Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2018 z dne 30. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2018 z dne 30. 5. 2018

Kazalo

1833. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Železniki za območje smučišča na Soriški planini, stran 5476.

  
Na podlagi 46. člena Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) in 31. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 46/09, 47/10) je župan Občine Železniki dne 25. 5. 2018 sprejel
S K L E P 
o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Železniki za območje smučišča na Soriški planini 
I. 
Uvodne določbe 
S tem sklepom se začne postopek sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Železniki (v nadaljevanju: SD OPN_02), ki je bil sprejet z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Železniki (Uradni list RS, št. 41/13, 42/13, 41/16; v nadaljevanju: OPN).
II. 
Ocena stanja in razlogi za pripravo 
(1) OPN je stopil v veljavo 28. maja 2013, prve spremembe in dopolnitve so stopile v veljavo 19. maja 2016. Predmet SD OPN_02 so spremembe namenske rabe in prostorskih izvedbenih pogojev za razvoj turizma na Soriški planini.
(2) Trenutne zmogljivosti na platoju Bohinjskega sedla ne morejo več slediti turističnim trendom. Z izgradnjo ustreznih objektov in pripadajoče infrastrukture bo omogočen trajnostni razvoj kakovostne turistične ponudbe v zimskem in letnem času.
III. 
Območje, predmet načrtovanja in vrsta postopka, po katerem se spremembe in dopolnitve izvedejo 
(1) Prostorski obseg SD OPN_02 je območje smučišča, ki skladno s TABELO 3 OPN, obsega naslednje enote urejanja prostora (EUP): ZGS-01, ZGS-02, ZGS-03, ZGS-04, ZGS-05, ZGS-06, ZGS-07, ZGS-08, ZGS-09, ZGS-10, ZGS-22, ZGS-35, ZGS-46, ZGS-51, ZGS-52, ZGS-53, ZGS-54, ZGS-55, ZGS-56, ZGS-57, ZGS-58, ZGS-59, ZGS-60, ZGS-61, ZGS-62, ZGS-63, ZGS-64, ZGS-148.
(2) Območje SD OPN_02 se lahko naknadno tudi spremeni, vendar izključno za potrebe smučišča.
(3) SD OPN_02 se nanaša na spremembo namenske rabe in prostorskih izvedbeni pogojev v izvedbenem delu OPN.
(4) SD OPN_02 se izvajajo po rednem postopku v skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) s smiselno uporabo Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) in ostalimi predpisi s področja urejanja prostora.
IV. 
Način pridobitve strokovnih rešitev 
(1) V postopku priprave SD OPN_02 se strokovne rešitve pripravijo na podlagi prikaza stanja prostora, analize investicijskih namer, strokovnih podlag, smernic in zahtev pristojnih nosilcev urejanja prostora.
(2) V postopek priprave SD OPN_02 se lahko uvrstijo tudi druge strokovne podlage, če to izhaja iz vsebinske problematike, ki jo je potrebno razrešiti v SD OPN_02.
V. 
Rok za pripravo občinskega prostorskega načrta in njegovih posameznih faz
(1) Predvidene so naslednje aktivnosti za pripravo in sprejem SD OPN_02:
ID
Faza v postopku
Nosilec 
Rok izvedbe
1
Objava sklepa v uradnem glasilu in svetovnem spletu
župan 
po sprejetju sklepa
3
Priprava osnutka SD OPN_02
načrtovalec 
80 dni po sprejetju 
in objavi sklepa
4
Pridobitev obvestila MOP za varstvo okolja o izvedbi celovite presoje vplivov na okolje (CPVO)
pripravljavec
30 dni po oddaji vloge 
za ugotovitev potrebe po vodenju postopka CPVO
5
Priprava gradiva za pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora 
načrtovalec
15 dni po uskladitvi s pripravljavcem 
6
Poziv nosilcem urejanja prostora za pridobitev smernic
pripravljavec 
30 dni
7
Analiza smernic
načrtovalec
sprotno oziroma 7 dni 
po prejemu zadnjih prejetih smernic 
8
Izdelava dodatnih strokovnih podlag in okoljskega poročila 
(v primeru zahteve po vodenju postopa CPVO) *
izdelovalec okoljskega poročila*
30 dni po prejemu odločbe in sklenitve pogodbe 
9
Pridobitev sklepa o ustreznosti okoljskega poročila 
(v primeru zahteve po vodenju postopa CPVO) *
pripravljavec
30 dni po oddaji vloge oziroma v skladu 
s postopkom CPVO 
10
Izdelava dopolnjenega osnutka SD OPN_02
načrtovalec
30 dni od izdelavi dodatnih strokovnih podlag, oziroma odvisno od procesa usklajevanja 
11
Priprava gradiva za javno razgrnitev SD OPN_02 
in okoljskega poročila*
načrtovalec, izdelovalec okoljskega poročila*
30 dni od izdelavi dodatnih strokovnih podlag, oziroma odvisno od procesa usklajevanja 
12
Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka SD OPN_02; objava v svetovnem spletu in na krajevno običajen način
pripravljavec
nemudoma po izdelavi dopolnjenega osnutka OPN
13
Javna razgrnitev in obravnava dopolnjenega osnutka SD OPN_02 in dopolnjenega okoljskega poročila v primeru postopka CPVO* ter evidentiranje vseh pripomb
pripravljavec, načrtovalec, izdelovalec okoljskega poročila*
minimalno 30 dni 
14
Priprava stališča do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in javne obravnave
pripravljavec, načrtovalec 
župan 
45 dni po zaključku javne razgrnitve
15
Obravnava odloka na občinskem svetu (1. obravnava)
občinski svet
v skladu s proceduro
16
Objava stališč do pripomb na krajevno običajen način
