Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2018 z dne 25. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2018 z dne 25. 5. 2018

Kazalo

1751. Sklep o začetku priprave spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu starega mestnega jedra Celje, stran 5314.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO) in 32. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15) župan Mestne občine Celje sprejme
S K L E P 
o začetku priprave spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu starega mestnega jedra Celje 
1. 
(predmet sklepa) 
S tem sklepom se začne priprava spremembe in dopolnitve Zazidalnega načrta starega mestnega jedra Celje (v nadaljnjem besedilu: sprememba in dopolnitev ZN).
2. 
(ocena stanja, območje spremembe in dopolnitve ZN in razlogi za pripravo) 
(1) S prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskimi sestavinami srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01) je območje sprememb in dopolnitev ZN opredeljeno kot območje javnih služb (šolstvo, zdravstvo, uprave, javne službe).
(2) Odlok o zazidalnem načrtu starega mestnega jedra Celje (Uradni list SRS, št. 42/86 in Uradni list RS, št. 76/94, 46/96, 64/96, 96/99, 38/01, 108/01, 30/04, 57/06, 43/08, 75/12, 15/16 in 27/17) določa v 3. členu funkcije območij.
(3) Območje »kare 15« je predvideno za program, ki dopolnjuje avtobusno in železniško postajo Celje. Območje sprememb in dopolnitev ZN predstavlja stavba na naslovu Aškerčeva ulica 14, s parcelno številko 2212/4, k.o. 1077 Celje, ki je del poslovnega objekta Celeia Park. Pobudnik sprememb in dopolnitev ZN želi del poslovnih prostorov na tem naslovu nameniti stanovanjski in zdravstveni dejavnosti. Zunanji gabarit objekta bo ostal nespremenjen, spremenjena bo namembnost objekta. Tolerance, ki jih podaja ZN, so znotraj izraženih gradbenih linij ter obstoječih in sorodnih dejavnosti v kareju. Glede na navedeno je potrebno za želeno namembnost dopolniti ZN.
(4) V območju »kare 16« je predvidena izgradnja garažno parkirnega objekta v treh etažah nad koto pritličja. ZN določa gradbeno linijo objekta in etažnost. Razvoj mesta s celostno prometno strategijo narekuje zmanjševanje zunanjih parkirnih površin v mestnem jedru, zato je potrebno zagotoviti večjo kapaciteto garažno parkirnega objekta. Tolerance, ki jih podaja ZN, so znotraj izraženih gradbenih linij in predpisane etažnosti. Že izvedeni infrastrukturni ukrepi narekujejo zasnovo objekta izven predvidene gradbene linije, zato je za spremembo gradbene linije in večje etažnosti objekta potrebno spremeniti in dopolniti ZN.
3. 
(predmet, programska izhodišča in namen) 
(1) S spremembo in dopolnitvijo ZN se za območje »kare 15«, kjer je izgrajena poslovno trgovska stavba Celeia Park, predvidijo spremembe namembnosti za stanovanjsko in zdravstveno dejavnost.
(2) S spremembo in dopolnitvijo ZN se za območje »kare 16« dopustijo tolerance pri gabaritih predvidenega garažno parkirnega objekta izven gradbenih linij in dodatna etažnost pod koto pritličja.
4. 
(nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci) 
Zaradi tekstualne dopolnitve besedila odloka, ki posega v delovno področje samo določenih nosilcev urejanja prostora, se v postopek spremembe in dopolnitve ZN vključi naslednje nosilce urejanja prostora:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija Republike Slovenije za vode, Sektor območja Savinje, Mariborska cesta 88, 3000 Celje;
– Zavod RS za varstvo kulturne dediščine, OE Celje, Glavni trg 1, Celje.
5. 
(roki za postopek sprejemanja) 
Sprememba in dopolnitev ZN se vodi skladno z določili 57., 58., 59., 60., 61. in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO) po skrajšanem postopku.
6. 
(obveznosti v zvezi s financiranjem) 
Pripravljavec spremembe in dopolnitve ZN je Mestna občina Celje. Izvedba postopka spremembe in dopolnitve ZN ne zahteva posebnih sredstev proračuna Mestne občine Celje.
7. 
(končna določba) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-4/2018-1
Celje, dne 23. maja 2018
Župan 
Mestne občine Celje 
Bojan Šrot l.r.