Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2018 z dne 30. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2018 z dne 30. 5. 2018

Kazalo

1779. Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za turistični kompleks Bizeljsko – parkirišča, del BIZ-38, stran 5397.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 skl. US, 76/14 odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) in 33. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09, 3/10) župan Občine Brežice sprejema
S K L E P 
o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za turistični kompleks Bizeljsko – parkirišča, del BIZ-38
1. člen
(predmet sklepa) 
S tem sklepom se sprejme začetek postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za turistični kompleks Bizeljsko – parkirišča, del BIZ-38 (v nadaljevanju: OPPN).
2. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN) 
(1) V naselju Bizeljsko je na parc. št. 1813/4, 1814/25 in 1814/22 k.o. Bizeljsko, na podlagi občinskega prostorskega načrta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 61/14, 43/16, v nadaljevanju OPN) predvidena izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta za namen ureditve turističnega kompleksa (OPPN). Parcele so v naravi travniki. Na parc. št. 1813/3 k.o. Bizeljsko, ki meji na območje predvidenega OPPN, je izdano gradbeno dovoljenje št. 35102-121/98-159 z dne 11. 10. 2004, ki ga je izdala Upravna enota Brežice in na podlagi katerega je zgrajen poslovno stanovanjski objekt. Znotraj objekta so v kletni etaži predvidena parkirna mesta za potrebe zaposlenih in strank. Zaradi spremembe namembnosti kletnega dela obstoječega objekta je potreba, da se obstoječa parkirna mesta prestavijo iz objekta na zunanji prostor, in sicer na površine, ki so znotraj območja OPPN. Iz tega razloga je za parkirišča potrebno izdelati delni OPPN. Prestavljena parkirišča so na zemljišču istega lastnika, kot poslovni objekt, in jih je v bodoče možno razširiti za potrebe turističnega kompleksa.
(2) Lokacija se navezuje na jedro naselja, na nasprotni strani regionalne ceste so objekti pošte, lekarne ter zdravstvenega, gasilskega in kulturnega doma. V neposredni bližini ob cesti proti severu sta bencinska črpalka in šola, južno pa večstanovanjski objekt in policija. Na vzhodni strani je vinogradniško pobočje s cerkvijo Sv. Lovrenca na vrhu.
3. člen 
(območje OPPN) 
(1) Območje OPPN se nanaša na parc. št. 1813/4 k.o. Bizeljsko. Skupna površina območja je cca 0,1 ha.
(2) Obravnavano zemljišče se nahaja v jedru naselja Bizeljsko, med državno regionalno cesto R1-219/1242 Bizeljsko–Čatež (Bizeljska cesta) na zahodni strani in travniki na vzhodni, južni in severni strani. Dostop do obravnavanih parcel je z regionalne ceste.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Strokovne rešitve za OPPN se pridobijo na podlagi prikaza stanja prostora, OPN in investicijskih namer pobudnika OPPN, upoštevajoč smernice za načrtovanje nosilcev urejanja prostora. Posamezne prostorske ureditve se lahko pripravijo variantno.
5. člen 
(roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz) 
(1) Okvirni roki za pripravo OPPN:
Faza
Rok izdelave
Nosilec
1.
Sklep o pripravi OPPN in objava sklepa
župan, občina
2.
Osnutek OPPN za pridobitev smernic 
20 dni po objavi sklepa
izdelovalec
3.
Pridobivanje smernic in odločbe CPVO
30 dni
izdelovalec
4.
Izdelava dopolnjenega osnutka OPPN
30 dni po pridobitvi smernic
izdelovalec
5.
Javna razgrnitev in javna obravnava OPPN
30 dni
občina, izdelovalec
6.
Zavzemanje stališč do pripomb
10 dni po javni razgrnitvi
občina, izdelovalec
7.
Priprava gradiva za 1. obravnavo na seji občinskega sveta (v nadaljevanju: OS)
14 dni pred sejo OS
občina, izdelovalec
8.
1. obravnava na seji OS
OS
9.
