Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2018 z dne 30. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2018 z dne 30. 5. 2018

Kazalo

1778. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje razpršene poselitve Dečno selo – Ap 478, stran 5395.

  
Na podlagi 57., 61. in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) in 33. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je župan Občine Brežice sprejel
S K L E P 
o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje razpršene poselitve Dečno selo – Ap 478 
1. člen 
(splošno) 
S tem sklepom župan Občine Brežice določa način in postopek priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje razpršene poselitve Dečno selo – Ap 478 (v nadaljevanju: OPPN).
2. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo) 
(1) V naselju Dečno selo, na parc. št. 308/8, k.o. Dečno selo je pred letom 1967 zgrajena stanovanjska hiša, ki je danes v zelo slabem gradbenem stanju in ne zagotavlja izpolnjevanje bistvenih zahtev objekta (statična stabilnost, toplotna in zvočna izolativnost, požarna varnost, higienska in zdravstvena zaščita, zaščita okolice). Lastnica želi porušiti stari objekt in zgraditi novo stanovanjsko hišo.
(2) V skladu z Občinskim prostorskim načrtom Občine Brežice (Uradni list RS, št. 61/14 in 43/16; v nadaljevanju OPN) je na predmetni parceli evidentirana prostorska enota razpršene poselitve z oznako Ap 478.
(3) Rušitev obstoječega in gradnja novega objekta je omogočena na podlagi 124. člena in Priloge 2 (tabela 79) OPN. Na območjih razpršene poselitve Ap sicer ni dovoljena sprememba dejavnosti objekta iz nestanovanjsko v stanovanjsko, razen v primerih ko gre za legalizacijo že evidentirane stanovanjske gradnje. Obstoj stanovanjske hiše na predmetni parceli je razviden iz uradne geodetske evidence.
3. člen 
(okvirno območje OPPN) 
(1) Območje OPPN se nanaša na del parc. št. 308/8 k.o. Dečno selo, na kateri je zgrajena stara stanovanjska hiša. Skupna površina območja je cca 350 m².
(2) Obravnavano zemljišče je v naselju Dečno selo, vendar zunaj strnjenega območja pozidave. Na severni, vzhodni in južni strani območje OPPN meji na kmetijska zemljišča, na zahodni strani na javno pot. Dostop do območja OPPN je urejen z zahodne strani z javne poti JP 526 312 Dečno selo – Planina, ki se južno priključuje na regionalno cesto R3/2204 Spodnja Pohanca–Kapele.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Strokovne rešitve za OPPN se pridobijo na podlagi prikaza stanja prostora, OPN in investicijskih namer pobudnika OPPN, upoštevajoč smernice za načrtovanje nosilcev urejanja prostora. Posamezne prostorske ureditve se lahko pripravijo variantno.
5. člen 
(roki za pripravo in postopek) 
(1) Okvirni roki za pripravo OPPN:
FAZA:
ROKI:
1.
Uvedba v delo
maj 2018
2.
Izdelava osnutka OPPN
junij 2018
3.
Pridobivanje smernic in odločbe 
o CPVO 
junij, julij 2018
4.
Usklajevanje smernic in izdelava dopolnjenega osnutka OPPN
julij, avgust 2018
5.
Javna razgrnitev in javna obravnava 
avgust, september 2018
6.
Priprava stališč do pripomb
september 2018
7.
Predstavitev OS in odborom 
– 1. branje
(**)
8.
Izdelava predloga OPPN
oktober 2018
9.
Pridobivanje mnenj 
oktober, november 2018
10.
Priprava usklajenega predloga OPPN
november 2018
11.
Predstavitev OS in odborom 
– sprejem OPPN
(**)
12.
Izdelava končnega dokumenta OPPN
december 2018
13.
Objava v Uradnem listu 
december 2018
(**) Prilagoditev terminom zasedanj OS in odborov
(2) Terminski plan ne vključuje čas postopka CPVO. V kolikor bo potrebno izvesti postopek CPVO, bo ta v skladu z določili veljavnega zakona potekal istočasno z izdelavo OPPN, čemur se prilagodijo zgoraj navedeni roki izdelave OPPN.
6. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
(1) Pri pripravi OPPN morajo s svojimi smernicami za načrtovanje in mnenji sodelovati naslednji nosilci urejanja prostora ter ostali udeleženci:
Nosilci urejanja prostora:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 48, 1000 Ljubljana (varstvo okolja);
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Urad za upravljanje z vodami – Oddelek območja spodnje Save, Novi trg 9, Novo mesto, (varstvo voda, ogrožena območja);
3. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana; v vednost: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Novo mesto, Skalickega 1, 8000 Novo mesto;
4. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Oddelek za prostorske, urbanistične in druge tehnične ukrepe, Vojkova c. 61, Ljubljana, (varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami);
5. Elektro Celje, Vrunčeva 2a, 3000 Celje; v vednost: Elektro Celje, PE Krško, Cesta 4. julija 32, 8270 Krško (električna energija);
6. Komunala Brežice d.o.o., Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice (področje vodooskrbe, področje odvajanja in čiščenja odpadnih vod, ravnanja z odpadki na lokalnem nivoju);
7. Komunalno stanovanjsko podjetje Brežice d.d., Cesta prvih borcev 9, 8250 Brežice (področje lokalnega cestnega omrežja, za infrastrukturno opremljanje s toplovodnim omrežjem lokalnega pomena);
8. Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice (razvoja gospodarstva, družbene javne infrastrukture);
Ostali vabljeni, da podajo svoja priporočila:
9. Krajevna skupnost Artiče, Artiče 38, 8253 Artiče;
10. Telekom Slovenije, PE Novo mesto, Novi trg 7a, Novo mesto (telekomunkacije).
(2) Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-te pridobijo v postopku.
(3) Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim odstavkom 58. in prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt podati smernice k osnutku in mnenja k predlogu prostorskega akta v 30 dneh od prejema poziva.
7. člen 
(obveznosti financiranja priprave) 
Finančna sredstva za pripravo OPPN in drugih gradiv v postopku priprave prostorskega akta zagotovi pobudnik akta.
8. člen 
(končne določbe) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, objavi pa se tudi na spletni strani Občine Brežice.
Št. 3505-7/2018
Brežice, dne 25. maja 2018
 
Župan 
Občine Brežice 
Ivan Molan l.r.

AAA Zlata odličnost