Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2018 z dne 30. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2018 z dne 30. 5. 2018

Kazalo

1781. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Črnomelj, 3. sprememba in dopolnitev, stran 5398.

  
Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2; v nadaljevanju: ZPNačrt) ter na podlagi 7., 8. in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14 in 66/16) je županja Občine Črnomelj dne 28. maja 2018 sprejela
S K L E P 
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Črnomelj, 3. sprememba in dopolnitev 
1. člen 
(predmet načrtovanja in vrsta postopka) 
S tem sklepom se začne priprava sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Črnomelj, sprejetega z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 82/11, 105/11 – tehnični popravek, 49/16; v nadaljevanju: SD OPN). SD OPN se izvedejo v rednem postopku priprave prostorskega akta.
V posameznih delih se spreminjajo in dopolnjujejo vsebine tekstualnega in kartografskega dela akta ter njegovih prilog. SD OPN se pripravijo v okvirih, kot jih določajo usmeritve strateškega dela OPN. Zaradi dopolnitve strokovnih podlag ter konceptov urejanja naselij v Krajevni skupnosti Petrova vas, naselij Dragatuš in Vinica ter drugih naselij, sprememb predpisov ter splošnih smernic državnih nosilcev urejanja prostora (v nadaljevanju: NUP) se dopolnita tudi strateški oziroma izvedbeni del OPN.
Spremembe in dopolnitve OPN naj obsegajo:
a) spremembe namenske rabe prostora in drugih pogojev posegov v prostor na podlagi že prejetih razvojnih potreb, ki jih v času priprave SD OPN1 ni bilo več mogoče obravnavati ter morebitnih novih razvojnih potreb in pobud,
b) spremembe namenske rabe prostora in drugih pogojev posegov v prostor na podlagi konceptov urejanja naselij v Krajevni skupnosti Petrova vas, naselij Dragatuš in Vinica ter drugih naselij,
c) posamične spremembe in dopolnitve vsebin OPN, ki se nanašajo na podrobno namensko rabo prostora, meje med enotami urejanja prostora, umeščanja objektov v prostor in njihovega oblikovanja ter s tem povezane spremembe in dopolnitve prostorskih izvedbenih pogojev,
d) vsebine s katerimi se OPN uskladi z aktualnimi (spremenjenimi) predpisi,
e) spremembe in dopolnitve nekaterih določil tekstualnega dela z namenom jasnejših opredelitev ter uskladitve eventualno ugotovljenih neskladnosti med tekstualnim in kartografskim delom akta oziroma znotraj njihovih vsebin, v smislu tehničnih in redakcijskih popravkov,
f) morebitne implementacije že izdelanih strokovnih podlag ter izdelavo drugih študij, druge strokovne podlage ipd.
2. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev OPN) 
OPN je bil sprejet 4. oktobra 2011 in je s 25. oktobrom 2011 stopil v veljavo. Zaradi odprave neskladja je bila izvedena SD OPN2 po kratkem postopku, v zaključni fazi pa je večja SD OPN1. Zaradi pobud občanov z novimi razvojnimi potrebami, koncepta celovitega pristopa pri razvoju naselij ter na podlagi potreb za izboljšavo in bolj nedvoumno tolmačenje oziroma razlago določil odloka je Občina Črnomelj pristopila k tretji pripravi SD OPN. Poleg tega so bili v tem času in po sprejemu akta in priprave SD OPN na različnih področjih spremenjeni ali sprejeti novi predpisi in nastopila nekatera nova dejstva. Zaradi tega je potrebno v postopku sprememb in dopolnitev OPN preveriti podane razvojne pobude in akt uskladiti z novimi predpisi in dejstvi. Hkrati se na podlagi dosedanje uporabe akta preverijo posamezne rešitve in se po potrebi izboljšajo.
3. člen 
(območje sprememb in dopolnitev OPN) 
Spremembe in dopolnitve OPN se nanašajo na celotno območje občine.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Pri strokovnih rešitvah se upošteva prikaz stanja prostora, splošne smernice državnih NUP in njihove razvojne potrebe, lastne razvojne potrebe občine in lokalnih NUP, usmeritve iz državnih in občinskih strateških dokumentov ter izražene razvojne pobude drugih oseb.
Zbrane razvojne potrebe in pobude občanov za spremembe in dopolnitve akta se strokovno preveri v skladu z določili veljavne zakonodaje. V primeru, da se pri analizi razvojnih potreb ugotovi, da je potrebno izdelati dopolnilne strokovne podlage, se te izdelajo v skladu s predpisi.
5. člen 
(okvirni rok za pripravo sprememb in dopolnitev OPN) 
Predviden rok za izpeljavo vseh faz postopka v skladu zakonodajo in končni sprejem akta je približno 24 mesecev.
6. člen 
(navedba nosilcev urejanja prostora) 
V postopku priprave sprememb in dopolnitev OPN sodelujejo tisti državni NUP pri katerih se ob pripravi osnutka akta izkaže, da se vsebine sprememb in dopolnitev nanašajo na zadeve iz njihove pristojnosti. Ob sprejemu tega sklepa so za podajanje smernic in mnenj pristojni naslednji državni NUP:
1. Za področje razvoja poselitve: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska 48, 1000 Ljubljana
2. Za področje kmetijstva: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana
3. Za področje gozdarstva, lovstva in ribištva: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana ter Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana
4. Za področje rabe in upravljanja z vodami: Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana
5. Za področje ohranjanja narave: Zavod RS za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana
6. Za področje varstva kulturne dediščine: Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana
7. Za področje cestnega in železniškega prometa in za področje avtocest: Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana in DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje
8. Za področje trajnostne mobilnosti: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
9. Za področje pomorskega in zračnega prometa: Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za letalski in pomorski promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
10. Za področje rudarstva: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
11. Za področje energetike: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
12. Za področje zaščite in reševanja: Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana
13. Za področje obrambe: Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova c. 61, 1000 Ljubljana
14. Za področje vojnih in prikritih grobišč: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana
15. Za področje blagovnih rezerv: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Služba za varnost, obrambne zadeve in blagovne rezerve, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana
ter naslednji lokalni NUP:
1. ELES, Elektro-Slovenija, d.o.o., Sektor za prenosno omrežje, Hajdrihova 2, p.p. 255, 1000 Ljubljana
2. Elektro Ljubljana, d.d., DE Novo mesto, Ljubljanska c. 7, 8000 Novo mesto
3. Elektro Ljubljana d.d., DE Kočevje, Cesta na trato 6, 1330 Kočevje
4. Plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11b, p.p. 3720, 1001 Ljubljana
5. Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj
6. Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana
7. JP Komunala Črnomelj d.o.o., Belokranjska cesta 24, 8340 Črnomelj
8. Hydrovod d.o.o. Ljubljanska c. 38, 1330 Kočevje
9. Petrol d.d., Oddelek za energetske rešitve, Pot na Lisice 7, 4260 Bled.
V postopku se o pričetku priprave obvesti tudi pristojno Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, ki odloči ali je potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov sprememb in dopolnitev plana na okolje.
V postopek se lahko vključi tudi druge lokalne in državne NUP, kolikor se v postopku priprave izkaže potreba po njihovi vključitvi in sodelovanju.
7. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Črnomelj. Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Po objavi se sklep pošlje ministrstvu, pristojnemu za prostor ter sosednjim občinam.
Št. 350-8/2018
Črnomelj, dne 28. maja 2018
Županja 
Občine Črnomelj 
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.

AAA Zlata odličnost