Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2018 z dne 30. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2018 z dne 30. 5. 2018

Kazalo

1816. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta občine Krško (za območje CRO v Spodnjem Starem Gradu – SD OPN 3), stran 5455.

  
Na podlagi 46. člena, v povezavi z 18. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – skl. US RS, 76/14 – odl. US RS, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2), v povezavi z 273. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 – ZUreP-2), 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 35. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo in 79/16) je župan občine Krško, dne 23. 5. 2018 sprejel
S K L E P 
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta občine Krško (za območje CRO v Spodnjem Starem Gradu – SD OPN 3) 
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo SD OPN 3
S tem sklepom se začne postopek priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta občine Krško za območje CRO v Spodnjem Starem Gradu (na kratko SD OPN 3), ki je bil z Odlokom o Občinskem prostorskem načrtu občine Krško sprejet v juliju 2015 ter objavljen v Uradnem listu RS, št. 61/15.
SD OPN 3 se vodi kot individualna sprememba SD OPN za potrebe konkretnega interesa za razvoj obstoječega Centra za ravnanje z odpadki na lokaciji Spodnji Stari Grad (v nadaljevanju CRO). Pobudnik za začetek postopka je družba Kostak d.d.. Družba Kostak d.d. je skupaj z Občino Krško v letu 2003 začela z izgradnjo Centra za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad, ki je postal temelj sistema ločenega zbiranja odpadkov iz občin Krško in Kostanjevica na Krki. V nadaljnjih letih se je Center razvil v celovit sistem ravnanja z odpadki, ki pa s predlagano razširitvijo obstoječega zbirnega centra zagotavlja tudi ustrezne manipulativne in servisne površine za nemoteno obratovanje centra. Zaradi potrebe po razširitvi in izločitve območja CRO iz območja državnih prostorskih načrtov je potrebno poseči na območje DPN za območje HE Brežice in DPN NSRAO. S spremembo bo omogočeno, da se celotno območje CRO izloči iz območja DPN-jev, na območju predlagane razširitve pa se določijo ustrezni posebni prostorski izvedbeni pogoji v sklopu SD OPN 3. Za spremembo namenske rabe je izkazan investicijski in družbeni interes, ki je skladen s strateškimi usmeritvami strategije razvoja gospodarske infrastrukture za ravnanje z odpadki občine Krško ter z določili okoljevarstvene zakonodaje.
2. Območje, predmet načrtovanja in vrsta postopka
Območje SD OPN 3 zajema zemljišča obstoječega območja CRO, ki ležijo znotraj območja DPN za območje HE Brežice, zaradi predvidene razširitve CRO proti zahodu pa sega tudi na zemljišča, na katerih velja DPN za NSRAO. Zemljišča na območju, ki je predmet SD OPN 3, so po namenski rabi v veljavnem OPN opredeljena večinoma kot območje okoljske infrastrukture (O), na preostalem območju, na katerem je predvidena opredelitev stavbnih zemljišč za okoljsko infrastrukturo, pa je v veljavnem OPN opredeljena delno območje kmetijskih zemljišč (K1), delno pa območje vodnih zemljišč (VC). Območje zajema zemljišča oz. dele zemljišč s parc. št. 2103/83, 2103/88, 2103/89, 2103/90, 2103/91, 2103/92, 2103/93, 2103/94, 2106/10, 2106/100, 2106/101, 2106/102, 2106/103, 2106/104, 2106/105, 2106/108, 2106/109, 2106/11, 2106/110, 2106/111, 2106/112, 2106/12, 2106/252, 2106/253, 2106/254, 2106/257, 2106/259, 2106/262, 2106/264, 2106/265, 2106/266, 2106/267, 2106/30, 2106/31, 2106/32, 2106/33, 2106/35, 2106/36, 2106/37, 2106/38, 2106/39, 2106/40, 2106/41, 2106/42, 2106/43, 2106/44, 2106/45, 2106/46, 2106/47, 2106/48, 2106/57, 2106/58, 2106/59, 2106/62, 2106/63, 2106/64, 2106/70, 2106/75, 2106/82, 2106/85, 2106/87, 2106/88, 2106/89, 2106/9, 2106/93, 2106/94, 2106/97, 2106/98, 2106/99, 2642/23, 2642/24, 2645/15, 2645/17, 2645/18, 2645/19, 2645/21, 2645/24, 2645/26, 2645/29, 2645/30, 2645/31 2645/5, vse k. o. Drnovo, 1197/438 in 1197/439, obe k. o. Leskovec ter 292/116, 292/118, 292/120, 292/123, 292/129, 292/130, 292/7, k.o. Pesje.
Na osnovi izraženih interesov pripravljavca in na podlagi mnenj nosilcev urejanja prostora se območje SD OPN 3 lahko tudi zmanjša in/ali poveča z namenom, da se zagotovijo celovite ureditve.
Predmet SD OPN 3 je izdelava sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta občine Krško (Uradni list RS, št. 61/15), s čimer se ob predhodnem soglasju Vlade dovoli načrtovanje občinskih ureditev na območjih državnih prostorskih načrtov za območje HE Brežice in za NSRAO ter izločitev celotnega območja CRO iz območij obeh DPN. Predvidi se tudi sprememba namenske rabe z opredelitvijo stavbnih zemljišč na območju, predvidenem za širitev CRO (v območje okoljske infrastrukture) ter določitev posebnih prostorskih izvedbenih pogojev na območju, predvidenem za širitev.
SD OPN 3 se ne nanašajo na strateški del OPN, se pa smiselno nanašajo na izvedbeni del (odlok, grafični prikazi ter priloge). V kolikor bo Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za CPVO izdalo odločbo, da je potreben postopek celovite presoje vplivov na okolje, bo le ta sestavni del predmetne naloge.
SD OPN 3 se pripravijo skladno z veljavno prostorsko zakonodajo, podzakonskimi in drugimi predpisi.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne podlage ter utemeljitve predvidenih sprememb v SD OPN 3 se izdelajo sočasno s postopkom priprave teh sprememb in dopolnitev OPN, v skladu z ZPNačrt in ob upoštevanju usmeritev nosilcev urejanja prostora.
Izdelava variantnih rešitev ni predvidena, saj gre za povečanje obsega obstoječega Centra za ravnanje z odpadki na lokaciji Spodnji Stari Grad tik ob obstoječih stavbnih zemljiščih, s čimer se zagotovi potreben dodatni obseg površin za ta center, katerega delovanje je javnem interesu.
4. Okvirni roki in faze za pripravo SD OPN 3
Postopek priprave, izdelave in sprejema SD OPN 3 bo potekal po naslednjih fazah:
Faza
Rok (dni)
Sklep o začetku
15
Uskladitve z investitorji in upravljavci za DPN HE Brežice in DPN NSRAO (na osnovi strokovnih podlag)
60
Priprava pobude za pridobitev sklepa Vlade
30
Priprava osnutka 
40
Posredovanje gradiva na MOP
10
Prva mnenja NUP
40
Dopolnjen osnutek
40
Javna razgrnitev in javna obravnava
40
Stališča do pripomb in predlogov
30
Predlog
30
Posredovanje gradiva na MOP
10
Druga mnenja NUP
40
Usklajen predlog
30
Obravnava in sprejem na OS
30
Objava odloka v UL RS
15
Izdelava končnega dokumenta
15
Navedene faze ter roki predstavljajo oceno in so odvisni od odzivnosti in zahtev nosilcev urejanja prostora oziroma od vseh sodelujočih v postopku izdelave SD OPN 3. V kolikor bo potrebna izvedba celovite presoje vplivov na okolje, bo postopek potekal istočasno z izdelavo SD OPN 3, čemur se bodo prilagodile navedene faze in roki. V primeru spremembe zakonodaje oziroma predpisov, ki bi vplivali na postopek ter vsebino izdelave SD OPN 3, se le ta lahko ustrezno prilagodi.
5. Nosilci urejanja prostora
Državni nosilci urejanja prostora:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska 48, 1000 Ljubljana
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana (za področje kmetijstva)
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana (za področje rabe in upravljanja z vodami)
– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za jedrsko varnost, Litostrojska Cesta 54, 1000 Ljubljana
– Zavod RS za varstvo narave OE Novo mesto, Adamičeva ulica 2, 8000 Novo mesto (za področje ohranjanja narave)
– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana (za področje varstva kulturne dediščine)
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana (za področje energetike)
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana (za področje zaščite in reševanje)
– Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova 61, 1000 Ljubljana (za področje obrambe).
Lokalni nosilci urejanja prostora so:
– Občina Krško, Oddelek za gospodarsko infrastrukturo, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško (za področje gospodarske javne infrastrukture)
– Adriaplin d.o.o., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana (distribucijsko plinovodno omrežje)
– Kostak d.d., Leskovška cesta 2a, 8270 Krško (koncesionar gospodarske javne infrastrukture)
– Elektro Celje, za PE Krško, Vrunčeva 2a, 3000 Celje.
V postopku sodeluje tudi Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska 48, 1000 Ljubljana. V okviru tega postopka se pozove še Ministrstvo za zdravje za podajo mnenja.
V primeru, da se v postopku priprave SD OPN 3 ugotovi, da je treba pridobiti tudi mnenja drugih nosilcev urejanja prostora, se le ta pridobijo v postopku priprave prostorskega akta.
6. Obveznosti v zvezi s financiranjem postopka
Naročnik in investitor je pobudnik za SD OPN 3, pripravljavec SD OPN 3 pa je Občina Krško.
7. Začetek veljavnosti
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije. Objavi se tudi na spletni strani Občine Krško http://www.krsko.si.
Št. 3505-7/2018-O509
Krško, dne 23. maja 2018
Župan 
Občine Krško 
mag. Miran Stanko l.r.

AAA Zlata odličnost