Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2018 z dne 30. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2018 z dne 30. 5. 2018

Kazalo

1768. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o fizikalno-kemijskih lastnostih tekočih goriv, stran 5345.

  
Na podlagi drugega odstavka 19. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ in 21/18 – ZNOrg) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o fizikalno-kemijskih lastnostih tekočih goriv
1. člen 
V Uredbi o fizikalno-kemijskih lastnostih tekočih goriv (Uradni list RS, št. 74/11 in 64/14) se v 1. členu za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Ne glede na četrto alinejo drugega odstavka tega člena si upravljavci vojaških ladij in drugih plovil v vojaški službi prizadevajo zagotoviti, da se za plovila uporabljajo določbe te uredbe.«.
2. člen 
V 3. členu se za 1. točko doda nova 2. točka, ki se glasi:
»2. bunkeriranje je dobava goriva za plovila v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje s tankerji in oskrbo ladij s pogonskim gorivom v tovornem pristanišču Koper;«.
Točke 2. do 15. postanejo točke 3. do 16.
V dosedanji 16. točki, ki postane 17. točka, se v drugem stavku besedilo »17. točke« nadomesti z besedilom »18. točke«.
Točke 17. do 23. postanejo točke 18. do 24.
3. člen 
V 9. členu se v tretjem odstavku besedilo »ladijskih dnevnikih« nadomesti z besedilom »ustreznih ladijskih knjigah«.
4. člen 
V 10. členu se v drugem odstavku besedilo »ladijski dnevnik« nadomesti z besedilom »ustrezno ladijsko knjigo«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Ne glede na dovoljeni čas menjave goriva privezanega plovila iz prvega odstavka tega člena je v območju pristanišča na plovilih ne glede na zastavo, pod katero plujejo, prepovedano uporabljati gorivo za plovila z vsebnostjo žvepla z več kot 1 g/kg, če slovensko teritorialno morje meji na območje nadzora nad emisijami SOx.«.
5. člen 
V 10.b členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(4) Uprava ob upoštevanju okoliščin in predloženih dokazov iz prvega odstavka tega člena kakor tudi v primeru, če poveljnik ne predloži dokazov in ladja ne uporablja goriva v skladu s to uredbo, naloži poveljniku ladje, da:
– nabavi gorivo, ki je v skladu s to uredbo, takoj po prihodu v pristanišče in ga začne takoj uporabljati,
– začne takoj uporabljati gorivo, ki je v skladu s to uredbo, ali
– začne takoj uporabljati metodo za zmanjšanje emisij.«.
6. člen 
11. člen se črta.
7. člen 
V 13. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(4) Izvajalec monitoringa mora takoj obvestiti inšpekcijo, pristojno za okolje, o ugotovljeni neskladnosti fizikalno-kemijskih lastnosti goriva z zahtevami te uredbe. K obvestilu mora predložiti:
1. zapisnik o vzorčenju, iz katerega mora biti razvidna oznaka vzorca zaradi sledljivosti vzorca do dobavitelja, in
2. poročilo o monitoringu goriva na kraju dobave, iz katerega je razvidna neskladnost z zahtevami iz te uredbe.«.
8. člen 
V 17. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Ne glede na prejšnji odstavek nadzor nad izvajanjem tretjega odstavka 7. člena in 8. člena med bunkeriranjem ter 9., 10., 10.a, 10.b, 10.c in 10.č člena te uredbe opravlja inšpekcija, pristojna za pomorstvo.«.
V tretjem odstavku se na koncu pika nadomesti z vejico in doda besedilo »če v pristanišču ni mogoče pridobiti skladnega goriva.«.
9. člen 
V 19. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Z globo od 120 eurov do 1.200 eurov se kaznuje poveljnik ladje, če ravna v nasprotju z drugim odstavkom 10. člena.«.
10. člen 
V 21. členu se v tretjem odstavku pred prvo alinejo doda nova prva alineja, ki se glasi:
»– šestim odstavkom 9. člena,«.
Dosedanji prva in druga alineja postaneta druga in tretja alineja.
11. člen 
V prilogi 1 se v razpredelnici 1 za vrstico »vsebnost svinca« doda nova vrstica, ki se glasi:
»
vsebnost mangana
mg/l
-
2
«. 
PREHODNA IN KONČNA ODLOČBA 
12. člen 
(prehodna določba) 
Ne glede na določbo 24. člena Uredbe o fizikalno-kemijskih lastnostih tekočih goriv (Uradni list RS, št. 74/11) je za morska območja, vključno s pristanišči, ki jih Mednarodna pomorska organizacija v skladu s pravilom 14(3)(b) priloge VI k MARPOL naknadno razglasi za območje nadzora nad emisijami SOx, prepovedano uporabljati gorivo za plovila z vsebnostjo žvepla več kot 1 g/kg dvanajst mesecev po začetku veljavnosti te razglasitve.
13. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-31/2018
Ljubljana, dne 24. maja 2018
EVA 2018-2550-0031
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost