Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2018 z dne 25. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2018 z dne 25. 5. 2018

Kazalo

1712. Sklep o začetku postopka priprave spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta “Gospodarska cona v Celju”, stran 5252.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO) in 32. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15) župan Mestne občine Celje sprejme
S K L E P 
o začetku postopka priprave spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta “Gospodarska cona v Celju” 
1. 
(predmet sklepa) 
S tem sklepom se začne postopek priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta “Gospodarska cona v Celju”, območje Levi breg Voglajne – obrtna cona (ZNG, proj. št. 124/71 in grafični prikaz RCC – TOZD Planiranje, proj. št. 202/77, Uradni list SRS, št. 22/77, 23/84), (v nadaljnjem besedilu: sprememba in dopolnitev ZN).
2. 
(ocena stanja, območje spremembe in dopolnitve ZN in razlogi za pripravo) 
(1) Odlok o zazidalnem načrtu “Gospodarska cona v Celju” (Uradni list SRS, št. 22/77, 22/78, 21/82, 6/83, 23/84, 14/86, 7/90 in Uradni list RS, št. 17/92, 20/94, 39/94, 2/96, 23/97, 50/98, 14/99, 56/99, 46/00, 117/00, 21/02, 57/03, 91/05, 29/06, 70/06, 77/06, 58/07, 56/08, 19/09, 80/09, 109/10, 38/13, 12/14, 43/14, 16/15, 20/15, 39/15, 14/17 in 27/17) opredeljuje območje Levi breg Voglajne – obrtna cona za proizvodno dejavnost drobnega gospodarstva ter delno za dejavnost storitev v obsegu drobnega gospodarstva, v kar uvršča drobno industrijsko proizvodnjo, servisno obrt ter del prometa, gostinstva in turizma. Podrobnejša namenska raba tega območja je po Celjskem prostorskem planu (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01) opredeljena kot območje servisnih in proizvodnih dejavnosti (šifra 90202).
(2) Območje spremembe in dopolnitve ZN obsega območje 43 in zemljišče s parc. št. 294 in 291/1, obe 1077-Celje. Pogoji gradnje in oblikovanja objektov so v območju 43 podani zgolj za opravljanje poštne dejavnosti, gradnje in vzdrževanje tt naprav, zemljišče s parc. št. 294 in 291/1, obe 1077-Celje pa je del območja 67, kjer je dopustno vulkanizerstvo in gumarska dejavnost.
(3) Program poštne dejavnosti je v celoti prestavljen na novo lokacijo. Zaradi potreb novega lastnika je potrebno izvesti spremembo namembnosti območja tako, da se dopusti industrijska proizvodnja ter gostinska dejavnost in kratkotrajna nastanitev. V območju 67 zemljišče s parc. št. 294 in 291/1, obe 1077-Celje ni v uporabi vulkanizerstva, zato se dopusti na tem delu območja 67 enaka sprememba namembnosti kot v območju 43, na katerega meji.
3. 
(predmet, programska izhodišča in namen) 
S spremembo in dopolnitvijo ZN se spreminja dejavnost območja 43 in dela območja 67, kjer želi pripravljavec omogočiti industrijsko proizvodnjo ter gostinsko dejavnost in kratkotrajno nastanitev.
4. 
(nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci) 
Zaradi tekstualne dopolnitve besedila odloka, ki ne posega v delovno področje nosilcev urejanja prostora, oziroma se nanaša samo na spremembo izvedbenih pogojev, s katero se opredeljuje racionalna raba obstoječih objektov s pripadajočimi zemljišči, se v skrajšani postopek spremembe in dopolnitve ZN ne vključi nosilcev urejanja prostora.
5. 
(roki za postopek sprejemanja) 
Sprememba in dopolnitev ZN se vodi skladno z določili 57., 58., 59., 60., 61. in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO) po skrajšanem postopku.
6. 
(obveznosti v zvezi s financiranjem) 
Pripravljavec spremembe in dopolnitve ZN je Mestna občina Celje. Izvedba postopka spremembe in dopolnitve ZN ne zahteva posebnih sredstev proračuna Mestne občine Celje.
7. 
(začetek veljavnosti) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-19/2018
Celje, dne 18. maja 2018
Župan 
Mestne občine Celje 
Bojan Šrot l.r.