Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2018 z dne 30. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2018 z dne 30. 5. 2018

Kazalo

1823. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Strategije prostorskega razvoja Občine Odranci in Prostorskega reda Občine Odranci, stran 5462.

  
Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP (v nadaljevanju: ZPNačrt)) in 29. člena Statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 102/11, 64/17) je župan Občine Odranci dne 23. 5. 2018 sprejel
S K L E P 
o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Strategije prostorskega razvoja Občine Odranci in Prostorskega reda Občine Odranci 
1. člen 
(predmet načrtovanja in vrsta postopka) 
S tem sklepom župan Občine Odranci določa način priprave sprememb in dopolnitev Strategije prostorskega razvoja Občine Odranci (v nadaljnjem besedilu: SD SPRO) in Prostorskega reda Občine Odranci (v nadaljnjem besedilu: SD PRO).
Pravna podlaga za pripravo SD SPRO in SD PRO je ZPNačrt, Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07), Odlok o Strategiji prostorskega razvoja Občine Odranci (Uradni list RS, št. 124/07, 50/12) in Odlok o prostorskem redu Občine Odranci (Uradni list RS, št. 124/07, 50/12, 63/13, 79/13, 34/14, 39/16 in 49/16).
SD SPRO in SD PRO se izvedejo po rednem postopku ZPNačrt-a, kot je predpisan za pripravo in sprejem občinskega prostorskega načrta.
2. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo SD SPRO in SD PRO) 
Primarni namen občine je bila sprememba PRO, vendar glede na datum priprave in zadnjih sprememb SPRO se je občina odločila, da ažurira tudi SPRO ter ga uskladi z nosilci urejanja prostora (v nadaljevanju: NUP).
Občina Odranci je pristopa k SD PRO zaradi razvojnih pobud, ki jih ni moč vključiti v obstoječa nepozidana stavbna zemljišča. Gre za strateške razvojne pobude, kot so razširitev rekreacijske cone, ureditev območja ribiškega doma, nekaj sprememb podrobnejše namenske rabe prostora znotraj stavbnih zemljišč ter vključitev dodatnih sprememb namenske rabe prostora na željo občanov.
Po sprejemu SPRO in PRO so bili sprejeti tudi novi predpisi, zaradi katerih je, poleg vključitve razvojnih potreb, potrebno akta dopolniti in spremeniti.
3. člen 
(območje SD SPRO in SD PRO) 
SD SPRO in SD PRO se nanašajo na celotno območje občine. Vključile se bodo že znane spremembe namenske rabe prostora in tudi tiste, ki bodo podane v času zbiranja pobud. Glede na novo stanje gospodarske javne infrastrukture se bodo spremenile kartografske priloge ter posledično v vseh primerih sprememb tudi spremembe in dopolnitve pripadajočih določil odloka. Vsebina SPRO se spremeni po potrebi.
Vsebina SD SPRO in SD PRO se lahko tekom postopka spremeni, če tako zahteva kateri od NUP oziroma zahtevane spremembe izhajajo iz ugotovitev Okoljskega poročila ipd.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Vse potrebne strokovne podlage pridobi in financira investitor, razen strokovne podlage, ki se nanašajo na reševanje individualnih pobud. Pri strokovnih rešitvah se upošteva prikaz stanja prostora, splošne smernice državnih NUP, razvojne potrebe Občine in lokalnih NUP ter usmeritve iz državnih in občinskih strateških dokumentov.
Po potrebi bodo pripravljene tudi druge strokovne presoje ali analize, ki lahko vplivajo na rešitev načrtovanih ureditev.
5. člen 
(rok za pripravo SD SPRO in SD PRO in njegovih posameznih faz) 
Okvirni roki za pripravo SD SPRO in SD PRO in njegovih posameznih faz so:
Št.
Aktivnosti
Okvirni roki
1.
priprava Sklepa o začetku postopka priprave SD SPRO in SD PRO (v roku od podpisa pogodbe) 
3 dni
2.
izdelava osnutka SD SPRO in SD PRO (od prejema vseh podatkov)
60 dni
3.
pregled osnutka SD SPRO in SD PRO in njegova objava na svetovnem spletu
7 dni
4.
pridobivanje prvih mnenj na osnutek SD SPRO in SD PRO ter Odločbe o izvedbi postopka celovite presoje vplivov na okolje
30 dni
5.
izdelava dopolnjenega osnutka SD SPRO in SD PRO za javno razgrnitev po pridobitvi prvih mnenj in Odločbe o obveznosti izdelave Okoljskega poročila 
15 dni
6.
javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni razpravi (zakonsko predpisan rok je 7 dni pred javno razgrnitvijo) 
7 dni
7.
javna razgrnitev in javna razprava
30 dni
8.
priprava strokovnih stališč do pripomb in predlogov javnosti z javne razgrnitve in javne razprave (po njihovi pridobitvi)
7 dni
9.
izdelava predloga SD SPRO in SD PRO (od potrditve strokovnih stališč do pripomb in predlogov javnosti iz javne razgrnitve in javne razprave na seji občinskega sveta)
60 dni
10.
pregled predloga SD SPRO in SD PRO in njegova objava na svetovnem spletu
7 dni
11.
pridobivanje drugih mnenj na predlog SD SPRO in SD PRO ter Odločbe o sprejemljivosti vplivov SD SPRO in SD PRO na okolje
30 dni
12.
priprava usklajenega predloga SD SPRO in SD PRO za sprejem na občinskem svetu (po pridobitvi vseh pozitivnih drugih mnenj)
15 dni
13.
predaja kompletiranih izvodov SD SPRO in SD PRO (po objavi v uradnem glasilu)
