Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2018 z dne 30. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2018 z dne 30. 5. 2018

Kazalo

1831. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta PO 3/2, stran 5474.

  
Na podlagi 57. in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – sklep US) in 29. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13, 23/17) sprejemam
S K L E P 
o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta PO 3/2 
1. člen 
(splošno) 
S tem sklepom se začne postopek priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje enote urejanja (EUP) z oznako PO 3/2 (Uradni list RS, št. 68/17) na območju naselja Ponikva pri Žalcu (v nadaljnjem besedilu: SD OPPN).
2. člen 
(ocena stanja in razlogi) 
Za območje enote urejanja prostora z oznako PO 3/2 je izdelan Občinski podrobni prostorski načrt, ki na obravnavanem območju predvideva umestitev sedmih stanovanjskih stavb, javnih cest, osnovne komunalne infrastrukture in ureditev obstoječega cestnega priključka.
Razloge za pripravo SD OPPN predstavlja potreba lastnika zemljišč znotraj ureditvenega območja OPPN v smislu gostejše pozidave stanovanjskih stavb, glede na površino območja ob upoštevanju usmeritev za ohranjanje narave saj se območje nahaja znotraj krajinskega parka »Ponikovski kras.«
Pobudo za izdelavo OPPN je podal lastnik dela zemljišč v območju urejanja.
Pravna podlaga:
Zakon o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12, 109/12, 35/13 – sklep US)
Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Žalec (Uradni list RS, št. 64/13, 91/13 – popr.)
3. člen 
(Okvirno ureditveno območje) 
Območje Sprememb in dopolnitev OPPN zajema zemljišča znotraj enote urejanja prostora z oznako PO 3/2 in vključuje zemljišča z naslednjimi parcelnimi številkami: 381/4 (cesta), 381/8, 381/9, vse v k.o. 979-Ponikva. Med postopkom se lahko meja ureditvenega območja SD OPPN PO 3/2 tudi spremeni in dopolni, če je sprememba smiselna in bistveno ne spreminja vsebine tega sklepa.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Strokovne podlage se izdelajo na osnovi obstoječe veljavne prostorske dokumentacije OPN OŽ, analize prostora, pridobljenih smernic nosilcev urejanja prostora in njihovih strokovnih podlag ter ob upoštevanju programskih izhodišč. OPPN se po vsebini, obliki in načinu pripravi skladno z določili veljavne prostorske zakonodaje. Pri izdelavi strokovnih podlag in OPPN je potrebno upoštevati vse predhodno izdelane strokovne podlage in druga gradiva s področja prostorskega razvoja, varstva okolja in ohranjanja narave.
5. člen 
(roki za pripravo) 
Postopek priprave OPPN se na podlagi 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju vodi po skrajšanem postopku. S tem sklepom se določijo naslednji okvirni roki priprave OPPN:
Sprejem in objava sklepa o pripravi OPPN
(maj 2018)
priprava osnutka
30 dni
pridobitev smernic
15 dni
izdelava dopolnjenega osnutka
10 dni
javna razgrnitev in obravnava
15 dni
priprava predloga načrta
20 dni
pridobitev mnenj
15 dni
izdelava usklajenega predloga
15 dni
Sprejem na občinskem svetu in objava 
v Uradnem listu Republike Slovenije
30 dni
Okvirni rok priprave skupaj znaša pet mesecev.
V kolikor bo ugotovljeno, da je potrebno za spremembe in dopolnitve OPPN izvesti celovito presojo vplivov plana na okolje v nadaljevanju CPVO, se postopek in roki od faze »Dopolnjen osnutek« dalje ustrezno spremenijo in dopolnijo.
6. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
Nosilci urejanja prostora, ki pripravijo smernice za pripravo OPPN in nanj podajo mnenja so:
– RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana (za CPVO),
– RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja Savinje, Mariborska c. 88, 3000 Celje,
– Zavod RS za varstvo narave, OE Celje, Vodnikova ulica 3, 3000 Celje,
– Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vrunčeva 2a, Celje,
– Telekom Slovenije, PE Celje, Lava 1, Celje,
– Telemach d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana,
– Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o., Nade Cilenšek 5, Žalec,
– SIMBIO d.o.o., Celje, Teharska cesta 49, Celje,
– Občina Žalec, Urad za gospodarske javne službe, Ul. Savinjske čete 5, Žalec,
– KS Ponikva, Ponikva pri Žalcu 7, 3310 Žalec,
– ter drugi nosilci urejanja, če to pogojujejo utemeljene potrebe, ugotovljene v postopku priprave.
Če nosilci urejanja prostora v roku 15 dni od prejema vloge in ustreznega gradiva za pridobitev smernic in mnenj, le teh ne podajo pisno se šteje, da jih nimajo, pri čemer pa mora izdelovalec OPPN upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi.
Pri pripravi SD OPPN sodelujejo naslednji udeleženci:
Pobudnik in naročnik: Florjan Vasle, po pooblastilu Jelen Janeza, Ponikva 14, 3310 Žalec.
Pripravljavec OPPN: Občina Žalec, Urad za prostor in gospodarstvo.
Načrtovalec oziroma izdelovalec OPPN: RC PLANIRANJE d.o.o., Ulica XIV. divizije, 3000 Celje.
7. člen 
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave akta) 
Izdelavo vseh morebitnih strokovnih podlag in idejnih zasnov, ki jih bodo zahtevali nosilci urejanja prostora, vključno z vsemi potrebnimi podlagami v okviru postopka CPVO (v kolikor bo CPVO potrebna), bo financiral pobudnik.
8. člen 
(koordinacija z nosilci urejanja prostora) 
Vso koordinacijo v zvezi s pridobivanjem smernic in mnenj ter odločbe glede izdelave CPVO, prevzame po pooblastilu pripravljavca, izdelovalec SD OPPN.
9. člen 
(začetek veljavnosti sklepa) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih straneh Občine Žalec. Veljati začne z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0006/2018
Žalec, dne 22. maja 2018
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos l.r.

AAA Zlata odličnost