pripravljavec
po obravnavi 
na občinskem svetu 
17
Oblikovanje dopolnjenega predloga aka na podlagi stališč do pripomb ter predlogov javnosti in pripomb občinskega sveta
načrtovalec 
15 dni po objavi stališč 
do pripomb
18
Pridobitev mnenj od nosilcev urejanja prostora na dopolnjen predlog SD OPN_02 in opredelitev pristojnih ministrstev 
o sprejemljivosti SD OPN_02 v postopku CPVO*
pripravljavec, načrtovalec
minimalno 30 dni oziroma skladno s postopkom usklajevanja
19
Opredelitev sprejemljivosti SD OPN_02 v postopku CPVO 
in odločba MOP*
pripravljavec, izdelovalec okoljskega poročila*
minimalno 30 dni oziroma skladno s postopkom usklajevanja
20
Priprava usklajenega predloga SD OPN_02
načrtovalec
10 dni po prejetju vseh pozitivnih mnenj
21
Obravnava in sprejem odloka na občinskem svetu 
(2. obravnava)
občinski svet
v skladu s proceduro
22
Objava odloka v Uradnem listu RS
pripravljavec
po sprejemu na občinskem svetu
*Velja le v primeru, če bo za SD OPN_02 potrebna celovita presoja vplivov na okolje.
(2) Terminski plan je informativne narave in se lahko spremeni v primeru izvedbe CPVO ter zahtev in pogojev nosilcev urejanja prostora oziroma drugih udeležencev.
VI. 
Državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki predložijo smernice za načrtovanje in mnenja glede načrtovanih prostorskih ureditev 
(1) Državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki bodo sodelovali pri pripravi SD OPN_02 so:
1. Za področje razvoja poselitve: Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana
2. Za področje kmetijstva: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
3. Za področje gozdarstva, lovstva in ribištva: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana
Zavod za gozdove Slovenije, OE Kranj, Cesta Staneta Žagarja 27b, 4000 Kranj
4. Za področje upravljanja z vodami: Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana
5. Za področje ohranjanja narave: Zavod RS za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana
6. Za področje varstva kulturne dediščine: Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Ljubljana, Tržaška cesta 4, 1000 Ljubljana
7. Za področje cestnega in železniškega prometa in za področje avtocest: Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
8. Za področje trajnostne mobilnosti: Ministrstvo za infrastrukturo, Služba za trajnostno mobilnost in prometno politiko, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
9. Za področje pomorskega in zračnega prometa: Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za letalski in pomorski promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
10. Za področje rudarstva: Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
11. Za področje energetike: Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
12. Za področje zaščite in reševanja: Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana
13. Za področje obrambe: Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana
14. Za področje vojnih in prikritih grobišč: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja, Kotnikova ulica 28, 1000 Ljubljana
15. Za področje blagovnih rezerv: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Služba za varnost, obrambne zadeve in blagovne rezerve, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana
16. Za področje komunikacijskih omrežij: Telekom Slovenije, d.d., PE Kranj, Ulica Mirka Vadnova 13, 4000 Kranj
Tritel, d.o.o., Nadgoriška cesta 37, 1231 Ljubljana-Črnuče
17. Za področje elektro distribucijskega omrežja: Elektro Gorenjska, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Ulica Mirka Vadnova 3A, 4000 Kranj
18. Za področje ravnanja z odpadki: Loška komunala, d.d., Škofja Loka, Kidričeva cesta 43a, 4220 Škofja Loka
19. Za področje občinskih cest, javnega vodovoda, odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda: Občina Železniki, Češnjica 48, 4228 Železniki
20. Krajevna skupnost Sorica, Spodnja Sorica 16, 4229 Sorica.
(2) V skladu z določili Zakona o prostorskem načrtovanju in Zakona o varstvu okolja, se osnutek prostorskega akta pošlje na Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, ki odloči ali je za načrtovano prostorsko ureditev potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje.
(3) Če se v postopku priprave SD OPN_02 ugotovi, da je potrebno pridobiti mnenja organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se njihova mnenja pridobijo v postopku.
VII. 
Obveznosti v zvezi s financiranjem 
(1) Stroške priprave prostorskega akta in strokovnih podlag nosi pobudnik za pripravo SD OPN_02.
(2) Občina Železniki nosi stroške uradnih objav, vodenja postopka, obravnave in sprejema SD OPN_02.
VIII. 
Objava in začetek veljavnosti sklepa 
Ta sklep se objavi Uradnem listu Republike Slovenije in na svetovnem spletu ter začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500-2/2014-370
Železniki, dne 25. maja 2018
 
Župan 
Občine Železniki 
mag. Anton Luznar l.r.

AAA Zlata odličnost