Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2018 z dne 30. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2018 z dne 30. 5. 2018

Kazalo

1815. Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjske površine v Velikem Kamnu (del EUP VEK 03), stran 5454.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – skl. US RS, 76/14 – odl. US RS, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2), v povezavi z 273. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 – ZUreP-2), 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 35. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo in 79/16) je župan občine Krško, dne 23. 5. 2018 sprejel
S K L E P 
o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjske površine v Velikem Kamnu (del EUP VEK 03) 
1. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN) 
V Občinskem prostorskem načrtu občine Krško (Uradni list RS, št. 61/15, v nadaljevanju OPN) se na območju enote urejanja prostora (v nadaljevanju EUP) VEK 03 nahajajo večinoma nepozidana stavbna zemljišča – površine podeželskega naselja, za katera je predvidena izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju OPPN): Stanovanjske površine Veliki Kamen.
Lastnik zemljišč s parc. št. 553 in 554/1, k.o. Mrčna sela, želi na lastnem zemljišču oblikovati dve gradbeni parceli za gradnjo stanovanjskih stavb, zato se za del EUP VEK 03 pristopa k izdelavi OPPN, na podlagi pogojev in usmeritev, podanih v 110. in 180. členu odloka o OPN.
2. člen 
(okvirno območje OPPN) 
Območje OPPN je v severnem delu naselja Veliki Kamen, na parc. št. 553 in 554/1, k.o. Mrčna sela.
Območje OPPN je velikosti cca 0,25 ha. Na severu na starejši gospodarski objekt, na zahodu na kmetijske površine, na vzhodu na javno pot in obcestni potok ter na jugu na javno pot. V postopku izdelave OPPN je možna sprememba meje OPPN, v kolikor se izkažejo utemeljene potrebe ter izvede predhodna preveritev.
3. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Strokovne rešitve za OPPN se pridobijo na podlagi prikaza stanja prostora, občinskega prostorskega načrta in investicijskih namer pobudnika OPPN, upoštevajoč smernice za načrtovanje nosilcev urejanja prostora. Posamezne prostorske ureditve se lahko pripravijo variantno. V kolikor se med postopkom ugotovi, da je potrebno izdelati dodatne strokovne podlage, se jih pripravi med postopkom.
4. člen 
(roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz) 
Postopek priprave, izdelave in sprejema OPPN bo potekal po naslednjem okvirnem terminskem planu:
Faza
Rok izdelave
Sprejem ter objava Sklepa o izdelavi OPPN 
Maj 2018
Osnutek OPPN za pridobitev smernic
Junij 2018
Pridobivanje smernic
Julij 2018
Dopolnjen osnutek OPPN ter obravnava 
na seji Komisije za UPVO
Avgust 2018
Javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka OPPN
September, oktober 2018
Priprava in sprejem stališč do pripomb 
in predlogov z javne razgrnitve OPPN
Oktober 2018
Predlog OPPN za pridobitev mnenj 
Oktober 2018
Pridobivanje mnenj 
November 2018
Usklajen predlog OPPN ter obravnava 
na seji Občinskega sveta
December 2018, januar 2019
Objava odloka o OPPN v Uradnem listu RS 
Februar 2019
Navedene faze ter roki predstavljajo okvirno oceno in so odvisni od odzivnosti in zahtev nosilcev urejanja prostora oz. od vseh sodelujočih v postopku izdelave OPPN. V kolikor bo potrebna izvedba celovite presoje vplivov na okolje, bo naročnik to zagotovil; postopek bo potekal istočasno z izdelavo OPPN, čemur se bodo prilagodili navedeni roki izdelave OPPN. V primeru spremembe zakonodaje oz. predpisov, ki bi vplivali na postopek ter vsebino izdelave OPPN, se le-ta lahko ustrezno prilagodi.
5. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
Pri pripravi OPPN morajo s svojimi smernicami za načrtovanje in mnenji k predlogu OPPN sodelovati naslednji nosilci urejanja prostora ter ostali udeleženci:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 48, 1000 Ljubljana (CPVO),
2. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Oddelek za prostorske, urbanistične in druge zadeve, Vojkova 61, 1000 Ljubljana (naravne in druge nesreče),
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo mesto (vode, ogrožena območja),
4. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana; v vednost Zavod za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Ljubljana, Tržaška 4, 1000 Ljubljana (kulturna dediščina),
5. Zavod RS za varstvo narave, Adamičeva cesta 2, 8000 Novo mesto (varstvo narave),
6. Telekom Slovenije, RE TK omrežja Zahod, Novi trg 7a, 8000 Novo mesto (telekomunikacije),
7. Kostak d.d., Leskovška cesta 2a, 8270 Krško (koncesionar gospodarske javne infrastrukture),
8. Elektro Celje, PE Krško, Cesta 4. julija 32, 8270 Krško (elektrika),
9. Adriaplin d.o.o. Ljubljana, Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana (plin),
10. Občina Krško, Oddelek za gospodarsko infrastrukturo, CKŽ 14, 8270 Krško (za področje gospodarske javne infrastrukture).
V postopku OPPN sodeluje tudi Krajevna skupnost Koprivnica, Koprivnica 24, 8282 Koprivnica, ki poda usmeritve in mnenje k načrtovanim ureditvam.
V kolikor se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice ter mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-te pridobi v postopku.
Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim odstavkom 58. in prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt podati smernice k osnutku in mnenja k predlogu prostorskega akta v 30 dneh od prejema poziva.
6. člen 
(obveznosti financiranja OPPN) 
Finančna sredstva za pripravo, izdelavo ter sprejem OPPN zagotovi naročnik Dejan Simonišek, Veliki Kamen 55, 8282 Koprivnica. Pripravljavec OPPN je Občina Krško, CKŽ 14, 8270 Krško. Načrtovalca OPPN, ki je registriran za opravljanje dejavnosti prostorskega načrtovanja, izbere in financira naročnik.
Načrtovalec je dolžan izdelati predmetno dokumentacijo v skladu z veljavno prostorsko zakonodajo, v skladu s tem sklepom ter drugimi predpisi in zakonodajo s posameznih področij. Načrtovalec pripravi vse tekstualne in grafične vsebine, potrebne za izdelavo OPPN. Načrtovalec je dolžan podajati obrazložitve in utemeljitve k predlaganim ureditvam ter sodelovati na javni in drugih obravnavah v postopku izdelave prostorskega akta. V sodelovanju s pripravljavcem prostorskega akta pripravi tudi stališča do pripomb iz javne razgrnitve oziroma druge usmeritve, opredeljene skozi postopek. Po objavi odloka v Uradnem listu RS načrtovalec pripravi končno gradivo v analogni (trije izvodi) in digitalni obliki (pet izvodov), ki ga dostavi pripravljavcu prostorskega akta.
7. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije. Objavi se tudi na spletni strani Občine Krško http://www.krsko.si.
Št. 3505-1/2018-O502
Krško, dne 23. maja 2018
Župan 
Občine Krško 
mag. Miran Stanko l.r.
 

AAA Zlata odličnost