Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2018 z dne 30. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2018 z dne 30. 5. 2018

Kazalo

1769. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji, stran 5346.

  
Na podlagi sedmega odstavka 99. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji 
1. člen 
V Uredbi o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji (Uradni list RS, št. 57/15) se v 2. členu v 3. točki besedilo »26/14 in 35/15« nadomesti z besedilom »26/14, 32/15, 27/17 in 22/18«.
2. člen 
V prvem odstavku 3. člena se 10. točka spremeni tako, da se glasi:
»10. socialno varstvo.«.
3. člen 
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»5. člen
(pogoji za pridobitev dovoljenja) 
(1) Kmetija, na kateri se opravlja dopolnilna dejavnost, mora imeti v uporabi najmanj en hektar primerljivih kmetijskih površin (v nadaljnjem besedilu: PKP).
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka kmetiji, na kateri se opravljajo dopolnilne dejavnosti, povezane s čebelarstvom, iz 15., 16. in 17. točke prvega odstavka 10. člena, 12. člena, 4., 5. in 6. točke prvega odstavka 17. člena, 9., 10., 33., 39., 47., 48. in 50. točke prvega odstavka 18. člena, 11., 19. in 21. točke prvega odstavka 20. člena in prvega odstavka 21. člena te uredbe, ni treba imeti v uporabi najmanj enega hektarja PKP, mora pa imeti vpisanih najmanj deset čebeljih družin v register čebelnjakov v skladu s predpisom, ki ureja register čebelnjakov.
(3) Obseg PKP se izračuna na podlagi prijavljenih grafičnih enot rabe kmetijskega gospodarstva (v nadaljnjem besedilu: GERK) v RKG. Glede na različne rabe GERK se za en hektar PKP šteje največja upravičena površina GERK, razen pri vrstah rabe GERK 1181, 1191 in 1420, kjer se upošteva celotna grafična površina. Za preračun enega hektarja PKP se šteje:
– 1 ha njivskih površin (raba 1100, 1131, 1150, 1161, 1170 in 1610);
– 2 ha travniških površin (raba 1222, 1300 in 1320);
– 0,25 ha trajnih nasadov (raba 1160, 1180, 1181, 1211, 1212, 1221, 1230 in 1240);
– 0,1 ha rastlinjakov (raba 1190, 1191 in 1192) ali
– 8 ha plantaž gozdnega drevja (raba 1420).
(4) Za opravljanje dopolnilnih dejavnosti predelava primarnih kmetijskih pridelkov iz 10. člena te uredbe, prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov s kmetij iz 12. člena te uredbe in turizem na kmetiji, ki je gostinska dejavnost, iz 14. člena te uredbe mora biti za kmetijo, na kateri se bo opravljala dopolnilna dejavnost, pred izdajo dovoljenja v predpisanem roku vložena zbirna vloga po predpisih, ki urejajo izvedbo ukrepov kmetijske politike (v nadaljnjem besedilu: zbirna vloga). Zbirna vloga mora biti vložena v letu oddaje vloge za pridobitev dovoljenja in vsako naslednje leto opravljanja dopolnilne dejavnosti.
(5) Ne glede na prejšnji odstavek oddaja zbirne vloge ni obvezna za kmetijo brez kmetijskih površin, če gre za opravljanje dopolnilne dejavnosti, povezane s čebelarstvom, predelavo medu in čebeljih pridelkov, mora pa biti vložnik oziroma nosilec kmetije ali član kmetije, na kateri se dopolnilna dejavnost opravlja, vpisan v register čebelnjakov in mora sporočati podatke v skladu s predpisom, ki ureja označevanje čebelnjakov.
(6) Ne glede na četrti odstavek tega člena mora vložnik za kmetijo, za katero ni oddana zbirna vloga v letu oddaje vloge za pridobitev dovoljenja, ker je vloga za pridobitev dovoljenja vložena pred rokom za oddajo zbirne vloge ali po preteku roka za oddajo zbirne vloge, skupaj z vlogo za pridobitev dovoljenja oddati tudi podatke o vrstah kmetijskih rastlin v pridelavi v tekočem letu na obrazcu za vloge in zahtevke na površino iz predpisa, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike.
(7) Za opravljanje dopolnilne dejavnosti predelava gozdnih sadežev iz 18. točke prvega odstavka 10. člena te uredbe, dopolnilnih dejavnosti predelava gozdnih lesnih sortimentov iz 11. člena te uredbe, razen izdelave enostavnih izdelkov iz lesa iz 4. točke prvega odstavka 11. člena te uredbe, ter dopolnilne dejavnosti proizvodnja in prodaja energije iz lesne biomase iz 2. točke prvega odstavka 19. člena te uredbe morajo imeti člani kmetije poleg površin iz prvega odstavka tega člena v lasti najmanj 6,0 ha gozda. Za opravljanje dopolnilnih dejavnosti izdelava enostavnih izdelkov iz lesa iz 4. točke prvega odstavka 11. člena te uredbe ter domača suhorobarska galanterija in nadaljevanje stare suhorobarske dediščine iz 8. točke prvega odstavka 18. člena te uredbe morajo imeti člani kmetije poleg površin iz prvega odstavka tega člena v lasti najmanj 2,0 ha gozda. Za opravljanje dopolnilnih dejavnosti predelava zelišč iz 16. točke prvega odstavka 10. člena te uredbe in proizvodnja eteričnih olj iz 17. točke prvega odstavka 10. člena te uredbe mora imeti kmetija v uporabi najmanj 0,02 ha površin z zelišči.
(8) Za opravljanje dopolnilne dejavnosti vzreja in predelava vodnih organizmov iz 13. člena te uredbe ter dopolnilne dejavnosti športni ribolov na vodnih površinah na kmetiji iz 7. točke prvega odstavka 17. člena te uredbe morajo imeti člani kmetije poleg površin iz prvega odstavka tega člena v uporabi vodno zemljišče, ki je vpisano v centralni register objektov akvakulture in komercialnih ribnikov.
(9) Dopolnilne dejavnosti se opravljajo na lokacijah, določenih v 10. do 22. členu te uredbe.
(10) Kmetija mora pogoje za opravljanje dopolnilnih dejavnosti iz tega člena izpolnjevati pred vložitvijo vloge za pridobitev dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti.«.
4. člen 
V prvem odstavku 6. člena se na koncu četrte alineje podpičje nadomesti z besedo »in«, na koncu pete alineje se podpičje nadomesti s piko, šesta alineja pa se črta.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) V primeru vložitve vloge za dopolnilne dejavnosti iz 1. do 3. in 6. točke prvega odstavka 21. člena te uredbe se vlogi priloži tudi potrdilo o zahtevani izobrazbi.«.
V četrtem odstavku se črta besedilo »v skladu s petim odstavkom 101. člena ZKme-1«.
5. člen 
V drugem odstavku 7. člena se beseda »šestim« nadomesti z besedo »četrtim«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Za dopolnilne dejavnosti iz 12. člena te uredbe se z začetkom opravljanja dejavnosti v RKG vpišejo tudi skupine kmetijskih pridelkov. Spremembo skupin kmetijskih pridelkov mora nosilec dopolnilne dejavnosti sporočiti v RKG.«.
6. člen 
V prvem odstavku 10. člena se v drugem stavku 12. točke za besedo »Živali« dodata vejica in besedilo »razen polžev,«.
Na koncu 20. točke se podpičje nadomesti z dvopičjem in doda besedilo »ne glede na določbe drugega odstavka tega člena morata biti hmelj in med v celoti pridelana na kmetiji, za ostale surovine pa ni treba zagotavljati 50 odstotkov količin lastnih surovin v izdelku;«.
Na koncu 23. točke se pika nadomesti s podpičjem in dodata novi 24. in 25. točka, ki se glasita:
»24. proizvodnja krmil (SKD 10.910 Proizvodnja krmil): proizvodnja krmil za živino in drobnico, vključno s hranilnimi dodatki;
25. konzerviranje in vlaganje jajc (SKD 10.890 Proizvodnja drugih prehrambenih izdelkov, drugje nerazvrščenih).«.
