Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2018 z dne 30. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2018 z dne 30. 5. 2018

Kazalo

1803. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev št. 1 občinskega lokacijskega načrta Štanjel – staro jedro, stran 5429.

  
Na podlagi 57. in 97. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) ter 30. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09, 39/14, 39/16) je župan Občine Komen sprejel
S K L E P 
o začetku priprave sprememb in dopolnitev št. 1 občinskega lokacijskega načrta Štanjel – staro jedro
1. člen 
(Splošna določila) 
S tem sklepom se prične postopek priprave sprememb in dopolnitev št. 1 občinskega lokacijskega načrta Štanjel – staro jedro (v nadaljevanju SD OLN 01), ki je bil sprejet z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Štanjel staro jedro (Uradni list RS, št. 66/05, v nadaljevanju OLN).
2. člen 
(Ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN) 
Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Štanjel – staro jedro je bil v letu 2005 sprejet na podlagi Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr.). Sestavni del lokacijskega načrta sta tudi besedilo in grafični del.
V maju 2018 je občina prejela potrjen Konservatorski načrt Štanjel – Vrt ob vili Ferrari EŠD 7901 št. 12/2016KN z datumom januar 2018 v katerem so podane usmeritve za umestitev nove dovozne ceste na severnem delu območja. Z njeno umestitvijo bi omogočali lažji dostop intervencijskih vozil do naselja znotraj obzidja ter do predvidenih parkirišč.
V času od uveljavitve OLN so se ugotovile tudi napake v tekstualnem delu odloka ter napake tekstualnega dela v povezavi z grafičnimi prilogami.
S spremembami in dopolnitvami OLN se:
– območje OLN uskladi z območjem določenim v OPN Občine Komen, prav tako območja namenske rabe znotraj območja
– predvidi novo dovozno cesto na severnem delu območja
– OLN uskladi z vsebinami iz Konservatorskega načrta
– na novo določi območja za parkiranje
– na novo določi predvideno namensko rabo objektov
– na novo določi ureditev javnih površin
– na novo določi način osvetljevanja in tlakovanja
– odpravi napake v tekstualnem in grafičnem delu
– OLN ažurira na podlagi obstoječega stanja.
3. člen 
(Območje) 
S spremembami in dopolnitvami OLN se območje OLN uskladi z območjem, kot je določeno v Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine Komen (Uradni list RS, št. 26/18), kar predstavlja minimalne spremembe. Uskladi se tudi območja namenske rabe znotraj območja OLN.
4. člen 
(Način pridobitve strokovnih rešitev) 
Podlaga za pripravo SD OLN 01 bodo strokovne rešitve, pripravljene na podlagi potrjenega konservatorskega načrta Štanjel – Vrt ob vili Ferrari EŠD 7901 št. 12/2016KN z datumom januar 2018. V kolikor se ugotovi, da je potrebno izdelati dodatne strokovne podlage, se jih izdela med postopkom.
5. člen 
(Roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz) 
Predvidene faze in roki sprejemanja SD OLN 01 po uveljavitvi tega sklepa:
Faza
Rok
1
Priprava osnutka SD OLN 01
120 dni
2
Pridobitev prvih mnenj NUP
30 dni
3
Pridobitev odločbe glede potrebnosti izvedbe CPVO
21 dni
4
Priprava dopolnjenega osnutka SD OLN 01
60 dni
5
Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka in javna obravnava SD OLN 01
30 dni
6
Zavzetje stališč do pripomb in predlogov na dopolnjeni osnutek SD OLN 01
45 dni
7
Priprava predloga SD OLN 01
30 dni
8
Pridobitev drugih mnenj NUP
30 dni
9
Priprava usklajenega predloga SD OLN 01
30 dni
10
Obravnava in sprejem odloka na OS
30 dni
11
Objava odloka SD OLN 01
15 dni
Navedene faze ter roki predstavljajo oceno in so odvisni od odzivnosti in zahtev nosilcev urejanja prostora oziroma od vseh sodelujočih v postopku izdelave SD OLN 01.
V primeru obveznosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje, se terminski plan ustrezno prilagodi.
6. člen 
(Nosilci urejanja prostora pri pripravi OPPN) 
Nosilce urejanja prostora se bo določilo v postopku priprave SD OLN 01 v skladu z obsegom in vsebino potrebnih sprememb in z njimi povezanimi vplivi na prostor.
Predvideni nosilci urejanja prostora so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana (upravljanje z vodami)
2. Zavod RS za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana (ohranjanje narave)
3. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana (kulturna dediščina)
4. Za področje cestnega in železniškega prometa in za področje avtocest: Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
5. Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška 19, 1000 Ljubljana (železniški promet)
6. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana (zaščita in reševanje)
7. Telekom Slovenije, PE Koper, Kolodvorska 9, 6000 Koper (telekomunikacije)
8. Kraški vodovod Sežana d.o.o., Bazoviška cesta 6, 6210 Sežana (vodovod in kanalizacija)
9. Elektro Primorska d.d., Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica (energetika)
10. Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen (ceste).
7. člen 
(Obveznosti financiranja priprave akta) 
Finančne obveznosti priprave SD OLN 01 prevzame Občina Komen.
8. člen 
(Začetek veljavnosti sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-12/2018-1
Komen, dne 24. maja 2018
Župan 
Občine Komen 
Marko Bandelli l.r.

AAA Zlata odličnost