Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2018 z dne 30. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2018 z dne 30. 5. 2018

Kazalo

1791. Sklep o pričetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območje LO-08, LO-10 in LO-11 Loke v Tuhinju, stran 5415.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2; v nadaljevanju: ZPNačrt) ter 31. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15 in 20/17) je župan Občine Kamnik sprejel
S K L E P 
o pričetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območje LO-08, LO-10 in LO-11 Loke v Tuhinju
1. člen 
(predmet sklepa) 
S tem sklepom določa župan Občine Kamnik začetek in način priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje LO-08, LO-10 in LO-11 Loke v Tuhinju (v nadaljevanju: OPPN).
2. člen 
(območje OPPN) 
(1) Območje OPPN predstavlja tri enote urejanja prostora z oznakami LO-08, LO-10 in LO-11 Loke v Tuhinju, ki se urejajo s skupnim OPPN in leži severno od naselja Loke ter zahodno od turističnega območja Snovik.
(2) Območje meri okvirno 2,2 ha.
(3) Območje obkrožajo s treh strani gozdna zemljišča, z zahoda se navezuje na zelene površine EUP z oznakami LO-09 in LO-12, ki jih je potrebno vsebinsko kot širše območje obravnavati celostno.
(4) Območje obsega naslednje parcele oziroma dele parcel: 207/3 (LO-11), 206/1 (LO-08), 212 del (LO-08), 214/1 del (LO-08 in LO-10), 216/1 del (LO-08), 213 del (LO-08); vse k.o. Loke.
(5) Natančna meja OPPN s prikazom območja celostne obravnave bo določena v postopku OPPN.
3. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN) 
(1) Območje načrtovanja predstavlja nepozidana stavbna zemljišča, namenjena gradnji samostojnih apartmajskih objektov ter spremljajoče infrastrukturne ureditve za funkcioniranje celotnega kompleksa. Za območje obravnave, ki je opredeljeno kot površine za turizem (BT), je izdelana skupna strokovna podlaga za celostno urejanje.
(2) Razlog za pripravo OPPN je v ambiciji investitorja po izgradnji kvalitetnega turistično apartmajskega sklopa ob upoštevanju usmeritev občinskega prostorskega načrta, pri čemer je potrebno zagotoviti neoviran dostop do gozdnih površin ter omogočiti površine za začasno skladiščenje lesa.
(3) Pobudo za pripravo OPPN je podala lastnica zemljišč, Marija Zavasnik (v nadaljevanju: pobudnik).
4. člen 
(predmet načrtovanja in vrsta postopka, po katerem se OPPN izvede) 
Postopek priprave OPPN se vodi po rednem postopku skladno s 57. do 61. členom ZPNačrt.
5. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
(1) Strokovne rešitve za OPPN se pripravijo na podlagi strateškega in izvedbenega dela OPN Kamnik, prikaza stanja prostora, strokovnih podlag, pobude in investicijskih namer lastnikov na območju OPPN ter smernic in mnenj pristojnih nosilcev urejanja prostora.
(2) V kolikor se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno izdelati dodatne strokovne podlage, se te pripravijo med postopkom izdelave OPPN.
(3) Strokovne podlage posredujejo tudi nosilci urejanja prostora za svoja področja in drugi udeleženci pri pripravi OPPN.
6. člen 
(roki izdelave OPPN) 
(1) Na podlagi izdelanih strokovnih podlag, idejnih zasnov ter pobud in investicijskih namer lastnikov oziroma investitorjev v območju se pripravi osnutek OPPN, ki se posreduje nosilcem urejanja prostora za pripravo smernic in pridobitev odločbe o celoviti presoji vplivov na okolje (CPVO). Osnutek prostorskega akta se dopolni in uskladi s smernicami. V kolikor bo za pripravo OPPN potrebno voditi postopek CPVO, se v tem postopku pripravi okoljsko poročilo in pridobi mnenje o ustreznosti le tega. Skladno s smernicami in okoljskim poročilom se pripravi dopolnjen osnutek OPPN, ki se posreduje v prvo obravnavo na občinski svet ter po sprejemu v prvi obravnavi na javno razgrnitev in javno obravnavo. Po javni razgrnitvi se na podlagi sprejetih stališč do pripomb z javne razgrnitve in obravnave oblikuje predlog prostorskega akta, ki se posreduje pristojnim nosilcem urejanja prostora v pridobitev mnenj o skladnosti prostorskega akta s podanimi smernicami. Predlog se uskladi z mnenji nosilcev urejanja prostora. V postopku CPVO se po potrebi dopolni okoljsko poročilo in k predlogu akta pridobi odločba o sprejemljivosti okoljskih vplivov OPPN. Pripravi in uskladi se tudi program opremljanja stavbnih zemljišč (POSZ). Usklajen predlog OPPN in POSZ se posreduje v sprejem Občinskemu svetu Občine Kamnik.
Št.
Aktivnost
Okvirni rok
Nosilci aktivnosti
1
Priprava osnutka prostorskega akta
60 dni po uveljavitvi sklepa in pripravi strokovnih podlag
Izdelovalec OPPN
2
Pridobivanje in usklajevanje smernic pristojnih nosilcev urejanja prostora
30 dni po potrditvi osnutka s strani občinske uprave in oddani vlogi
Izdelovalec OPPN, Občina Kamnik, nosilci urejanja prostora
3*
Odločitev Ministrstva za okolje in prostor glede potrebe po vodenju postopka CPVO
15 dni po pridobitvi vseh smernic okoljskih nosilcev urejanja prostora
MOP
4
Izdelava dopolnjenega osnutka prostorskega akta na podlagi pridobljenih smernic nosilcev urejanja prostora
60 dni po uskladitvi smernic pristojnih nosilcev urejanja prostora
Izdelovalec OPPN
5*
Priprava okoljskega poročila – OP (v primeru postopka CPVO)
45 dni po prejemu smernic nosilcev urejanja prostora
Izdelovalec OP
6*
Potrditev ustreznosti okoljskega poročila s strani MOP
v skladu s postopkom CPVO, ki ga vodi MOP
MOP
7
Sprejem dopolnjenega osnutka OPPN na občinskem svetu v prvi obravnavi
v skladu s postopkom, ki ga vodi občinska uprava
Izdelovalec OPPN, Občina Kamnik
8
Javna razgrnitev OPPN in okoljskega poročila (v primeru postopka CPVO)
30 dni oziroma v skladu s sklepom občinskega sveta
Izdelovalec OPPN, Občina Kamnik
9
Priprava predloga stališč do pripomb iz javne razgrnitve in javne obravnave
10 dni po zaključeni javni obravnavi in prejemu vseh evidentiranih pripomb
Izdelovalec OPPN, Občina Kamnik
10
Sprejem stališč do pripomb iz javne razgrnitve in javne obravnave
v skladu s postopkom, ki ga vodi občinska uprava
Občina Kamnik
11
Izdelava predloga OPPN
45 dni po sprejemu stališč do pripomb
Izdelovalec OPPN
12*
Izdelava dopolnitev okoljskega poročila – OP (v primeru postopka CPVO)
15 dni po pripravi predloga OPPN
Izdelovalec OP
13
Pridobivanje in usklajevanje mnenj pristojnih nosilcev urejanja prostora k predlogu OPPN
45 dni po pripravi predloga OPPN
Izdelovalec OPPN, Občina Kamnik
14*
Pridobitev sklepa o sprejemljivosti vplivov OPPN (v primeru postopka CPVO)
15 dni po pridobitvi vseh pozitivnih mnenj okoljskih nosilcev urejanja prostora
Izdelovalec OPPN, MOP
15
Izdelava predloga programa opremljanja stavbnih zemljišč – POSZ
20 dni po pripravi predloga OPPN
Izdelovalec POSZ
16
Usklajevanje predloga POSZ
10 dni po pripravi predloga POSZ
Izdelovalec OPPN, Izdelovalec POSZ, Občina Kamnik
17
Izdelava usklajenega predloga OPPN in POSZ
15 dni po pridobitvi mnenj pristojnih nosilcev urejanja prostora
Izdelovalec OPPN, 
Izdelovalec POSZ
18
Sprejem usklajenega predloga OPPN in POSZ na občinskem svetu
v skladu s postopkom, ki ga vodi občinska uprava
Izdelovalec OPPN, Občina Kamnik
* Aktivnosti se izvedejo v primeru, če MOP ugotovi potrebo po izvedbi celovite presoje vplivov na okolje (CPVO).
(2) Terminski plan je informativne narave in se lahko glede na vodenje postopka izdelave prostorskega akta spremeni.
7. člen 
(nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi prostorskega akta) 
(1) Državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki bodo skladno s predpisi sodelovali pri pripravi OPPN so:
1. Za področje razvoja poselitve: MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana;
2. Za področje gozdarstva: ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE, Večna pot 2, 1000 Ljubljana;
3. Za področje ohranjanja narave: ZAVOD RS ZA VARSTVO NARAVE, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana;
4. Za področje varstva kulturne dediščine: MINISTRSTVO ZA KULTURO, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana;
5. Za področje zaščite in reševanja: MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana;
6. Za prenosno elektro omrežje: ELES D.O.O., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana;
7. Za distribucijsko elektro omrežje: ELEKTRO LJUBLJANA d.d., PE Ljubljana okolica, Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana;
8. Za telekomunikacijsko omrežje:
– TELEKOM SLOVENIJE d.d., Center za dostopovna omrežja Ljubljana – Kranj, Ulica Mirka Vadnova, 4000 Kranj;
– Zavod za razvoj Kabelsko-Satelitsko televizijskega sistema Kamnik, Nevlje 18, 1241 Kamnik;
9. Za področja oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter ravnanje z odpadki: KOMUNALNO PODJETJE KAMNIK d.d., Cankarjeva cesta 11, 1241 Kamnik;
10. Za prostorski razvoj občine, družbeno infrastrukturo, lokalno cestno omrežje in drugo gospodarsko javno infrastrukturo lokalnega pomena: OBČINA KAMNIK, Glavni trg 24, 1240 Kamnik.
(2) Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je treba pridobiti tudi smernice ter mnenja drugih nosilcev urejanja prostora oziroma udeležencev, ki niso navedeni v prejšnjem odstavku, se le-ti pridobijo v postopku.
(3) Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim odstavkom 58. in prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt podati smernice k osnutku in mnenja k predlogu prostorskega akta v zakonsko določenem roku od prejema poziva.
(4) V primeru, da nosilci urejanja prostora v zakonsko določenem roku ne podajo smernic ali mnenj, se šteje, da smernic ali mnenj nimajo. V tem primeru mora pripravljavec prostorske ureditve upoštevati vse zahteve, ki jih določajo veljavni predpisi.
8. člen 
(financiranje priprave OPPN) 
Sredstva za pripravo OPPN, strokovnih podlag in idejnih zasnov zagotovi pobudnik priprave OPPN.
9. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Občine Kamnik.
Št. 3505-313/2018-5/1
Kamnik, dne 22. maja 2018
 
Župan 
Občine Kamnik 
Marjan Šarec
p.p. Matej Slapar l.r.
Podžupan 

AAA Zlata odličnost