Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2018 z dne 30. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2018 z dne 30. 5. 2018

Kazalo

1786. Sklep o začetku postopka priprave Odloka o OPPN za enoto urejanja prostora KA 112, stran 5404.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2; v nadaljevanju: ZPNačrt) ter 31. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15 in 20/17) je župan Občine Kamnik sprejel
S K L E P 
o začetku postopka priprave Odloka o OPPN za enoto urejanja prostora KA 112 
1. člen 
(uvodne določbe) 
S tem sklepom določa župan Občine Kamnik začetek in način postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje KA 112 (v nadaljevanju OPPN).
2. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN) 
Lastniki zemljišč v območju obdelave želijo sezidati dodatne objekte ali dozidati obstoječe objekte ter posledično preurediti del parkirnih in manipulativnih površin.
V odloku bodo določeni pogoji za gradnjo predvidenih objektov in dozidav, prenovo in rekonstrukcijo obstoječih objektov, urejanje utrjenih in zelenih površin ter gradnjo prometne, energetske, telekomunikacijske in komunalne infrastrukture.
Območje OPPN obsega delno pozidano in komunalno opremljeno območje. Pobudnik postopka priprave OPPN je investitor, družba Prima plast d.o.o.
3. člen 
(območje OPPN) 
Območje OPPN se nanaša na parcele številka: 22/1, 22/6, 740/32, 740/33, 31/4, 31/3, 23/3, 740/34, 22/12, 22/11, 22/4, 22/10, 740/28, 23/4, 23/5, 22/5, 22/7, 22/9, 740/30, 740/31, 31/5, 31/6, 740/29, 31/7, vse k. o. 1909 Šmarca.
Približna velikost območja znaša 1,7 ha.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Strokovne rešitve se pridobivajo v skladu z določili ZPNačrt in spremljajočimi predpisi. Podlaga za izdelavo strokovnih rešitev so naslednji dokumenti in strokovne podlage:
– usmeritve iz veljavnega prostorskega načrta;
– strokovne podlage za pozidavo predmetnega območja, ki je izdelala družba OSA arhitekti d.o.o. v maju 2018.
V kolikor se bo v postopku priprave OPPN izkazala potreba po izdelavi dodatnih strokovnih podlag, se bodo le-te pripravile naknadno. Izdelovalec bo izdelal ali koordiniral izdelavo vseh potrebnih strokovnih podlag za izdelavo akta. Strokovne podlage na podlagi svojih področnih predpisov posredujejo tudi nosilci urejanja prostora za področje svoje pristojnosti.
5. člen 
(roki izdelave OPPN) 
(1) Na podlagi izdelanih strokovnih podlag, idejnih zasnov ter pobud in investicijskih namer lastnikov oziroma investitorjev v območju se pripravi osnutek OPPN, ki se posreduje nosilcem urejanja prostora za pripravo smernic in pridobitev odločbe o celoviti presoji vplivov na okolje (CPVO). Osnutek prostorskega akta se dopolni in uskladi s smernicami. V kolikor bo za pripravo OPPN potrebno voditi postopek CPVO, se v tem postopku pripravi okoljsko poročilo in pridobi mnenje o ustreznosti le-tega. Skladno s smernicami in okoljskim poročilom se pripravi dopolnjen osnutek OPPN, ki se posreduje v prvo obravnavo na občinski svet ter po sprejemu v prvi obravnavi na javno razgrnitev in javno obravnavo. Po javni razgrnitvi se na podlagi sprejetih stališč do pripomb z javne razgrnitve in obravnave oblikuje predlog prostorskega akta, ki se posreduje pristojnim nosilcem urejanja prostora v pridobitev mnenj o skladnosti prostorskega akta s podanimi smernicami. Predlog se uskladi z mnenji nosilcev urejanja prostora. V postopku CPVO se po potrebi dopolni okoljsko poročilo in k predlogu akta pridobi odločba o sprejemljivosti okoljskih vplivov OPPN. Pripravi in uskladi se tudi program opremljanja stavbnih zemljišč (POSZ). Usklajen predlog OPPN in POSZ se posreduje v sprejem Občinskemu svetu Občine Kamnik.
Št.
Aktivnost
Okvirni rok
Nosilci aktivnosti
1
Priprava osnutka prostorskega akta
20 dni po uveljavitvi sklepa in pripravi strokovnih podlag
Izdelovalec OPPN
2
Pridobivanje in usklajevanje smernic pristojnih nosilcev urejanja prostora
30 dni po potrditvi osnutka s strani občinske uprave in oddani vlogi
Izdelovalec OPPN, Občina Kamnik, nosilci urejanja prostora
3*
Odločitev Ministrstva za okolje in prostor glede potrebe po vodenju postopka CPVO
15 dni po pridobitvi vseh smernic okoljskih nosilcev urejanja prostora
MOP
4
Izdelava dopolnjenega osnutka prostorskega akta na podlagi pridobljenih smernic nosilcev urejanja prostora
20 dni po uskladitvi smernic pristojnih nosilcev urejanja prostora
Izdelovalec OPPN
5*
Priprava okoljskega poročila – OP (v primeru postopka CPVO)
45 dni po prejemu smernic nosilcev urejanja prostora
Izdelovalec OP
6*
Potrditev ustreznosti okoljskega poročila s strani MOP
v skladu s postopkom CPVO, ki ga vodi MOP