Na koncu sedmega odstavka se doda nov drugi stavek, ki se glasi:
»Ne glede na prejšnji stavek se dopolnilna dejavnost pečenje kostanja, koruze, semen, oreškov in prodaja tega na stojnicah iz 22. točke prvega odstavka tega člena lahko opravlja na lokalnih prireditvah, povezanih s predstavitvijo podeželja ali tradicionalnimi običaji na lokalnem trgu.«.
7. člen 
V osmem odstavku 14. člena se črta beseda »brezplačno«.
8. člen 
Drugi odstavek 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Turistična kmetija z nastanitvijo lahko gostu nudi nočitev v sobah, apartmajih, na skupnih ležiščih, prostoru za kampiranje, prostoru za bivalna vozila, lahko pa nudi tudi druge oblike prenočevanja, na primer senik, čebelnjak in podobne inovativne oblike nastanitve. Na kmetijskem zemljišču v uporabi te kmetije ne sme biti prostorov za kampiranje za postavitev bivalnih vozil, počitniških prikolic ter osebnih avtomobilov. Pri postajališčih ni treba imeti vstopne zapornice in sprejemnega prostora iz predpisa, ki ureja minimalne tehnične pogoje in obseg storitev za opravljanje gostinske dejavnosti.«.
V petem odstavku se za prvim stavkom doda nov drugi stavek, ki se glasi: »Oddaljenost prostora za kampiranje od kmetije ne sme biti večja od 200 m v skladu s predpisom, ki ureja minimalne tehnične pogoje in obseg storitev za opravljanje gostinske dejavnosti«.
9. člen 
V prvem odstavku 18. člena se v 24. točki besedilo »SKD 14.1 Proizvodnja oblačil, razen krznenih« nadomesti z besedilom »SKD 14.130 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil«.
V 29. točki se beseda »Druge« nadomesti z besedo »Drugje«.
V 42. točki se besedilo »specializiranih prodajalnah« nadomesti z besedo »cvetličarnah«.
V 48. točki se besedilo »(SKD 20.410 Izdelava mil na tradicionalen način, 20.420 Izdelava mil na tradicionalen način)« nadomesti z besedilom »(SKD 20.410 Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sredstev, 20.420 Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev)«.
Na koncu 49. točke se pika nadomesti s podpičjem ter dodata novi 50. in 51. točka, ki se glasita:
»50. nega telesa in sproščanje s panjskim zrakom (SKD 96.040 Dejavnosti za nego telesa): v to skupino spadajo medena masaža in sproščanje s panjskim zrakom ter masaža z eteričnimi olji iz 17. točke prvega odstavka 10. člena te uredbe. Če se medena masaža opravlja v čebelnjaku in pri sproščanju s panjskim zrakom, mora biti zagotovljena zaščita pred čebelami. Medena masaža in masaža z eteričnimi olji iz 17. točke prvega odstavka 10. člena te uredbe se opravljata v skladu s predpisom, ki ureja minimalne sanitarno-zdravstvene pogoje za opravljanje dejavnosti higienske nege in drugih podobnih dejavnosti. Sproščanje s panjskim zrakom se opravlja v čebelnjaku. Če se pri sproščanju s panjskim zrakom uporablja maska, se za vsako osebo uporabi nova maska;
51. nabiranje smole (SKD 02.300 Smola, drevesna, pridobivanje).«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Dopolnilne dejavnosti, povezane s tradicionalnimi znanji na kmetiji, storitvami oziroma izdelki, se opravljajo na naslovu kmetije ali na naslovu nosilca kmetije, razen dejavnosti oglarstvo, domače tesarstvo, apnenčarstvo, krovstvo s slamo, skodlami in skriljem, podkovno kovaštvo ter nabiranje smole, ki se opravljajo na lokalnem trgu. Sproščanje s panjskim zrakom iz 50. točke prejšnjega odstavka se opravlja v čebelnjaku, ki pripada kmetiji v skladu s predpisom o označevanju čebelnjakov in stojišč.«.
