Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2018 z dne 30. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2018 z dne 30. 5. 2018

Kazalo

1817. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VI 3/3 Biotehniška fakulteta, stran 5456.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) sprejemam
S K L E P 
o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VI 3/3 Biotehniška fakulteta 
1. 
Predmet sklepa 
S tem sklepom se začne postopek priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VI 3/3 Biotehniška fakulteta (v nadaljnjem besedilu: spremembe in dopolnitve ZN).
2. 
Ocena stanja in razlogi za pripravo 
Območje fakultet med Večno potjo na severni strani in stanovanjskim naseljem na južni strani ureja Odlok o zazidalnem načrtu za območje urejanja VI 3/3 Biotehniška fakulteta (Uradni list, RS, št. 123/04, 78/10 in 63/12; v nadaljnjem besedilu: ZN).
V času od sprejema ZN so se spremenile nekatere potrebe uporabnikov, zato je ZN smiselno prilagoditi pobudam uporabnikov Biotehniške fakultete in Nacionalnega inštituta za biologijo ter investitorjev z ZN že predvidenih gradenj za Prirodoslovni muzej Slovenije in garažno hišo. Treba je izboljšati tudi dostope in mirujoči promet z upoštevanjem Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib ter ZOO Ljubljana.
S sprejetjem sprememb in dopolnitev ZN bo omogočen nadaljnji razvoj območja in izboljšanje mirujočega prometa.
3. 
Območje sprememb in dopolnitev ZN 
Predmet sprememb in dopolnitev ZN je celotno območje ZN, ki se nahaja v Mestni občini Ljubljana, v Četrtni skupnosti Rožnik in v katastrski občini 2682 Brdo.
V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr. in 12/18 – DPN) obravnavano območje obsega enoti urejanja prostora RD-359 in RD-273 – del z namensko rabo CDi (območja centralnih dejavnosti za izobraževanje) in enoto za urejanje prostora RD-458 z namensko rabo K1 (najboljša kmetijska zemljišča).
4. 
Nosilci urejanja prostora, ki podajajo smernice za načrtovane prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev ZN 
Nosilci urejanja prostora:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode;
2. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje;
3. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami;
4. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino;
5. Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Sektor za železnice;
6. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Ljubljana;
7. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet;
8. Javna razsvetljava d.d.;
9. Snaga Javno podjetje d.o.o.;
10. Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija d.o.o., Področje oskrbe z vodo;
11. Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija d.o.o., Področje odvajanja odpadnih voda;
12. Elektro Ljubljana d.d., DE Ljubljana mesto;
13. Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Oskrba s plinom;
14. Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Daljinska oskrba s toplotno energijo.
Drugi udeleženci:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje;
2. Telekom Slovenije, d.d., PE Ljubljana;
3. Telemach d.o.o.;
4. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave dokumenta izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
5. 
Način pridobitve strokovne rešitve 
Rešitev za pripravo sprememb in dopolnitev ZN bo pripravljena na podlagi prikaza stanja prostora, investicijskih namer investitorjev, mobilnostnega načrta in drugih strokovnih podlag.
6. 
Roki za pripravo sprememb in dopolnitev ZN 
Priprava dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev ZN je predvidena en mesec po pridobitvi smernic nosilcev urejanja prostora. Sprejem predloga sprememb in dopolnitev ZN je predviden eno leto po začetku priprave sprememb in dopolnitev ZN. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
7. 
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sprememb in dopolnitev ZN 
Pripravo sprememb in dopolnitev ZN financirajo investitorji, ki v ta namen sklenejo pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Obveznosti investitorjev se določijo z dogovorom o sodelovanju med Mestno občino Ljubljana in investitorji.
8. 
Objava in uveljavitev 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Mestne občine Ljubljana www.ljubljana.si.
Št. 3505-34/2013-53
Ljubljana, dne 22. maja 2018
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost