Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2018 z dne 30. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2018 z dne 30. 5. 2018

Kazalo

1787. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) B11 Titan – Svit št. 2, stran 5406.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) ter 31. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15 in 20/17) je župan Občine Kamnik sprejel
S K L E P 
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) B11 Titan – Svit št. 2
1. člen 
(predmet sklepa) 
S tem sklepom določa župan Občine Kamnik začetek in način priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu B11 Titan – Svit št. 2 (v nadaljevanju SD OPPN 2).
2. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo SD OPPN 2) 
(1) Na območju SD OPPN 2 je v veljavi Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 86/15 in 70/17), Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu B11 Titan – Svit (Uradni list RS, št. 25/10 in 19/14). Območje se nahaja v enoti urejanja z oznako KA-78.
(2) Predmet sprememb in dopolnitev sta le 2 območji, ki se nahajata v območju OPPN B11. Prvo območje leži neposredno južno od zelene cezure, ki deli območje celotnega OPPN B11 na dva dela. Predstavlja delno pozidano površino s proizvodno skladiščnimi objekti in delno še nepozidano travnato površino. Drugo območje je pozidano z individualnim stanovanjskim objektom s pripadajočo garažo, ostale obdajajoče površine predstavljajo vrt. Leži v južnem delu kot nadaljevanje stanovanjskih objektov v bližini večstanovanjskega kompleksa Metuljček.
(3) SD OPPN 2 so potrebne, ker so se zaradi spremenjenih ekonomskih okoliščin spremenili razvojni načrti lastnikov obravnavnih zemljišč. V času izdelave OPPN in uveljavljene spremembe so bili interesi v območju urejanja zaradi različnega lastništva drugače urejani, kot so sedaj s spremenjenim lastništvom dejanske potrebe.
3. člen 
(predmet in programska izhodišča SD OPPN 2) 
(1) S SD OPPN 2 je predvidena združitev funkcionalnih enot P4, P5 in P6 v enovito funkcionalno enoto z določitvijo novih gradbenih mej ter spremembe določil v funkcionalni enoti S2, s spremembo določil dopustnih posegov v prostor. Pobudi se nahajata na dveh med seboj ločenih lokacijah.
(2) S SD OPPN 2 bo možno v okviru podane prve pobude na celotni površini dograditi funkcionalno zaokrožen proizvodni kompleks. Po sedaj veljavnih določilih odloka kakršnokoli spreminjanje sedanjega stanja v območju druge pobude ni dopustno. S spremembo bo možno oblikovanje enovitega objekta skupaj z garažo (prizidava ali nadzidava) ali odstranitev obeh objektov ter gradnja novega.
4. člen 
(območje SD OPPN 2) 
Zemljišča, na katerih so predvidene spremembe:
– na parcelah številka 1272/1, 1272/5, 1272/4 in 1271/1 vse k.o. Podgorje je predvidena združitev funkcionalnih enot,
– na parceli številka 1322 k.o. Podgorje je predvidena sprememba določil tako, da bodo dopustne nadzidave, prizidave, odstranitve sedanjih objektov ter gradnja novih.
5. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
V strokovnih podlagah za območje SD OPPN 2 bodo oblikovana merila, pogoji in prostorske rešitve, na podlagi katerih bo možna kvalitetna umestitev načrtovanih objektov in infrastrukture v obravnavano območje.
6. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
(1) Pri pripravi SD OPPN 2 morajo s svojimi smernicami za načrtovanje in mnenji k predlogu SD OPPN 2 sodelovati naslednji nosilci urejanja prostora ter udeleženci:
– Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik,
– Elektro Ljubljana, PE Ljubljana okolica, Podrečje 48, 1230 Domžale,
– Komunalno podjetje Kamnik, Cankarjeva cesta 11, 1240 Kamnik,
– Telekom Slovenije, PE Ljubljana, Stegne 19, 1547 Ljubljana,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Urad za opravljanje z vodami, Sektor območja srednje Save, Vojkova cesta 52, 1001 Ljubljana,
– Zavod za razvoj kabelsko satelitsko televizijskega sistema Kamnik, Vrhpolje pri Kamniku 41, 1240 Kamnik,
– Plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11, 1000 Ljubljana.
(2) Če se v postopku priprave SD OPPN 2 ugotovi, da je treba pridobiti tudi smernice ter mnenja drugih nosilcev urejanja prostora oziroma udeležencev, ki niso navedeni v prejšnjem odstavku, se le-te pridobijo v postopku.
(3) Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim odstavkom 58. člena ZPNačrt podati smernice k osnutku in mnenja k predlogu prostorskega akta v zakonsko določenem roku (30 dni) od prejema poziva.
(4) V primeru, da nosilci urejanja prostora v zakonsko določenem roku ne podajo smernic ali mnenj, se šteje, da smernic ali mnenj nimajo. V tem primeru mora pripravljavec prostorske ureditve upoštevati vse zahteve, ki jih določajo veljavni predpisi.
7. člen 
