Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2018 z dne 25. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2018 z dne 25. 5. 2018

Kazalo

1733. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 139 Novi center, stran 5284.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) sprejemam
S K L E P 
o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 139 Novi center 
1. 
Predmet sklepa 
S tem sklepom se začne postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 139 Novi center (v nadaljnjem besedilu: OPPN).
2. 
Ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN 
Območje OPPN je med Povšetovo ulico in Poljansko cesto, od Potočnikove do Glonarjeve ulice. Območje je ob Poljanski cesti in Potočnikovi ulici pretežno pozidano z večstanovanjskimi objekti, ob Povšetovi in Glonarjevi ulici pa z objekti Snage Javnega podjetja d.o.o., v katerih je urejen tudi zbirni center za odpadke.
Po določilih Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obvezna razlaga, 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr. in 12/18 – DPN; v nadaljnjem besedilu: OPN MOL ID) obravnavano območje obsega enoto urejanja prostora NP-17 z namensko rabo CU (osrednja območja centralnih dejavnosti), za katero je treba izdelati OPPN.
Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana želi na delu območja OPPN ob predhodnem rušenju stavb Snage Javnega podjetja d.o.o. urediti večstanovanjske stavbe s stanovanji za oddajo v neprofitni najem, del območja pa bo še naprej namenjen zbirnemu centru, ki bo na novo urejen. V ostalem delu območja bo OPPN podal merila in pogoje za ureditev površin obstoječih večstanovanjskih stavb, ki se ohranijo.
S sprejetjem OPPN bo omogočena izvedba načrtovanih programov.
3. 
Območje OPPN 
Območje OPPN se nahaja v Mestni občini Ljubljana, v Četrtni skupnosti Center.
Območje OPPN obsega površine med Potočnikovo ulico, Poljansko cesto, Glonarjevo ulico in Povšetovo ulico.Površina meri približno 4,5 hektarja.
Območje OPPN se v fazi izdelave OPPN lahko spremeni.
4. 
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi OPPN 
Nosilci urejanja prostora:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija Republike Slovenije za vode, Sektor območja srednje Save,
2. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje,
3. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami,
4. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino,
5. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Ljubljana,
6. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet,
7. Javna razsvetljava d.d.,
8. Snaga Javno podjetje d.o.o.,
9. Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija d.o.o., Področje oskrbe z vodo,
10. Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija d.o.o., Področje odvajanja odpadnih voda,
11. Elektro Ljubljana d.d., DE Ljubljana mesto,
12. Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Oskrba s plinom,
13. Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Daljinska oskrba s toplotno energijo.
Drugi udeleženci:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje,
2. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana,
3. Telekom Slovenije, d.d., Sektor za dostopovna omrežja, Center za dostopovna omrežja Ljubljana – Kranj,
4. Telemach d.o.o.,
5. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave dokumenta izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
5. 
Način pridobitve strokovne rešitve 
Podlaga za pripravo OPPN bodo prvonagrajena rešitev, pridobljena z javnim natečajem, prikaz stanja prostora, OPN MOL ID, investicijske namere ter strokovne podlage.
6. 
Roki za pripravo OPPN 
Priprava dopolnjenega osnutka je predvidena dva meseca po pridobitvi smernic nosilcev urejanja prostora. Sprejem predloga OPPN je predviden eno leto po začetku priprave OPPN. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
7. 
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN 
Pripravo OPPN financira investitor, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Obveznosti investitorja se določijo z dogovorom o sodelovanju med Mestno občino Ljubljana in investitorjem.
8. 
Objava in uveljavitev 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Mestne občine Ljubljana www.ljubljana.si.
Št. 3505-21/2017-8
Ljubljana, dne 17. maja 2018
 
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković l.r.