Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2018 z dne 30. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2018 z dne 30. 5. 2018

Kazalo

1776. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja BR_23 – del – Brezovica, stran 5393.

  
Na podlagi 61. in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) in 16. člena Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 79/16) je Občinski svet Občine Brezovica na 8. korespondenčni seji dne 25. 5. 2018 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja BR_23 – del – Brezovica 
1. člen 
(1) S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje enote urejanja prostora z oznako BR_23 objavljenega v Uradnem listu RS, št. 48/16 (v nadaljnjem besedilu: OPPN).
(2) Spremembe in dopolnitve OPPN se nanašajo na besedilni in grafični del.
2. člen 
V 2. členu se za klasifikacijsko oznako CC-SI 12650 doda: »in gradnja stavb za potrebe vzgoje in šolstva (klasifikacijska oznaka CC-SI 126 Stavbe splošnega družbenega pomena)«.
3. člen 
V 3. členu določen Kartografski del, se v celoti zamenja, tako da se karte št. od 1 do 13 nadomestijo z novimi.
4. člen 
V 5. členu se spremeni datum, da se glasi »maju 2018« in spremeni številko projekta, da se glasi: »008-4a-17«.
5. člen 
(1) V 6. členu se prvi odstavek nadomesti z novim besedilom, ki se glasi: »Ureditveno območje občinskega podrobnega prostorskega načrta zajema območje urejanja BR_23 in sicer zemljišča s parcelnimi številkami 587/14, 607/23-del, 636/4-del, 704/4, 704/5, 704/6, 704/7, 704/8, 704/11, 705, 708/1-del, 708/5, 708/7, 3547/2-del, vse k.o. Brezovica.«
(2) V 6. členu se v drugem odstavku spremeni površina, ki po novem znaša: »39.098 m2«.
6. člen 
V 7. členu se pri določitvi vplivnega območja zamenjajo parcelne številke zemljišč znotraj ureditvenega območja, tako da se besedilo za dvopičjem na novo glasi:
»vsa zemljišča znotraj ureditvenega območja (zemljišča s parcelnimi številkami 587/14, 607/23 del, 636/4 del, 704/4, 704/5, 704/6, 704/7, 704/8, 704/11, 705, 708/1 del, 708/5, 708/7, 3547/2 del, vse k.o. Brezovica),«, nadaljevanje stavka, ki definira zemljišča izven ureditvenega območja, se ne spreminja in ostaja enako.
7. člen 
(1) V 9. členu se tretja alineja prvega odstavka nadomesti z novim besedilom, tako da se glasi: »– C – Gradnja novih stavb,«, v šesti alineji prvega odstavka pa se pred besedo »tribunami« doda beseda »transparentnimi«.
(2) V 9. členu se na koncu prvega odstavka dodata dve alineji:
»– H – Investicijsko vzdrževalna dela, prizidave, nadzidave in rekonstrukcije obstoječih stavb ter gradnja novih stavb,
– I – Gradnja novih stavb.«.
(3) V 9. členu se četrti odstavek nadomesti z novim besedilom, tako da se glasi: »(4) V enoti urejanja prostora z oznako C so dovoljeni naslednji posegi: – gradnja, prizidava, nadzidava, rekonstrukcija stavb splošnega družbenega pomena (CC-SI 126).«.
(4) V 9. členu deveti odstavek postane enajsti in se glasi: »(10) V enotah urejanja prostora z oznakami A,B,C,D,E, F, H in I je dovoljena:
– gradnja pristopov do objektov in zemljišč, funkcionalne prometne površine ob objektih in podobno med katere spada tudi cestni priključki in križišča, prometne površine zunaj vozišča – počivališča, parkirišča, avtobusna postajališča, obračališča, pristop do objektov in zemljišč, funkcionalne prometne površine ob objektih in podobno (CC-SI 21120),
– gradnja cevovodov, komunikacijskih omrežij in elektroenergetskih vodov (CC SI 22),
– gradnja nezahtevnih, enostavnih in začasnih objektov glede na predpis o vrstah objektov,
– odstranitev objektov.«.
(5) V 9. členu se za osmim odstavkom doda deveti odstavek, ki se glasi: »(9) V enoti urejanja prostora z oznako H so dovoljeni naslednji posegi:
– Investicijsko vzdrževalna dela, prizidave, nadzidave in rekonstrukcije obstoječih stavb splošnega družbenega pomena (CC-SI 126) ter gradnja novih stavb splošnega družbenega pomena (CC-SI 126).«.
(6) V 9. členu se za devetim odstavkom doda deseti odstavek, ki se glasi: »(10) V enoti urejanja prostora z oznako I so dovoljeni naslednji posegi: – gradnja, prizidava, nadzidava, rekonstrukcija stavb splošnega družbenega pomena (CC-SI 126).«.
8. člen 
V 10. členu se v točki 10.2. na koncu prvega odstavka doda dve alineji:
»– H uredi funkcionalne zunanje površine namenjene šoli (dostopi, parkirišča z drevesi, prostori za počitek in igro ipd.).
