Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2018 z dne 30. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2018 z dne 30. 5. 2018

Kazalo

1807. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za trajnostno mobilni koridor Markovec za navezavo Beblerjeva–Kvedrova, stran 5438.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08) je župan Mestne občine Koper sprejel
S K L E P 
o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za trajnostno mobilni koridor Markovec za navezavo Beblerjeva–Kvedrova 
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN
Območje predvidene trajnostne mobilne povezave na območju Markovca, med Beblerjevo ulico in Kvedrovo cesto urejajo Prostorski ureditveni pogoji Semedela, Za Gradom in del Žusterne (Uradne objave, št. 37/1999, Uradni list RS, št. 41/15 – spremembe in dopolnitve, 49/15 – spremembe in dopolnitve), Zazidalni načrt Žusterna III (Uradne objave, št. 28/1992, 11/1994, 29/2002 – obvezna razlaga, Uradni list RS, št. 39/07, 97/09 – spremembe in dopolnitve, 65/10 – spremembe in dopolnitve) in Prostorski ureditveni pogoji Žusterna (Uradne objave, št. 29/2001, Uradni list RS, št. 77/12 – obvezna razlaga, 41/15, 49/15 – spremembe in dopolnitve).
Neusklajenost med predvidenimi ureditvami teh aktov onemogočajo racionalno izvedbo načrtovane prostorske ureditve, ki bi smiselno zaokrožila trajnostne mobilne koridorje na območju najbolj poseljenega dela občine. Za nemoteno izvedbo predvidene ureditve je potrebno zato pripraviti nov prostorski akt, ki bo ustrezno določil take pogoje za posege v prostor, da bo možna nemotena izvedba predvidene navezave.
2. Območje obravnave
Območje obsega območje med križiščem Beblerjeve ulice in Krožne ceste, Beblerjevo ulico, oskrbnim centrom na Markovcu, stanovanjsko zazidavo Žusterna III in stanovanjskimi stavbami na Kvedrovi cesti. Območje urejanja obsega parcele ali dele parcel št. 239/35, 239/52, 247/14, 247/4, 249/2, 249/29, 249/3, 249/42, 249/48, 251/8, 252/7, 252/8, 256/73, 258/12, 258/7, 258/9, 259/4, 259/45, 259/46, 261/3 vse k.o. 2606-Semedela. V območje obravnave se lahko vključijo tudi sosednja območja, če se v okviru izdelave strokovnih podlag ali smernic nosilcev urejanja prostora ugotovi, da je to potrebno zaradi okoljsko ali funkcionalno ugodnejših rešitev.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Za pridobitev strokovnih rešitev se uporabijo strokovne podlage in študije, ki so bile izdelane za pripravo občinskega prostorskega načrta in drugih primerljivih prostorskih dokumentov. Po potrebi oziroma na osnovi zahtev iz smernic nosilcev urejanja prostora se že izdelane strokovne podlage dopolnijo ali izdelajo na novo v tistih sestavinah, ki so relevantne za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev.
4. Roki za pripravo OPPN
Postopek priprave OPPN poteka skladno z določili Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO). V postopku priprave je rok za predložitev smernic in mnenj 30 dni, prav tako traja javna razgrnitev 30 dni.
5. Državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki predložijo smernice in mnenja ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi OPPN
Nosilci urejanja prostora, ki morajo podati smernice na osnutek sprememb in dopolnitev PUP-a, so:
– sanacija naravnih virov, varstva okolja ter področje voda:
Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija za vode, Sektor območja jadranskih rek z morjem, Pristaniška ulica 12, Koper
– ohranjanje narave:
Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Piran, Trg Etbina Kristana 1, Izola
– ohranjanje kulturne dediščine:
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana
Zavod RS za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Piran, Trg bratstva 1, Piran (v vednost)
– področje obrambe:
Ministrstvo za obrambo RS, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana
– cestno omrežje:
Mestna občina Koper, Urad za gospodarske javne službe in promet, Verdijeva 10, Koper
– vodooskrba:
Rižanski vodovod, Koper, Ulica 15. maja 13, Koper
– odvajanja odpadnih vod in ravnanja z odpadki:
Marjetica Koper, Ulica 15. maja 14, Koper
– področje zvez:
Telekom Slovenije, PE Koper, Kolodvorska 9, Koper
– distribucija energije:
Elektro Primorska, PE Koper, Ulica 15. maja 15, Koper
Istrabenz plini, Sermin 8a, Koper.
Drugi udeleženci:
Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska 48, Ljubljana.
V postopek se vključi tudi druge nosilce urejanja prostora, če se v okviru priprave dokumenta ugotovi, da upravljajo ali so odgovorni za posamezno področje.
6. Obveznosti v zvezi s financiranjem in pripravo OPPN
Pripravljavec dokumenta je Mestna občina Koper, postopek priprave in sprejemanja akta vodi Urad za okolje in prostor MO Koper, Verdijeva 10, Koper.
Pobudnik in naročnik OPPN je Mestna občina Koper, ki tudi financira pripravo dokumenta.
Izdelovalec dokumenta (načrtovalec), ki ga naročnik izbere mora izpolnjevati zakonske pogoje za načrtovanje prostora.
7. Objava in začetek veljavnosti
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Mestne občine Koper.
Št. 3505-10/2018
Koper, maj 2018
Župan 
Mestne občine Koper 
Boris Popovič 
 
Po pooblastilu župana 
Podžupan 
Peter Bolčič l.r.
Visti l’articolo 57 della Legge sulla pianificazione del territorio (Gazzetta ufficiale Repubblica di Slovenia, nn. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, (106/10 – rett.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – Sentenza della CC e 14/15 – ZUUJFO) e l'articolo 42 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale nn. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta ufficiale RS, nn. 90/05, 67/06 e 39/08), il sindaco del Comune città di Capodistria ha accolto la seguente
D E L I B E R A 
sull’avvio della predisposizione del Piano regolatore particolareggiato comunale riferito alla realizzazione del corridoio di mobilità sostenibile di Monte San Marco per il collegamento Via Aleš Bebler–Via Dušan Kveder Tomaž 
1. Valutazione dello stato e motivazioni per la predisposizione del PRPC
L'area del previsto collegamento di mobilità sostenibile presso Monte San Marco, tra la Via Aleš Bebler e la Via Dušan Kveder – Tomaž è regolata dalle Norme tecniche di attuazione riferite a “Semedella, al Castelletto ed a parte di Giusterna” (Bollettino ufficiale n. 37/1999 e Gazzetta ufficiale Repubblica di Slovenia, n. 41/15 – modifiche e integrazioni, 49/2015 – modifiche e integrazioni), piano particolareggiato Giusterna III (Bollettino ufficiale n. 28/1992, 11/1994, 29/2002 – interpretazione autentica, Gazzetta ufficiale Repubblica di Slovenia, n. 39/07, 97/09 – modifiche e integrazioni, 65/10 – modifiche e integrazioni e dalle Norme tecniche di attuazione riferite a Giusterna (Bollettino ufficiale n. 29/2001 e Gazzetta ufficiale Repubblica di Slovenia, n. 77/12 – interpretazione autentica, 41/15, 49/15 – modifiche e integrazioni).
L’incoerenza tra le sistemazioni previste dagli atti di cui sopra non consentono una realizzazione razionale della sistemazione territoriale prevista, che collegherebbe in maniera sensata i corridoi della mobilità sostenibili nell’area maggiormente urbanizzata del comune. Per garantire una realizzazione indisturbata della sistemazione prevista, è necessario predisporre un nuovo strumento urbanistico, al fine di definire in maniera opportuna le condizioni per gli interventi nel territorio che consentano una sistemazione indisturbata del collegamento previsto.
2. Zona interessata
La zona interessata comprende l’area tra l’incrocio della Via Aleš Bebler e la Strada Circolare, la Via Aleš Bebler, il Centro commerciale di Monte San Marco, il complesso residenziale Giusterna III e gli edifici residenziali in Via Dušan Kveder – Tomaž. La zona di regolazione comprende le seguenti parcelle o parti delle stesse: 239/35, 239/52, 247/14, 247/4, 249/2, 249/29, 249/3, 249/42, 249/48, 251/8, 252/7, 252/8, 256/73, 258/12, 258/7, 258/9, 259/4, 259/45, 259/46, 261/3 tutte c.c. 2606-Semedella. Possono venir incluse nella zona interessata anche le aree contermini, nel caso in cui nell'ambito dell'elaborazione degli approfondimenti tecnici o di definizione delle linee guida da parte degli enti preposti alla pianificazione del territorio venisse constatato che ciò sia necessario per una migliore soluzione ambientale o funzionale.
3. Modalità di acquisizione delle soluzioni tecniche
Ai fini di acquisizione delle soluzioni tecniche si applicano gli approfondimenti tecnici e gli studi elaborati per la predisposizione del piano regolatore comunale e degli altri strumenti urbanistici di riferimento. Se necessario, ovvero sulla base delle richieste presenti nelle linee guida degli enti preposti alla pianificazione del territorio, i precedentemente elaborati approfondimenti tecnici vengono integrati o elaborati a nuovo in quelle componenti che risultano rilevanti per la predisposizione delle modifiche e integrazioni riferite alle norme tecniche di attuazione.
