Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2018 z dne 30. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2018 z dne 30. 5. 2018

Kazalo

1793. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta KA-82, stran 5418.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) ter 31. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15 in 20/17) je župan Občine Kamnik sprejel
S K L E P 
o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta KA-82
1. člen 
(predmet sklepa) 
S tem sklepom določa župan Občine Kamnik začetek in način postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta z oznako KA-82 (v nadaljevanju: OPPN).
2. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN) 
(1) Skladno z Občinskim prostorskim načrtom Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 86/15 in 70/17; v nadaljevanju OPN) se območje, ki je predmet priprave OPPN, nahaja v enoti urejanja z oznako KA-82.
(2) Po določilih OPN je enota urejanja z oznako KA-82 namenjena površinam za centralne dejavnosti z oznako CU.
(3) Pobudo za izdelavo OPPN so podali lastniki zemljišč na območju z oznako KA-82.
(4) Pobudniki želijo v območju OPPN obstoječe objekte dozidati, rekonstruirati ter postaviti nove objekte. V območju urejanja z oznako KA-82 želijo pobudniki umestiti zbirni center ter urediti vso komunalno infrastrukturo.
3. člen 
(predmet in programska izhodišča OPPN) 
(1) Predmet OPPN je ureditveno območje z oznako OPPN KA-82, predvideno v OPN.
(2) Območje, ki je predmet priprave OPPN, bo v celoti namenjeno površinam za centralno dejavnost. OPPN bo predvideval umestitev novih objektov in umestitev zbirnega centa.
(3) Pri izdelavi OPPN je potrebno upoštevati tudi zelene površine ob reki Kamniški Bistrici v enoti urejanja KA-80, in sicer v delu, ki meji na enoto urejanja KA-82.
4. člen 
(območje OPPN) 
Območje OPPN zajema zemljišča s parc. št.: 1293/14, 1293/16, 1293/17, 1293/2, 1293/3, 1293/4, 1553/10, 1553/14, 1553/15, 1553/16, 1553/17, 1553/18, 1553/19, 1553/2, 1553/20, 1553/21, 1553/22, 1553/23, 1553/24, 1553/25, 1553/26, 1553/27, 1553/28, 1553/29, 1553/30, 1553/31, 1553/32, 1553/34, 1553/35, 1553/36, 1553/4, 1553/41, 1553/42, 1553/49, 1553/5, 1553/50, 1553/51, 1553/52, 1553/53, 1553/54, 1553/55, 1553/56, 1553/57, 1553/58, 1553/6, 1553/7, 1553/8, 1553/9, 1293/15, 1553/45 (del), 1299/3 (del), 1553/13 (del), 1553/46 (del), vse v katastrski občini 1908 Podgorje.
Površina območja meri 2,8 ha.
5. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
V strokovnih podlagah za območje OPPN bodo oblikovana merila, pogoji in prostorske rešitve, na podlagi katerih bo možna kvalitetna umestitev novih objektov in komunalne in druge infrastrukture na obravnavano območje. Strokovne podlage na podlagi svojih področnih predpisov posredujejo tudi nosilci urejanja prostora za področje svoje pristojnosti.
6. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
(1) Pri pripravi OPPN morajo s svojimi smernicami za načrtovanje in mnenji k predlogu OPPN sodelovati naslednji nosilci urejanja prostora ter udeleženci:
– Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik,
– Elektro Ljubljana, PE Ljubljana okolica, Podrečje 48, 1230 Domžale,
– Komunalno podjetje Kamnik, Cankarjeva cesta 11, 1240 Kamnik,
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana,
– Telekom Slovenije, PE Ljubljana, Stegne 19, 1547 Ljubljana,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Urad za upravljanje z vodami, Hajdrihova 28c, 1000 Ljubljana,
– Zavod za razvoj kabelsko satelitsko televizijskega sistema Kamnik, Vrhpolje pri Kamniku 41, 1240 Kamnik,
– Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1001 Ljubljana.
(2) Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je treba pridobiti tudi smernice ter mnenja drugih nosilcev urejanja prostora oziroma udeležencev, ki niso navedeni v prejšnjem odstavku, se le-te pridobijo v postopku.
(3) Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim odstavkom 58. in prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt podati smernice k osnutku in mnenja k predlogu prostorskega akta v zakonsko določenem roku od prejema poziva.
(4) V primeru, da nosilci urejanja prostora v zakonsko določenem roku ne podajo smernic ali mnenj, se šteje, da smernic ali mnenj nimajo. V tem primeru mora pripravljavec prostorske ureditve upoštevati vse zahteve, ki jih določajo veljavni predpisi.
(5) Po pridobitvi smernic nosilcev urejanja prostora oziroma po poteku roka za njihovo pridobitev pripravljavec posreduje osnutek OPPN na ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, ki presodi ali je treba v sklopu postopka izvesti tudi celovito presojo vplivov na okolje.
7. člen 
(postopek in roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz) 