– I uredi zelene in tlakovane površine namenjene zunanjim dejavnostim predmetne stavbe.«.
9. člen 
(1) V 11. členu se v točki 11.2. v prvem odstavku spremni tretja alineja, tako da se glasi: »– namembnost: pretežno za vzgojo, izobraževanje in rekreacijo,« in doda nova alineja na koncu prvega odstavka: »– streha: je v naklonu, kot definira arhitekt, lahko je ravna.«.
(2) V 11. členu se v točki 11.4. briše prvi odstavek. Sledeči trije odstavki se preštevilčijo.
(3) V 11. členu se za točko 11.5 dodata dve novi točki:
»11.6. Urbanistična določila za enoto urejanja z oznako H 
(1) Faktor izrabe – maksimalno – 1,0
(2) Višina: maksimalno 10,00 m merjeno od kote raščenega terena ob fasadi do vrha strehe.
11.7. Urbanistična določila za enoto urejanja z oznako I 
(1) Faktor izrabe – maksimalno – 1,0
(2) Višina: maksimalno 10,00 m merjeno od kote raščenega terena ob fasadi do vrha strehe.«.
10. člen 
(1) V 14. členu se v točki 14.2. doda novi drugi odstavek, ki se glasi: »(2) Nova struga kanala mora biti dimenzionirana tako, da prevzame prostornino ukinjenega kanala tudi ob pretokih s stoletno povratno dobo.« Dosedanji drugi odstavek se preštevilči tako, da postane tretji.
(2) V 14. členu se v točki 14.3. uporabi množina, tako da se prvi stavek drugega odstavka glasi: »Nove stavbe v ureditvenem območju bodo priključene na obstoječi vodovod z navezavo na obstoječe javno vodovodno omrežje.«
11. člen 
Na koncu drugega odstavka 19. člena se doda stavek, ki se glasi: »Z zasutjem kanala na sredi območja in ureditvijo novega odvodnika na SZ območja, ki v celoti prevzame njegovo funkcijo (tudi Q100) se možnost širjenja poplave ob objektih šole izniči.«
12. člen 
V 21. členu se v celoti briše vsebina člena in se ga nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»(1) Parcelacija zemljišča je določena na karti Načrt parcelacije – karta št. 6. Zemljišče sestavljajo parcele: P1 (7211 m²), P2 (2264 m²), P3 (1508 m²), P4 (2884 m2), P5 (1270 m2), P6 (4107 m2), P7 (533 m2), P8 (14141 m2) in P9 (5201 m2).
(2) Zakoličbene točke so navedene v tabeli na karti Načrt parcelacije – karta št. 6.«.
13. člen 
V 23. členu se doda novi odstavek, ki se glasi: »(3) Ureditve in gradnja stavb v enoti urejanja H in I se lahko izvajajo pred prestavitvijo in ureditvijo vodotoka, ne glede na določeno etapnost.«.
14. člen 
V 24. členu se za četrtim odstavkom dodata dva odstavka:
»(5) Odstopanja pri izgradnji infrastrukture in stavb so naslednja:
– Dopustna so odstopanja od rešitev, določenih s tem odlokom, če se pri nadaljnjem podrobnejšem preučevanju geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer ter pri projektiranju stavb in zunanje ureditve poiščejo rešitve, ki so primernejše z gradbenotehničnega, oblikovalskega ali okoljevarstvenega vidika, s katerim se ne smejo poslabšati prostorske in okoljske razmere in so k novim rešitvam pridobljena ustrezna soglasja.
– Zunanja ureditev objekta in interno cestno omrežje se lahko prilagajata arhitekturnim rešitvam objekta, pod pogojem, da nove rešitve niso v nasprotju z javnimi interesi in so zanje pridobljena ustrezna soglasja.
– Dopustne so prilagoditve tras in lokacij posameznih infrastrukturnih naprav in priključnih mest, če je zagotovljena ohranitev oziroma izboljšanje funkcije ter pridobljeno soglasje upravljavcev in lastnikov zemljišč za spremembo.
– V skladu z zgornjim odstavkom je dopusten tudi potek posameznih infrastrukturnih vodov in naprav po drugih zemljiščih, kot je prikazano v grafičnem načrtu.
– Dopustno je odstopanje pri razporeditvi in številu parkirnih mest glede na ureditveno situacijo OPPN, pod pogojem, da je na parceli objekta zagotovljeno zadostno število parkirnih mest za predvideno dejavnost.
(6) Odstopanja pri ureditvi intervencijskih dostopov in površin:
V skladu s projektno rešitvijo je dopustna sprememba dostopov do objektov in lokacij delovnih površin za intervencijska vozila, ki morajo biti zagotovljeni v skladu z veljavnimi predpisi.«.
15. člen 
Občinski podrobni prostorski načrt za območje urejanja BR_23-del je stalno na vpogled pri:
– Občini Brezovica,
– Upravni enoti Ljubljana.
16. člen 
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat RS za okolje in prostor pri Ministrstvu za okolje in prostor in Medobčinski inšpektorat.
17. člen 
Ta odlok začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 16/18
Brezovica, dne 25. maja 2018
Župan 
Občine Brezovica 
Metod Ropret l.r.

AAA Zlata odličnost