Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2018 z dne 30. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2018 z dne 30. 5. 2018

Kazalo

1794. Odlok o rebalansu-2 proračuna Občine Kobarid za leto 2018, stran 5420.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 11/18 – ZSPDSLS-1), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17 in 21/18 – popr.), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 39/16 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Kobarid na 29. redni seji dne 21. 5. 2018 sprejel
O D L O K 
o rebalansu-2 proračuna Občine Kobarid za leto 2018
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Kobarid za leto 2018 (Uradni list RS, št. 15/17 in 75/17) se drugi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»(2) Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
v EUR
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
Rebalans-2 proračuna leta 2018
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
4.842.886,37
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
4.072.237,85
70
DAVČNI PRIHODKI
3.361.318,00
700 Davki na dohodek in dobiček
2.915.558,00
703 Davki na premoženje
206.010,00
704 Domači davki na blago in storitve
239.750,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
713.919,85
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
355.460,90
711 Takse in pristojbine
6.000,00
712 Globe in druge denarne kazni
17.100,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
257.000,00
714 Drugi nedavčni prihodki
78.358,95
72
KAPITALSKI PRIHODKI
94.000,00
720 Prihodki od prodaje zgradb 
in prostorov
30.000,00
722 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč 
14.000,00
722 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 
50.000,00
73
PREJETE DONACIJE
2.400,00
730 Prejete donacije od domačih pravnih oseb
2.400,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
671.248,52
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
637.997,30
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
33.251,22
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
5.390.006,71
40
TEKOČI ODHODKI
1.966.044,53
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
634.379,47
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
102.056,00
402 Izdatki za blago in storitve
1.176.949,06
403 Plačila domačih obresti
3.660,00
409 Rezerve
49.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI
1.922.486,10
410 Subvencije
42.500,00
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
1.010.000,00
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
184.331,00
413 Drugi tekoči domači transferi
685.655,10
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
1.393.536,08
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.393.536,08
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
107.940,00
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
73.800,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
34.140,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–547.120,34
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
V.
DANA POSOJILA POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443) 
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
406.559,00
ZADOLŽEVANJE
406.559,00
500 Domače zadolževanje
406.559,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
80.748,48
55
ODPLAČILA DOLGA
80.748,48
550 Odplačila domačega dolga
80.748,48
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–221.309,82
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
325.810,52
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
547.120,34
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
221.309,82
« 
2. člen 
Drugi odstavek 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Za potrebe upravljanja občinskega dolga se v letu 2018 nameni 80.748,48 eurov.«
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Župan 
Občine Kobarid 
Robert Kavčič l.r.

AAA Zlata odličnost