(1) Na podlagi izdelanih strokovnih podlag, idejnih zasnov ter pobud in investicijskih namer lastnikov oziroma investitorjev v območju se pripravi osnutek OPPN, ki se posreduje nosilcem urejanja prostora za pripravo smernic in pridobitev odločbe o celoviti presoji vplivov na okolje (CPVO). Osnutek prostorskega akta se dopolni in uskladi s smernicami. V kolikor bo za pripravo OPPN potrebno voditi postopek CPVO se v tem postopku pripravi okoljsko poročilo in pridobi mnenje o ustreznosti le tega. Skladno s smernicami in okoljskim poročilom se pripravi dopolnjen osnutek OPPN, ki se posreduje v prvo obravnavo na občinski svet ter po sprejemu v prvi obravnavi na javno razgrnitev in javno obravnavo. Po javni razgrnitvi se na podlagi sprejetih stališč do pripomb z javne razgrnitve in obravnave oblikuje predlog prostorskega akta, ki se posreduje pristojnim nosilcem urejanja prostora v pridobitev mnenj o skladnosti prostorskega akta s podanimi smernicami. Predlog se uskladi z mnenji nosilcev urejanja prostora. V postopku CPVO se po potrebi dopolni okoljsko poročilo in k predlogu akta pridobi odločba o sprejemljivosti okoljskih vplivov OPPN. Pripravi in uskladi se tudi program opremljanja stavbnih zemljišč (POSZ). Usklajen predlog OPPN in POSZ se posreduje v sprejem Občinskemu svetu Občine Kamnik.
Št.
Aktivnost
Okvirni rok
Nosilci aktivnosti
1
Priprava osnutka prostorskega akta
20 dni po uveljavitvi sklepa in pripravi strokovnih podlag
Izdelovalec OPPN
2
Pridobivanje in usklajevanje smernic pristojnih nosilcev urejanja prostora
30 dni po potrditvi osnutka s strani občinske uprave in oddani vlogi
Izdelovalec OPPN, Občina Kamnik, nosilci urejanja prostora
3*
Odločitev Ministrstva za okolje in prostor glede potrebe po vodenju postopka CPVO
15 dni po pridobitvi vseh smernic okoljskih nosilcev urejanja prostora
MOP
4
Izdelava dopolnjenega osnutka prostorskega akta na podlagi pridobljenih smernic nosilcev urejanja prostora
20 dni po uskladitvi smernic pristojnih nosilcev urejanja prostora
Izdelovalec OPPN
5*
Priprava okoljskega poročila – OP (v primeru postopka CPVO)
45 dni po prejemu smernic nosilcev urejanja prostora
Izdelovalec OP
6*
Potrditev ustreznosti okoljskega poročila s strani MOP
v skladu s postopkom CPVO, ki ga vodi MOP
MOP
7
Sprejem dopolnjenega osnutka OPPN na občinskem svetu v prvi obravnavi
v skladu s postopkom, ki ga vodi občinska uprava
Izdelovalec OPPN, Občina Kamnik
8
Javna razgrnitev OPPN in okoljskega poročila (v primeru postopka CPVO)
30 dni oziroma v skladu s sklepom občinskega sveta
Izdelovalec OPPN, Občina Kamnik
9
Priprava predloga stališč do pripomb iz javne razgrnitve in javne obravnave
10 dni po zaključeni javni obravnavi in prejemu vseh evidentiranih pripomb
Izdelovalec OPPN, Občina Kamnik
10
Sprejem stališč do pripomb iz javne razgrnitve in javne obravnave
v skladu s postopkom, ki ga vodi občinska uprava
Občina Kamnik
11
Izdelava predloga OPPN
20 dni po sprejemu stališč do pripomb
Izdelovalec OPPN
12*
Izdelava dopolnitev okoljskega poročila – OP (v primeru postopka CPVO)
15 dni po pripravi predloga OPPN
Izdelovalec OP
13
Pridobivanje in usklajevanje mnenj pristojnih nosilcev urejanja prostora k predlogu OPPN
45 dni po pripravi predloga OPPN
Izdelovalec OPPN, Občina Kamnik
14*
Pridobitev sklepa o sprejemljivosti vplivov OPPN (v primeru postopka CPVO)
15 dni po pridobitvi vseh pozitivnih mnenj okoljskih nosilcev urejanja prostora
Izdelovalec OPPN, MOP
15
Izdelava predloga programa opremljanja stavbnih zemljišč – POSZ
20 dni po pripravi predloga OPPN
Izdelovalec POSZ
16
Usklajevanje predloga POSZ
10 dni po pripravi predloga POSZ
Izdelovalec OPPN, Izdelovalec POSZ, Občina Kamnik
17
Izdelava usklajenega predloga OPPN in POSZ
15 dni po pridobitvi mnenj pristojnih nosilcev urejanja prostora
Izdelovalec OPPN, Izdelovalec POSZ
18
Sprejem usklajenega predloga OPPN in POSZ na občinskem svetu
v skladu s postopkom, ki ga vodi občinska uprava
Izdelovalec OPPN, Občina Kamnik
* Aktivnosti se izvedejo v primeru, če MOP ugotovi potrebo po izvedbi celovite presoje vplivov na okolje (CPVO).
(2) Terminski plan je informativne narave in se lahko glede na vodenje postopka izdelave prostorskega akta spremeni.
8. člen 
(vsebina OPPN) 
Z OPPN se bo podrobneje določilo:
1. območje občinskega podrobnega prostorskega načrta,
2. arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev,
3. načrt parcelacije, če bo ta potrebna,
4. etapnost izvedbe prostorske ureditve, če bo ta potrebna,
5. rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine,
6. rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter ohranjanje narave,
7. rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom,
8. pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro.
9. člen 
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN) 
Sredstva za pripravo OPPN, strokovnih podlag in idejnih zasnov zagotovi Občina Kamnik.
10. člen 
(začetek veljavnost sklepa) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Občine Kamnik.
Št. 3505-314/2017-5/1
Kamnik, dne 23. maja 2018
Župan 
Občine Kamnik 
Marjan Šarec
p.p. Matej Slapar l.r.
Podžupan 

AAA Zlata odličnost