Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2018 z dne 30. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2018 z dne 30. 5. 2018

Kazalo

1801. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Štanjel – ureditev parkirišč (del št. 1), stran 5427.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) ter 30. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09, 39/14, 39/16) je župan Občine Komen sprejel
S K L E P 
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Štanjel – ureditev parkirišč (del št. 1)
1. člen 
(Splošna določila) 
S tem sklepom se prične postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Štanjel – ureditev parkirišč za 1. del območja enote urejanja ŠT-13 (v nadaljnjem besedilu OPPN1).
2. člen 
(Ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN) 
Območje predvidenega OPPN1 predstavlja nepozidane površine na skrajnem severnem delu enote urejanja ŠT-13, ki se nahajajo v bližini osrednjega trga v Štanjelu.
Za območje predvidenega OPPN je po Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine Komen (Uradni list RS, št. 26/18, v nadaljevanju OPN) opredeljena namenska raba zemljišč CU – osrednja območja centralnih dejavnosti. OPN za območje predvideva pripravo občinskega prostorskega načrta.
Razlog za pripravo OPPN1 je pomanjkanje parkirnih površin v centru naselja Štanjel.
Štanjelu, kot pomembnejšemu turističnemu središču je potrebno zagotoviti zadostne površine za parkiranje tako za turiste kot za prebivalce starega jedra naselja ter obiskovalce kulturnega doma, ki se nahaja v neposredni bližini.
3. člen 
(Območje) 
Območje OPPN1 obsega severni del enote urejanja prostora ŠT-13. Vključuje območje na današnji dan veljavne parcele št. 914/18, pretežni del parcele št. 914/11 (del, ki se ne nahaja v območju OLN Štanjel – staro jedro) in del parcele št. 914/15 (predvidene za dovoz), vse k.o. Štanjel.
Območje OPPN1 meri približno 2600 m2.
Načrtovanje na območju OPPN1, ki predstavlja le del območja enote urejanja ŠT-13, ne bo oviralo kasnejšega načrtovanja na preostalem delu enote z vidika urejanja prometne in druge gospodarske infrastrukture, družbene infrastrukture in potrebnih oskrbnih dejavnosti.
4. člen 
(Način pridobitve strokovnih rešitev) 
Podlaga za pripravo OPPN1 bodo strokovne rešitve, pripravljene na podlagi prikaza stanja prostora, na podlagi prostorsko izvedbenih pogojev in usmeritev za pripravo OPPN iz občinskega prostorskega načrta. V kolikor se ugotovi, da je potrebno izdelati dodatne strokovne podlage, se jih izdela med postopkom.
5. člen 
(Roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz) 
Predvidene faze in roki sprejemanja OPPN1 po uveljavitvi tega sklepa:
Faza
Rok
1
Priprava osnutka OPPN1
60 dni
2
Pridobitev prvih mnenj NUP
30 dni
3
Pridobitev odločbe glede potrebnosti izvedbe CPVO
21 dni
4
Priprava dopolnjenega osnutka OPPN1
30 dni
5
Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka in javna obravnava OPPN1
30 dni
6
Zavzetje stališč do pripomb in predlogov na dopolnjeni osnutek OPPN1
45 dni
7
Priprava predloga OPPN1
30 dni
8
Pridobitev drugih mnenj NUP
30 dni
9
Priprava usklajenega predloga OPPN1
30 dni
10
Obravnava in sprejem odloka na OS
30 dni
11
Objava odloka OPPN1
15 dni
Navedene faze ter roki predstavljajo oceno in so odvisni od odzivnosti in zahtev nosilcev urejanja prostora oziroma od vseh sodelujočih v postopku izdelave OPPN1.
V primeru obveznosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje, se terminski plan ustrezno prilagodi.
6. člen 
(Nosilci urejanja prostora pri pripravi OPPN) 
Predvideni nosilci urejanja prostora v postopku priprave OPPN1 so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana (upravljanje z vodami)
2. Zavod RS za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana (ohranjanje narave)
3. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana (kulturna dediščina)
4. Za področje cestnega in železniškega prometa in za področje avtocest: Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
5. Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška 19, 1000 Ljubljana (železniški promet)
6. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana (zaščita in reševanje)
7. Telekom Slovenije, PE Koper, Kolodvorska 9, 6000 Koper (telekomunikacije)
8. Kraški vodovod Sežana d.o.o., Bazoviška cesta 6, 6210 Sežana (vodovod in kanalizacija)
9. Elektro Primorska d.d., Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica (energetika)
10. Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen (ceste).
V primeru, da se v postopku priprave OPPN1 ugotovi potreba po vključitvi dodatnih nosilcev urejanja prostora, se le-te vključi.
7. člen 
(Obveznosti financiranja priprave akta) 
Finančne obveznosti priprave OPPN1 prevzame Občina Komen.
8. člen 
(Začetek veljavnosti sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-9/2018-1
Komen, dne 24. maja 2018
Župan 
Občine Komen 
Marko Bandelli l.r.

AAA Zlata odličnost