Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2018 z dne 25. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2018 z dne 25. 5. 2018

Kazalo

1698. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta Letališče SD OPPN1 – skrajšan postopek, stran 5232.

  
Na podlagi 57. in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl.US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) in 30. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06) je župan Občine Bovec sprejel
S K L E P 
o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta Letališče SD OPPN1 – skrajšan postopek 
1. ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev podrobnega prostorskega načrta
Občina Bovec je v letu 2010 sprejela Občinski podrobni prostorski načrt OPPN Letališče, ki se postopno gradi v skladu z odlokom. V tem času je prišlo tudi do sprememb in novih potreb gradnje športnega parka, zgradil bi se tudi atletski stadion z nogometnim igriščem in tribuno. Zaradi teh sprememb je potrebna tudi prestavitev stadiona proti zahodu in opustitev krožne cestne povezave med letališkim delom in območjem za obrambo. Gostinski objekt se v delu letališča razširi s sobami v hotel, ki je namenjen predvsem letališkim gostom.
Ker teh posegov prvotni načrt ni določal, se predlaga dopolnitev SD OPPN1 po skrajšanem postopku v skladu z 61.a členom ZPNačrt.
2. območje dopolnitve prostorskega načrta
Območje SD OPPN1 se nanaša na parceli št. 8150/5 in 8150/6 k.o. Bovec območje športnega parka in dela letališča ter ne posega na ostalo območje ali izven meja OPPN.
3. način pridobitve strokovnih rešitev
Za potrebe predstavitve in projektne naloge SD OPPN1 Letališče je bila izdelana idejna zasnova območja za športni park, ki jo je izdelalo podjetje Studio Manfreda d.o.o. v letu 2014 iz Tolmina in razvojne pobude za preureditev predmetnega območja s strani upravljalca Letališča Bovec tj. družbe AVIOFUN d.o.o..
4. roki za pripravo sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta in njegovih posameznih faz
Faza
Nosilec
Rok
Sklep o pričetku postopka 
in objava v Uradnem listu RS 
župan, občina
15 dni 
Izdelava osnutka 
izvajalec
30 dni 
Pridobivanje prvega mnenja
izvajalec
15 dni
Javna razgrnitev in javna obravnava
občina
15 dni 
Stališča do pripomb
načrtovalec, občina, župan
7 dni
Izdelava predloga
izvajalec
15 dni
Pridobivanje mnenja
izvajalec
15 dni
Sprejem odloka in objava 
v Uradnem listu RS
občina
15 dni
V tabeli je navedeno število neto delovnih dni izdelave osnutka, dopolnjenega osnutka in procesnih rokov SD OPPN1, brez določenega časa za medsebojno komunikacijo med pripravljavcem, izvajalcem in nosilci urejanja prostora, pripravo gradiv za občinske organe in terminskega usklajevanja. Predvidoma bo postopek potekal 6 mesecev od sprejema sklepa.
5. navedba nosilcev urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti
Nosilci urejanja prostora, ki pripravijo smernice in mnenja za SD OPPN1 Letališče so te že podali na sprejet OPPN, ki se v novi obliki in vsebini ne spreminja, tako ne po izrabi območja, pozidavi vrste objektov glede na standardno klasifikacijo objektov, kot tudi ne po merilih in pogojih za gradnjo. Zaradi predvidene gradnje novega športnega parka in hotela v sklopu gostinskega objekta se ne povečujejo vplivi na okolje, ali da bi za to bilo potrebno povečevati ali graditi novo GJI. Ministrstva in organi v njihovi sestavi, ter nosilci javnih pooblastil, ki so sodelovali pri pripravi OPPN so bili določeni s sklepom št.: 350-0002/2010-1 z dne 5. 3. 2010 (v nadaljnjem besedilu: nosilci urejanja prostora) so:
– Ministrstvo za okolje in prostor, direktorat za prostor
– Ministrstvo za promet, direktorat za letalstvo, direkcija RS za ceste
– uprava RS za civilno letalstvo
– Ministrstvo za obrambo
– Ministrstvo za šolstvo in šport
– Ministrstvo za notranje zadeve, uprava RS za zaščito in reševanje
– Komunala Tolmin
– Telekom Slovenije, PE Nova Gorica
– Elektroprimorska, PE Tolmin
– Občina Bovec.
Ker gre v postopku SD OPPN1 za dopolnitev, ki ne presega vsebine obstoječega akta ni potrebno vključiti tistih nosilcev urejanja prostora, pri katerih se ne posega v njihove pravice in z zakonom predpisane pristojnosti in se jih samo obvesti in pošlje gradivo. Kot nosilci urejanja prostora so s tem sklepom določeni Komunala Tolmin, Elektro Primorska PE Tolmin in Telekom Slovenije v smislu preveritve priključne moči GJI na nove objekte, saj je vsa GJI že določena in zgrajena po osnovnem OPPN.
6. obveznosti s financiranjem sprememb in dopolnitev OPPN Letališče
Financer sprememb in dopolnitev SD OPPN1 Letališče je Občina Bovec.
7. objava sklepa
Sklep se objavi na svetovnem spletu in posreduje Ministrstvu za okolje in prostor.
Sklep o začetku priprave SD OPPN1 Letališče začne veljati takoj, uporabljati pa se ga prične po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-01/2011-2
Bovec, dne 17. maja 2018
Župan 
Občine Bovec 
Valter Mlekuž l.r.