(postopek in roki za pripravo SD OPPN 2 in njegovih posameznih faz) 
Na podlagi izdelanih strokovnih podlag, idejnih zasnov ter pobud in investicijskih namer lastnikov oziroma investitorjev v območju se pripravi osnutek sprememb in dopolnitev OPPN, ki se posreduje nosilcem urejanja prostora za pripravo smernic in pridobitev odločbe o celoviti presoji vplivov na okolje (CPVO). Osnutek prostorskega akta se dopolni in uskladi s smernicami. V kolikor bo za pripravo sprememb in dopolnitev OPPN potrebno voditi postopek CPVO, se v tem postopku pripravi okoljsko poročilo in pridobi mnenje o ustreznosti le-tega. Skladno s smernicami in okoljskim poročilom se pripravi dopolnjen osnutek OPPN, ki se posreduje v prvo obravnavo na občinski svet ter po sprejemu v prvi obravnavi na javno razgrnitev in javno obravnavo. Po javni razgrnitvi se na podlagi sprejetih stališč do pripomb z javne razgrnitve in obravnave oblikuje predlog prostorskega akta, ki se posreduje pristojnim nosilcem urejanja prostora v pridobitev mnenj o skladnosti prostorskega akta s podanimi smernicami. Predlog se uskladi z mnenji nosilcev urejanja prostora. V postopku CPVO se po potrebi dopolni okoljsko poročilo in k predlogu akta pridobi odločba o sprejemljivosti okoljskih vplivov OPPN. Pripravi in uskladi se tudi program opremljanja stavbnih zemljišč (POSZ). Usklajen predlog sprememb in dopolnitev OPPN in POSZ se posreduje v sprejem Občinskemu svetu Občine Kamnik.
Št.
Aktivnost
Okvirni rok
Nosilci aktivnosti
1
Priprava osnutka prostorskega akta
20 dni po uveljavitvi sklepa in pripravi strokovnih podlag
Izdelovalec OPPN
2
Pridobivanje in usklajevanje smernic pristojnih nosilcev urejanja prostora
30 dni po potrditvi osnutka s strani občinske uprave in oddani vlogi
Izdelovalec OPPN, Občina Kamnik, nosilci urejanja prostora
3*
Odločitev Ministrstva za okolje in prostor glede potrebe po vodenju postopka CPVO
15 dni po pridobitvi vseh smernic okoljskih nosilcev urejanja prostora
MOP
4
Izdelava dopolnjenega osnutka prostorskega akta na podlagi pridobljenih smernic nosilcev urejanja prostora
20 dni po uskladitvi smernic pristojnih nosilcev urejanja prostora
Izdelovalec OPPN
5*
Priprava okoljskega poročila – OP (v primeru postopka CPVO)
45 dni po prejemu smernic nosilcev urejanja prostora
Izdelovalec OP
6*
Potrditev ustreznosti okoljskega poročila s strani MOP
v skladu s postopkom CPVO, ki ga vodi MOP
MOP
7
Sprejem dopolnjenega osnutka OPPN na občinskem svetu v prvi obravnavi
v skladu s postopkom, ki ga vodi občinska uprava
Izdelovalec OPPN, Občina Kamnik
8
Javna razgrnitev OPPN in okoljskega poročila (v primeru postopka CPVO)
30 dni oziroma v skladu s sklepom občinskega sveta
Izdelovalec OPPN, Občina Kamnik
9
Priprava predloga stališč do pripomb iz javne razgrnitve in javne obravnave
10 dni po zaključeni javni obravnavi in prejemu vseh evidentiranih pripomb
Izdelovalec OPPN, Občina Kamnik
10
Sprejem stališč do pripomb iz javne razgrnitve in javne obravnave
v skladu s postopkom, ki ga vodi občinska uprava
Občina Kamnik
11
Izdelava predloga OPPN
20 dni po sprejemu stališč do pripomb
Izdelovalec OPPN
12*
Izdelava dopolnitev okoljskega poročila – OP (v primeru postopka CPVO)
15 dni po pripravi predloga OPPN
Izdelovalec OP
13
Pridobivanje in usklajevanje mnenj pristojnih nosilcev urejanja prostora k predlogu OPPN
45 dni po pripravi predloga OPPN
Izdelovalec OPPN, Občina Kamnik
14*
Pridobitev sklepa o sprejemljivosti vplivov OPPN (v primeru postopka CPVO)
15 dni po pridobitvi vseh pozitivnih mnenj okoljskih nosilcev urejanja prostora
Izdelovalec OPPN, MOP
15
Izdelava predloga programa opremljanja stavbnih zemljišč – POSZ
20 dni po pripravi predloga OPPN
Izdelovalec POSZ
16
Usklajevanje predloga POSZ
10 dni po pripravi predloga POSZ
Izdelovalec OPPN, Izdelovalec POSZ, Občina Kamnik
17
Izdelava usklajenega predloga OPPN in POSZ
15 dni po pridobitvi mnenj pristojnih nosilcev urejanja prostora
Izdelovalec OPPN, 
Izdelovalec POSZ
18
Sprejem usklajenega predloga OPPN in POSZ na občinskem svetu
v skladu s postopkom, ki ga vodi občinska uprava
Izdelovalec OPPN, Občina Kamnik
* Aktivnosti se izvedejo v primeru, če MOP ugotovi potrebo po izvedbi celovite presoje vplivov na okolje (CPVO).
(2) Terminski plan je informativne narave in se lahko glede na vodenje postopka izdelave prostorskega akta spremeni.
8. člen 
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave SD OPPN 2) 
Sredstva za pripravo OPPN, strokovnih podlag in idejnih zasnov zagotovijo lastniki predlaganih sprememb OPPN.
9. člen 
(začetek veljavnosti sklepa) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Občine Kamnik.
Št. 3505-304/2018-5/1
Kamnik, dne 17. maja 2018
Župan 
Občine Kamnik 
Marjan Šarec
 
p.p. Matej Slapar l.r.
Podžupan 

AAA Zlata odličnost