10 dni
Opomba: v časovni okvir ni zajet čas izdelave morebitnega Okoljskega poročila oziroma drugih strokovnih podlag, ki bi izhajale iz zahtev NUP ter čas za pridobitev mnenj NUP na Okoljsko poročilo in zahtevane strokovne podlage. Prav tako v časovni okvir niso zajeta eventualna usklajevanja med občino in izdelovalcem ter občino in NUP kakor tudi čas potreben za sprejemanje in obravnavo na občinskem svetu ter uradno objavo gradiva.
6. člen 
(NUP, ki predložijo smernice za načrtovanje in mnenja glede načrtovanih prostorskih ureditev iz njihove pristojnosti) 
V postopku priprave SD SPRO in SD PRO sodelujejo NUP in upravljavci gospodarske javne infrastrukture, ki so ob sprejemu tega sklepa pristojni za podajanje smernic oziroma mnenj:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Sektor za prostorsko načrtovanje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana (za področje razvoja poselitve)
2. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Sektor za urejanje kmetijskega prostora in zemljiške operacije, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana (za področje kmetijstva)
3. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Sektor za gozdarstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana (za področje gozdarstva)
4. Zavod za gozdove Slovenije, OE Murska Sobota, Ulica arhitekta Novaka 17, 9000 Murska Sobota (za področje gozdarstva)
5. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana (za področje rabe in upravljanja z vodami)
6. Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor, Pobreška cesta 20a, 2000 Maribor (za področje ohranjanja narave)
7. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana (za področje varstva kulturne dediščine)
8. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor (za področje varstva kulturne dediščine)
9. Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana (za področje državne cestne infrastrukture)
10. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za letalski in pomorski promet, Sektor za letalstvo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana (za področje zračnega prometa)
11. Ministrstvo za infrastrukturo, Služba za trajnostno mobilnost in prometno politiko, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana (za področje trajne mobilnosti)
12. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana (za področje rudarstva)
13. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana (za področje energetike)
14. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana (za področje zaščite in reševanje)
15. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana (za področje obrambe)
16. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja, Kotnikova ulica 28, 1000 Ljubljana (za področje vojnih in prikritih grobišč)
17. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Služba za varnost, obrambne zadeve in blagovne rezerve, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (za področje blagovnih rezerv)
18. Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana (za področje zdravja)
19. Ministrstvo za notranje zadeve, Sekretariat, Urad za logistiko, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana (za področje notranjih zadev)
20. ELES, d.o.o., Področje za upravljanje s sredstvi in projekti, Služba za upravljanje z infrastrukturo, Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana (za področje oskrbe z električno energijo)
21. Elektro Maribor, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor (za področje oskrbe z električno energijo)
22. Plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11b, p.p. 3720, 1001 Ljubljana (za področje prenosnih plinovodov)
23. Telekom Slovenije, d.d., Sektor za kabelska omrežja in zagotavljanje storitev, Center za kabelska omrežja in zagotavljanje storitev Murska Sobota, Bakovska cesta 27, 9000 Murska Sobota (za področje telekomunikacij)
24. Telemach Murska Sobota d.d., Lendavska ulica 29, 9000 Murska Sobota (za področje telekomunikacij)
25. EKO-PARK d.o.o. Lendava, Glavna ulica 109, 9220 Lendava (za področje oskrbe s pitno vodo)
26. Občina Odranci, Panonska ulica 33, 9233 Odranci (kanalizacija in občinske ceste)
Drugi udeleženci:
28. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana (celovita presoja vplivov OPN na okolje).
V postopek se lahko vključi tudi druge lokalne in državne NUP, v kolikor se v postopku priprave SD SPRO in SD PRO izkaže potreba, po njihovi vključitvi in sodelovanju.
7. člen 
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave SD SPRO in SD PRO) 
Finančna sredstva za izdelavo SD SPRO in SD PRO zagotovi Občina Odranci.
8. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Odranci. Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Po objavi se sklep pošlje ministrstvu, pristojnemu za prostor ter sosednjim občinam.
Št. Ž-225/2018
Odranci, dne 23. maja 2018
Župan 
Občine Odranci 
Ivan Markoja l.r.

AAA Zlata odličnost