Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2018 z dne 30. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2018 z dne 30. 5. 2018

Kazalo

1777. Zaključni račun proračuna Občine Brežice za leto 2017, stran 5394.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 110/11 – ZDIU12, 14/13 – popr., 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718 in 71/17 – ZIPRS1819), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in drugega odstavka 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 24. redni seji dne 14. 5. 2018 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Brežice za leto 2017 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Brežice za leto 2017.
2. člen 
(1) Zaključni račun proračuna Občine Brežice za leto 2017 sestavljajo splošni in posebni del.
(2) V splošnem delu je podan prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Brežice za leto 2017.
(3) Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2017 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
(4) Zaključni račun zajema tudi sredstva proračunske rezerve.
3. člen 
(1) Prihodki in prejemki ter odhodki in izdatki po zaključnem računu za leto 2017 so naslednji:
v EUR
Konto
Naziv konta
Realiziran proračun 2017
A.
BILANCA PRIHODKOV 
IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
21.814.659
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
20.394.442
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
16.073.361
700 Davki na dohodek in dobiček
13.867.845
703 Davki na premoženje
1.347.954
704 Domači davki na blago in storitve
857.562
706 Drugi davki
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
4.321.081
710 Udeležba na dobičku od premoženja
1.627.035
711 Takse in pristojbine
24.868
712 Globe in druge denarne kazni
50.274
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
103.017
714 Drugi nedavčni prihodki
2.515.887
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)
407.047
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
5.356
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih sredstev
401.691
73
PREJETE DONACIJE
11.000
730 Prejete donacije iz domačih virov
11.000
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)
1.002.170
740 Transferni prih. iz dr. javnofinan. institucij
982.634
741 Prejeta sredstva iz drž. pror. 
iz sredstev proračuna EU
19.536
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)
0
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU
0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
24.251.621
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
6.046.705
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
1.334.902
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
202.163
402 Izdatki za blago in storitve
4.420.386
403 Plačila domačih obresti
79.254
409 Rezerve
10.000
41
TEKOČI TRANSFERJI (410+411+412+413)
9.318.480
410 Subvencije
765.851
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
4.865.735
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
769.709
413 Drugi tekoči domači transferi
2.917.185
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
8.757.057
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
8.757.057
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
(430+ 431+432)
129.379
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso PU
62.109
432 Investicijski transferi PU 
67.270
III.
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (PRESEŽEK) (I.-II.)
–2.436.962
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
23
75
PREJTA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PROD. KAPIT. DEL.
23
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
23
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV(440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAP. DELEŽEV
0
441 
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE 
2.556.917
50
ZADOLŽEVANJE
2.556.917
500 Domače zadolževanje
2.556.917
VIII.
ODPLAČILO DOLGA 
980.874
55
ODPLAČILO DOLGA
980.874
550 Odplačila domačega dolga
980.874
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–860.896
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
1.576.043
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
2.436.962
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
NA DAN 31. 12. 2016 
3.561.888
(2) Stanje denarnih sredstev stalne proračunske rezerve Občine Brežice na dan 31. 12. 2017 je 23.501,27 EUR.
4. člen 
(1) Presežek odhodkov in izdatkov nad prihodki in prejemki po Zaključnem računu proračuna Občine Brežice za leto 2017 je 860.895,64 EUR. Sredstva na računih na dan 31. 12. 2017 znašajo 2.700.992,60 EUR in se bodo porabila v skladu s sprejetim planom proračuna Občine Brežice za leto 2018.
(2) Denarna sredstva stalne proračunske rezerve se porabijo v letu 2018 za namene po Zakonu o javnih financah.
5. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Brežice za leto 2017 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov z vsemi obrazložitvami se objavi na spletni strani Občine Brežice.
Št. 450-0004/2018
Brežice, marec 2018
Župan 
Občine Brežice 
Ivan Molan l.r.

AAA Zlata odličnost