4. Tempi di predisposizione del PRPC
La procedura di predisposizione del PRPC procede in ossequio alle norme della Legge sulla pianificazione territoriale (Gazzetta ufficiale Repubblica di Slovenia nn. 33/07, Gazzetta ufficiale Repubblica di Slovenia, n. 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 rett.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – Sentenza CC e 14/15 – ZUUJFO). Nell'ambito della procedura di predisposizione, il termine utile per la presentazione delle linee guida e dei pareri è di 30 giorni, così come il periodo di esposizione al pubblico.
5. OPPN Enti statali e locali preposti alla pianificazione del territorio che forniscono linee guida e pareri, e altri partecipanti alla predisposizione del PRPC
Gli enti preposti alla pianificazione del territorio che devono fornire le linee guida riferite alla bozza di modifiche e integrazioni alle NTA sono:
– Recupero delle risorse naturali, tutela dell’ambiente e settore idrico:
Ministero per l’ambiente ed il territorio, Ufficio gestione delle acque, Dipartimento per il bacino idrografico adriatico e il mare, Via del porto 12, Capodistria
– Conservazione dei beni naturali:
Istituto della RS per la tutela dei beni naturali, UO Pirano, Piazza Etbin Kristan 1, Isola
– Conservazione del patrimonio culturale:
Ministero per la cultura, Maistrova 10, Lubiana
Istituto della RS per la tutela dei beni culturali, UO di Pirano, Piazza della Fratellanza 1, Pirano (per conoscenza)
– Settore della difesa:
Ministero della difesa della RS, Amministrazione nazionale per la protezione ed il soccorso, Vojkova cesta 61, Lubiana
– Rete stradale:
Comune città di Capodistria, Ufficio servizi pubblici economici e traffico, Via Giuseppe Verdi 10, Capodistria
– Approvvigionamento idrico:
Acquedotto del Risano, Capodistria, Via 15 maggio 13, Capodistria
– Smaltimento delle acque di scarico e trattamento dei rifiuti:
Marjetica Koper, Via 15 maggio 14, Capodistria
– Settore delle comunicazioni:
Telekom Slovenije, UO di Capodistria, Strada della Stazione 9, Capodistria
– Distribuzione dell’energia:
Elektro Primorska, UO di Capodistria, Via 15 maggio 15, Capodistria
Istrabenz plini, Sermino 8a, Capodistria.
Altri partecipanti:
Repubblica di Slovenia, Ministero per l'ambiente e il territorio, Direttorato per l'ambiente, Settore per la valutazione strategica degli impatti ambientali, Dunajska 48, Lubiana
Vengono coinvolti nella procedura anche altri enti preposti alla pianificazione del territorio qualora nel corso della predisposizione del documento risultasse siano gestori o responsabili per il singolo settore.
6. Obblighi riferiti alla predisposizione del PRPC
L'ente procedente del documento è il Comune città di Capodistria, il procedimento di predisposizione e di approvazione dell'atto è condotto dall'Ufficio per l'ambiente e il territorio del Comune città Capodistria, via Giuseppe Verdi 10, Capodistria.
Il promotore e committente del PRPC è il Comune città di Capodistria che pure finanzia la predisposizione del documento.
L'esecutore del documento (pianificatore) selezionato dal committente deve adempiere alle condizioni di legge previste per la pianificazione territoriale.
7. Pubblicazione e decorrenza della validità
La presente delibera viene pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione; la delibera viene pubblicata pure sul sito internet del Comune città di Capodistria.
N. 3505-10/2018
Capodistria, maggio 2018
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Boris Popovič 
 
Sotto l'autorità 
Vicesindaco 
Peter Bolčič m.p.

AAA Zlata odličnost