10. člen 
V prvem odstavku 21. člena se na koncu 5. točke pika nadomesti s podpičjem in doda nova 6. točka, ki se glasi:
»6. svetovanje uporabnikom čebeljih pridelkov in uporabnikom eteričnih olj (SKD 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje): v to skupino spada svetovanje uporabnikom čebeljih pridelkov (med, cvetni prah, matični mleček, propolis in vosek) in izdelkov iz čebeljih pridelkov za krepitev zdravja ter uporabnikom eteričnih olj iz 17. točke prvega odstavka 10. člena te uredbe.«.
V drugem odstavku se za besedilom »3.« doda besedilo »in 6.«.
11. člen 
22. člen se spremeni tako, da se glasi:
»22. člen
(opravljanje dopolnilne dejavnosti socialno varstvo) 
(1) Med dopolnilne dejavnosti socialno varstvo spadata naslednji dejavnosti:
1. celodnevno bivanje odraslih in starejših oseb, ki niso odvisne od tuje pomoči pri opravljanju osnovnih dnevnih opravil (SKD 87.900 Drugo socialno varstvo z nastanitvijo), in
2. dnevne oblike bivanja odraslih in starejših oseb, ki niso odvisne od tuje pomoči pri opravljanju osnovnih dnevnih opravil (SKD 88.109 Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe).
(2) Pomoč iz prejšnjega odstavka je pomoč pri dnevnih opravilih, kot je določena v pravilniku, ki ureja standarde in normative socialno varstvenih storitev.
(3) Kmetija osebam iz prvega odstavka tega člena zagotavlja bivanje, prehrano in družabništvo, pri čemer mora pri prehrani zagotoviti najmanj 30 odstotkov vrednosti lastnih surovin. Do 20 odstotkov vrednosti prehrane lahko kmetija zagotovi z dokupom surovin, ki so pridelane na drugih kmetijah z lokalnega trga ali predelane na drugih kmetijah, ki imajo dopolnilno dejavnost predelava. Če nakup ni neposredno izveden na drugi kmetiji, mora biti iz računa ali prevzema razviden izvor surovine. Za do 50 odstotkov vrednosti ponudbe lahko kmetija dokupi surovine in izdelke v prosti prodaji. Zahtevani deleži se zagotavljajo v koledarskem letu.
(4) Kmetija nudi bivanje:
– največ šestim osebam v enoposteljnih ali dvoposteljnih sobah, če gre za opravljanje dejavnosti iz 1. točke prvega odstavka tega člena;
– največ dvanajstim osebam, če gre za opravljanje dejavnosti iz 2. točke prvega odstavka tega člena.
(5) Poleg pogojev iz prejšnjih odstavkov je pogoj za pridobitev dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti socialno varstvo odločba o pravici do sredstev iz podukrepa podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem o okolju in hrani na podlagi predpisa, ki ureja izvajanje ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja v Republiki Sloveniji v obdobju od 2014 do 2020.
(6) Dopolnilna dejavnost socialno varstvo se opravlja na naslovu kmetije.
(7) Nosilec dopolnilne dejavnosti vodi evidenco prisotnosti oseb iz prvega odstavka tega člena, v kateri se vodijo podatki o prisotnosti, odsotnosti navedenih oseb in razlog njihove odsotnosti.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
12. člen 
(uskladitev z novimi pogoji) 
Nosilci dopolnilne dejavnosti socialno-varstvene storitve na kmetiji, ki so pridobili dovoljenje za opravljanje te dejavnosti v skladu z Uredbo o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji (Uradni list RS, št. 57/15), morajo opravljanje te dejavnosti uskladiti z določbami spremenjenega 22. člena uredbe najpozneje do 31. decembra 2020.
13. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-18/2018
Ljubljana, dne 24. maja 2018
EVA 2016-2330-0112
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost