Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2018 z dne 30. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2018 z dne 30. 5. 2018

Kazalo

1792. Ugotovitveni sklep v zvezi z nadaljevanjem postopka priprave sprememb in dopolnitev »Odloka o zazidalnem načrtu za območje K-6 Utok«, stran 5417.

  
Na podlagi 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) ter 31. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15 in 20/17) je župan Občine Kamnik sprejel
U G O T O V I T V E N I   S K L E P 
v zvezi z nadaljevanjem postopka priprave sprememb in dopolnitev »Odloka o zazidalnem načrtu za območje K-6 Utok«
1. Ocena stanja pri pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta
1.1 Temeljne ugotovitve
Priprava sprememb in dopolnitev prostorskega akta, ki je bila začeta v skladu Zakonom o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt – Uradni list RS, št. 33/07), ki je pričel veljati z dnem 28. 4. 2007 se nadaljuje in konča po postopku za sprejem občinskega podrobnega prostorskega načrta. Ker v postopku še ni bila izvedena javna razgrnitev prostorskega akta, se bo postopek nadaljeval po postopku za sprejem občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN).
1.2 Ocena stanja
Postopek priprave predmetnega prostorskega izvedbenega načrta se je pričel s »Sklepom o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu za območje K-6 Utok« (Uradni list RS, št. 54/10), ki ga je na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09) in 32. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08 in 45/10), dne 24. 6. 2010 sprejel župan Občine Kamnik.
V skladu z ZPNačrt so bile do sedaj v postopku priprave OPPN izvedene naslednje aktivnosti:
– sprejet in v Uradnem listu objavljen »Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu za območje K-6 Utok«, Uradni list RS, št. 54/10,
– izvajalec je izdelal osnutek občinskega podrobnega načrta,
– na podlagi osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta so bile pridobljene naslednje smernice nosilcev urejanja prostora:
Adriaplin d.o.o., Dunajska cesta 7, Ljubljana
Krajevna skupnost Novi trg, Glavni trg 24, 1240 Kamnik
Krajevna skupnost Kamnik Center, Maistrova 18, 1241 Kamnik
Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Ljubljana okolica, Slovenska cesta 58, Ljubljana
Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, Ljubljana
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, Ljubljana,
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek območja srednje Save, Einspielerjeva 6, Ljubljana,
Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Kranj, PC Planina 3, Kranj,
Občina Kamnik, Oddelek za družbene dejavnosti, Glavni trg 24, Kamnik,
Komunalno podjetje Kamnik, Cankarjeva 11, Kamnik,
Telekom Slovenije d.d., Sektor za vzdrževanje omrežja in zagotavljanje storitev, Center za vzdrževanje omrežja in zagotavljanje storitev Ljubljana, Stegne 10, Ljubljana – Šentvid,
Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana,
– Pridobljena je bila odločba Ministrstva za okolje in prostor, Direktorata za okolje št. 35409-275/2010, z dne 23. 6. 2011.
Na podlagi izvedenih postopkov je po določilih ZPNačrt postopek priprave predmetnega OPPN v fazi osnutka.
2. Način pridobitve strokovnih rešitev
Sprememba in dopolnitev ZN K-6 Utok se izdela na podlagi strokovnih podlag, in sicer:
– povzetkov in usmeritev veljavnih planskih aktov Občine Kamnik,
– strokovnih podlag, ki so bile izdelane v okviru priprave planskih aktov občine,
– temeljnega geodetskega elaborata in elaborata listin za identifikacijo posestnega stanja,
– smernic pristojnih nosilcev urejanja prostora,
– podatkov o geološkem in hidrološkem stanju terena,
– idejnih rešitev prometne, komunalne, energetske ter ostale infrastrukture.
Za območje urejanja se pripravi program opremljanja zemljišč za gradnjo.
Kolikor se bo v postopku priprave izkazala potreba po izdelavi dodatnih strokovnih podlag, se bodo te pripravile naknadno. Izdelovalec bo izdelal ali vsaj koordiniral izdelavo vseh potrebnih strokovnih podlag za izdelavo akta. Strokovne podlage na podlagi svojih področnih predpisov posredujejo tudi nosilci urejanja prostora za področje svoje pristojnosti.
3. Roki za pripravo OPPN
Roki za pripravo sprememb in dopolnitev ZN K-6 Utok in njegovih posameznih faz:
Faza
Nosilec
Rok
Preveritev smernic
Občina
30 dni po uvedbi nadaljevanja postopka
Dopolnitev osnutka
Izvajalec
60 dni po prejetju vseh smernic
Javna razgrnitev in javna obravnava, 1. obravnava na OS
Občina
30 dni po potrditvi dopolnjenega osnutka
Stališča do pripomb
Izvajalec, 
Občina 
15 dni po koncu javne razgrnitve in razprave
Izdelava predloga
Izvajalec, 
Občina
30 dni po potrditvi 
Pridobivanje mnenj
Občina
30 dni po izdelavi predloga
2. obravnava in sprejem
OS z odlokom
30 dni po prejetju vseh mnenj
Objava odloka
30 dni po sprejemu
Roki posameznih faz se lahko podaljšajo v primerih zahtev nosilcev urejanja prostora za dodatne strokovne analize in študije, zaradi planiranih aktivnosti občinskega sveta oziroma zaradi ponovne javne razgrnitve in javne obravnave.
4. Navedba nosilcev urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja za načrtovano prostorsko ureditev
Pri pripravi OPPN morajo s svojimi smernicami za načrtovanje in mnenji k predlogu OPPN sodelovati naslednji nosilci urejanja prostora ter udeleženci:
– Adriaplin d.o.o., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana,
– Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik,
– Elektro Ljubljana, PE Ljubljana okolica, Podrečje 48, 1230 Domžale,
– Komunalno podjetje Kamnik d.d., Cankarjeva cesta 11, 1240 Kamnik,
– Krajevna skupnost Kamnik Center, Maistrova 18, 1241 Kamnik,
– Krajevna skupnost Kamnik Novi trg, Glavni trg 24, 1240 Kamnik,
– Telekom Slovenije, PE Ljubljana, Stegne 19, 1547 Ljubljana,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Vojkova 1b, 1001 Ljubljana,
– Plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11b, 1000 Ljubljana,
– Zavod za razvoj kabelsko satelitsko televizijskega sistema Kamnik, Vrhpolje pri Kamniku 41, 1241 Kamnik,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Kranj, Tomšičeva ulica 7, 4000 Kranj.
Kolikor se tekom postopka utemeljeno ugotovi, da je potrebno v postopek vključiti dodatnega nosilca urejanja prostora, pripravljavec pozove tudi njega. V primeru molka nosilca urejanja prostora se šteje, da nima smernic, ki bi jih bilo potrebno upoštevati.
5. Ureditveno območje prostorskega akta
Območje zazidalnega načrta se je skladno z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Kamnik za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Kamnik za obdobje 1986–1990 – dopolnitev 2002 (Uradni list RS, št. 90/02) in Odlokom o ugotovitvi skladnosti prostorskih izvedbenih aktov s spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Kamnik za obdobje 1986–2000, dopolnitev 2002 (Uradni list RS, št. 90/02), ki sta prenehala veljati, imenovalo K-6 Utok. Veljavni Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 86/15) pa območje opredeli kot enoto urejanja prostora z oznako KA-41.
6. Obveznosti v zvezi s financiranjem
Vse obveznosti v zvezi s financiranjem prostorskega akta bremenijo pobudnika sprememb in dopolnitev ZN.
7. Objava sklepa o začetku priprave OPPN
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter spletnih straneh Občine Kamnik in začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-5/2008-5/1
Kamnik, dne 17. maja 2018
Župan 
Občine Kamnik 
Marjan Šarec
 
p.p. Matej Slapar l.r.
Podžupan 

AAA Zlata odličnost