dopustiti posege kot so novogradnje, dozidave in nadzidave za servisne in proizvodne dejavnosti.
4. 
(nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci) 
Zaradi tekstualne dopolnitve besedila odloka, ki ne posega v delovno področje nosilcev urejanja prostora, oziroma se nanaša samo na določitev uporabnika, se v skrajšani postopek spremembe in dopolnitve PUP ne vključi nosilcev urejanja prostora. V spremembi in dopolnitvi PUP se predvidi vključitev nosilcev urejanja prostora v projektih za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki jih poseg zahteva.
5. 
(roki za postopek sprejemanja) 
Sprememba in dopolnitev PUP se vodi skladno z določili 57., 58., 59., 60., 61. in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO) po skrajšanem postopku.
6. 
(obveznosti v zvezi s financiranjem) 
Pripravljavec spremembe in dopolnitve PUP je Mestna občina Celje. Izvedba postopka spremembe in dopolnitve PUP ne zahteva posebnih sredstev proračuna Mestne občine Celje.
7. 
(končna določba) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-14/2018-1
Celje, dne 17. maja 2018
 
Župan 
Mestne občine Celje 
Bojan Šrot l.r.