MOP
7
Sprejem dopolnjenega osnutka OPPN na občinskem svetu v prvi obravnavi
v skladu s postopkom, ki ga vodi občinska uprava
Izdelovalec OPPN, Občina Kamnik
8
Javna razgrnitev OPPN in okoljskega poročila v primeru postopka CPVO
30 dni oziroma v skladu s sklepom občinskega sveta
Izdelovalec OPPN, Občina Kamnik
9
Priprava predloga stališč do pripomb iz javne razgrnitve in javne obravnave
10 dni po zaključeni javni obravnavi in prejemu vseh evidentiranih pripomb
Izdelovalec OPPN, Občina Kamnik
10
Sprejem stališč do pripomb iz javne razgrnitve in javne obravnave
v skladu s postopkom, ki ga vodi občinska uprava
Občina Kamnik
11
Izdelava predloga OPPN
20 dni po sprejemu stališč do pripomb
Izdelovalec OPPN
12*
Izdelava dopolnitev okoljskega poročila – OP (v primeru postopka CPVO)
15 dni po pripravi predloga OPPN
Izdelovalec OP
13
Pridobivanje in usklajevanje mnenj pristojnih nosilcev urejanja prostora k predlogu OPPN
45 dni po pripravi predloga OPPN
Izdelovalec OPPN, Občina Kamnik
14*
Pridobitev sklepa o sprejemljivosti vplivov OPPN (v primeru postopka CPVO)
15 dni po pridobitvi vseh pozitivnih mnenj okoljskih nosilcev urejanja prostora
Izdelovalec OPPN, MOP
15
Izdelava predloga programa opremljanja stavbnih zemljišč – POSZ
20 dni po pripravi predloga OPPN
Izdelovalec POSZ
16
Usklajevanje predloga POSZ
10 dni po pripravi predloga POSZ
Izdelovalec OPPN, Izdelovalec POSZ, Občina Kamnik
17
Izdelava usklajenega predloga OPPN in POSZ
15 dni po pridobitvi mnenj pristojnih nosilcev urejanja prostora
Izdelovalec OPPN, 
Izdelovalec POSZ
18
Sprejem usklajenega predloga OPPN in POSZ na občinskem svetu
v skladu s postopkom, ki ga vodi občinska uprava
Izdelovalec OPPN, Občina Kamnik
* Aktivnosti se izvedejo v primeru, če MOP ugotovi potrebo po izvedbi celovite presoje vplivov na okolje (CPVO).
(2) Terminski plan je informativne narave in se lahko glede na vodenje postopka izdelave prostorskega akta spremeni.
6. člen 
(nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi OPPN) 
Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri pripravi OPPN, so:
– Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000, Ljubljana,
– Zavod RS za varstvo narave, OE Kranj, PC Planina 3, 4000 Kranj,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek območja srednje Save, Vojkova cesta 52, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za ohranjanje narave, Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana,
– Komunalno podjetje Kamnik d.d., Cankarjeva 11, 1240 Kamnik,
– Elektro Ljubljana, PE Ljubljana okolica, Podrečje 48, 1230 Domžale,
– Telekom Slovenije d.d., PE Ljubljana, Stegne 19, 1547 Ljubljana,
– Adriaplin d.o.o., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana,
– PUBLICUS, d.o.o. Ljubljana, Vodovodna cesta 97, 1000 Ljubljana,
– Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik,
– druge občinske gospodarske javne službe ter drugi organi in organizacije, v kolikor bi se v postopku priprave OPPN izkazalo, da so njihove smernice in mnenja potrebne, oziroma da rešitve posegajo v njihovo delovno področje.
V postopku se o pričetku priprave obvesti tudi pristojno Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Dunajska 47, 1000 Ljubljana, ki sporoči pripravljavcu, ali je potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje. V primeru, da je izvedba postopka celovite presoje vplivov na okolje potrebna, pripravljavec zagotovi tudi izdelavo okoljskega poročila.
Če kdo od navedenih organov oziroma organizacij v 30 dneh ne bo podal smernic, se šteje, da nima smernic, pri čemer pa mora izdelovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi in drugi pravni akti.
7. člen 
(vsebina OPPN) 
Z OPPN se bo podrobneje določilo:
1. območje sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta,
2. arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev,
3. načrt parcelacije, če bo ta potrebna,
4. etapnost izvedbe prostorske ureditve, če bo ta potrebna,
5. rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine,
6. rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter ohranjanje narave,
7. rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom,
8. pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro.
8. člen 
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN) 
Sredstva za pripravo OPPN, strokovnih podlag in idejnih zasnov zagotovi pobudnik priprave OPPN.
9. člen 
(začetek veljavnost sklepa) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Občine Kamnik.
Št. 3505-310/2018-5/1
Kamnik, dne 17. maja 2018
 
Župan 
Občine Kamnik 
Marjan Šarec
 
p.p. Matej Slapar l.r.
Podžupan 

AAA Zlata odličnost