Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2018 z dne 25. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2018 z dne 25. 5. 2018

Kazalo

1734. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 26 Brnčičeva jug, stran 5285.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) je župan Mestne občine Ljubljana sprejel
S K L E P 
o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 26 Brnčičeva jug 
1. 
Predmet sklepa 
S tem sklepom se začne postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 26 Brnčičeva jug (v nadaljnjem besedilu: OPPN).
2. 
Ocena stanja, razlogi za pripravo OPPN in načrtovani programi 
V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obvezna razlaga, 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr. in 12/18 – DPN; v nadaljnjem besedilu: OPN MOL ID) je za enoto urejanja prostora ČR-414, z namensko rabo površine drugih območij, predvidena izdelava OPPN. Investitor je podal pobudo za izdelavo OPPN.
S sprejetjem OPPN bo omogočena gradnja trgovskih in poslovnih stavb s pripadajočimi ureditvami prometnih in zunanjih površin ter komunalne in elektroenergetske infrastrukture. Območje bo celovito urejeno po enotni idejni rešitvi.
3. 
Območje OPPN 
Območje OPPN se nahaja v Mestni občini Ljubljana, v Četrtni skupnosti Črnuče. Območje na severni strani meji na Brnčičevo cesto, na zahodni strani na Štajersko cesto, na južni in jugovzhodni strani meji na nepozidan zelen prostor travniških in njivskih površin. Po OPN MOL ID je na južni in jugovzhodni strani predvidena nova cestna povezava, ki bo mejila na območje OPPN. Območje OPPN je nepozidan zelen prostor travniških in njivskih površin.
Območje OPPN obsega naslednje parcele ali njihove dele v katastrski občini 1756 Črnuče: 900/7, 894/1, 974/110, 874/109, 974/31, 974/25, 974/26, 888/1, 671/1, 672/2, 677/1, 677/12, 671/8, 894/14, 894/12, 894/36, 894/39, 894/42.
Območje OPPN obsega enoto urejanja prostora ČR-414. Velikost območja OPPN je približno 2,5 ha in se v času priprave lahko spremeni.
4. 
Nosilci urejanja prostora, ki podajajo smernice za načrtovane prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi OPPN 
Nosilci urejanja prostora:
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja srednje Save;
2. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje;
3. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami;
4. Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet, Sektor za ceste;
5. Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Sektor za upravljanje cest;
6. Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino;
7. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Ljubljana;
8. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet;
9. Javna razsvetljava d.d.;
10. Snaga Javno podjetje d.o.o.;
11. Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija d.o.o., Področje oskrbe z vodo;
12. Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija d.o.o., Področje odvajanja odpadnih voda;
13. Elektro Ljubljana d.d., DE Ljubljana mesto;
14. Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Oskrba s plinom in
15. Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Daljinska oskrba s toplotno energijo;
16. Plinovodi d.o.o.
Drugi udeleženci:
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje;
2. Telekom Slovenije d.d., PE Ljubljana;
3. Telemach d.o.o. in
4. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami,
5. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave dokumenta izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
5. 
Način pridobitve strokovne rešitve 
Podlaga za pripravo OPPN bo strokovna rešitev, pripravljena na podlagi treh variantnih rešitev, prikaza stanja prostora, OPN MOL ID, investicijske namere investitorja ter strokovnih podlag.
6. 
Roki za pripravo OPPN 
Rok za sprejem predloga OPPN je predviden eno leto po začetku priprave. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
7. 
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN 
Pripravo OPPN financira investitor, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Obveznosti investitorja se določijo z dogovorom o sodelovanju med Mestno občino Ljubljana in investitorjem.
8. 
Objava in uveljavitev 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Mestne občine Ljubljana www.ljubljana.si.
Št. 3505-25/2017-24
Ljubljana, dne 17. maja 2018
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković l.r.