Posredovanje stališč v objavo in seznanitev lastnikov s stališči do njihovih pripomb
7 dni po sprejemu na OS
občina
10.
Predlog OPPN 
10 dni po sprejemu stališč na OS
izdelovalec
11.
Pridobivanje in usklajevanje mnenj
30 dni
izdelovalec
12.
Usklajen predlog OPPN
10 dni po prejemu mnenj
izdelovalec
13.
Priprava gradiva za 2. obravnavo na seji OS
14 dni pred sejo OS
občina, izdelovalec
14.
2. obravnava na seji OS in sprejem dokumenta
OS
15.
Izdelava končnega dokumenta
10 dni po sprejemu na OS
izdelovalec
16. 
Objava odloka OPPN v Uradnem listu
7 dni po prejemu končnega akta
občina
(2) Roki, iz 8. in 14. točke tabele prejšnjega odstavka se nanašajo na obravnave OS in se prilagodijo časovnim terminom zasedanja OS. Pripravljeno gradivo se uvrsti na prvo sejo OS, ki sledi.
(3) V kolikor bo potrebno izvesti postopek CPVO, bo ta v skladu z določili veljavnega zakona potekal istočasno z izdelavo OPPN, čemur se prilagodijo zgoraj navedeni roki izdelave OPPN. Predviden rok za sprejem akta je 9 mesecev od uvedbe v delo in je odvisen od odzivnosti nosilcev urejanja prostora in dinamike sej občinskega sveta.
6. člen
(nosilci urejanja prostora) 
(1) Pri pripravi OPPN morajo s svojimi smernicami za načrtovanje in mnenji k predlogu OPPN sodelovati naslednji nosilci urejanja prostora ter ostali udeleženci:
Nosilci urejanja prostora:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 48, 1000 Ljubljana (CPVO);
2. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Oddelek za prostorske, urbanistične in druge ukrepe, Vojkova 61, 1000 Ljubljana (varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami);
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Novi trg 9, 8000 Novo mesto (vode, ogrožena območja);
4. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana; v vednost Zavod za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Novo mesto, Skalickega 1, 8000 Novo mesto (kulturna dediščina);
5. Zavod za varstvo narave Republike Slovenija, Adamičeva 2, 8000 Novo mesto (narava, Kozjanski park);
6. Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za ceste, Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mesto (državne ceste);
7. Komunalno stanovanjsko podjetje Brežice, Cesta prvih borcev 9, 8250 Brežice (kategorizirane občinske ceste);
8. Komunala Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice (vodovod, kanalizacija, odvoz odpadkov);
9. Elektro Celje, PE Krško, Cesta 4. julija 32, 8270 Krško (električna energija);
10. Adriaplin, Dunajska 7, 1000 Ljubljana (plinsko omrežje);
11. Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice (nekategorizirane občinske ceste, javne površine);
Ostali pozvani, da podajo svoja priporočila:
12. Krajevna skupnost Bizeljsko, Kumrovška cesta 5, 8259 Bizeljsko;
13. Telekom Slovenije, RE TK omrežja Zahod, Novi trg 7a, 8000 Novo mesto (telekomunikacije).
(2) Kolikor se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice ter mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-te pridobijo v postopku.
(3) Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim odstavkom 58. in prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt podati smernice k osnutku in mnenja k predlogu prostorskega akta v 30 dneh od prejema poziva.
7. člen 
(obveznosti financiranja OPPN) 
(1) Pripravo OPPN financirajo investitorji, ki za vodenje izdelave prostorskega akta imenujejo pooblaščenega prostorskega načrtovalca.
(2) Obveznosti investitorjev v postopku priprave OPPN se določijo z dogovorom o izdelavi prostorskega akta med občino, izdelovalcem in investitorji.
8. člen 
(uveljavitev) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. Objavi se tudi na spletni strani Občine Brežice.
Št. 3505-2/2018
Brežice, dne 25. maja 2018
Župan 
Občine Brežice 
Ivan Molan l.r.

AAA Zlata odličnost