Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2018 z dne 30. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2018 z dne 30. 5. 2018

Kazalo

1834. Sklep o pripravi tretjih (3) sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Mokronog - Trebelno, stran 5478.

  
Na podlagi 46. Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in v skladu s 33. členom Statuta Občine Mokronog - Trebelno – UPB1 (Uradni list RS, št. 66/10 – UPB) je župan Občine Mokronog - Trebelno dne 28. 5. 2018 sprejel
S K L E P 
o pripravi tretjih (3) sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Mokronog - Trebelno 
1. SPLOŠNO 
S tem sklepom se določa priprava tretjih (3) sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Mokronog - Trebelno po postopku in na način, ki ga določa Zakon o prostorskem načrtovanju.
2. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA PRIPRAVO PROSTORSKEGA NAČRTA 
Prostor Občine Mokronog - Trebelno se ureja z Odlokom o OPN Občine Mokronog - Trebelno (Uradni list RS, št. 105/13, 28/15 – teh. pop, 101/15 – obvezna razlaga), v nadaljevanju OPN, je temeljni prostorski razvojni dokument, ki določa strateška izhodišča prostorskega razvoja občine in predstavlja pravno podlago za pripravo projektov za izdajo gradbenih dovoljenj po predpisih o graditvi objektov.
3. OBMOČJE, PREDMET NAČRTOVANJA IN VRSTA POSTOPKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV OPN 
Tretje spremembe in dopolnitve OPN se pripravijo za celotno območje Občine Mokronog - Trebelno.
V postopku sprememb in dopolnitev OPN bodo obravnavane:
– spremembe namenske rabe prostora na podlagi razvojnih pobud javnega in zasebnega sektorja ter pritožb k odmeri za nadomestilo za stavbna zemljišča,
– spremembe in dopolnitve prostorskih izvedbenih pogojev,
– uskladitev vsebin OPN z novo sprejetimi nacionalnimi in občinskimi predpisi.
Spremembe in dopolnitve se izvedejo v strateškem in izvedbenem delu OPN. Postopek sprememb in dopolnitev OPN se izvede po rednem postopku priprave prostorskega načrta, kot je določen v ZPNačrt.
4. NAČIN PRIDOBITVE STROKOVNIH REŠITEV 
Za pripravo tretjih (3) sprememb in dopolnitev OPN se pripravi prikaz stanja prostora za celotno območje občine.
Strokovne podlage in strokovna gradiva OPN izdela prostorski načrtovalec glede na razvojne pobude.
5. ROKI ZA PRIPRAVO (3) SPREMEMB IN DOPOLNITEV OPN 
Okvirni roki za pripravo posameznih faz so:
– izdelava strokovnih podlag, prikaza stanja prostora, sprememb in dopolnitev strateškega dela OPN ter urbanističnih načrtov;
– priprava osnutka: največ 4 mesece po podpisu pogodbe z izbranim izvajalcem;
– pridobitev prvih mnenj pristojnih nosilcev urejanja prostora;
– priprava dopolnjenega osnutka: največ 2 meseca po pridobitvi in uskladitvi prvih mnenj pristojnih nosilcev urejanja prostora;
– javna razgrnitev (najmanj 1 mesec) in javna obravnava (vsaj 1);
– priprava stališč do pripomb z javne razgrnitve: največ 2 meseca po zaključku javne razgrnitve;
– priprava predloga: največ 1 mesec po sprejemu stališč do pripomb z javne razgrnitve;
– pridobitev drugih mnenj pristojnih nosilcev urejanja prostora;
– priprava usklajenega predloga: največ 2 meseca po pridobitvi in uskladitvi drugih mnenj pristojnih nosilcev urejanja prostora;
– obravnava in sprejem (3) sprememb in dopolnitev OPN na Občinskem svetu Občine Mokronog - Trebelno.
Terminski plan je informativen in se lahko spremeni v primeru izvedbe CPVO ter zahtev in pogojev nosilcev urejanja prostora oziroma drugih udeležencev. Če organ pristojen za CPVO izda odločbo o izvedbi celovite presoje vplivov na okolje, se celoten postopek priprave OPN podaljša za približno 6 mesecev.
6. SEZNAM NOSILCEV UREJANJA PROSTORA, KI PREDLOŽIJO SMERNICE IN MNENJA GLEDE NAČRTOVANIH PROSTORSKIH UREDITEV 
Pripravljavec OPN je občinska uprava Občine Mokronog - Trebelno.
Državni nosilci urejanja prostora so:
1. Za področje razvoja poselitve: Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana;
2. Za področje kmetijstva: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana;
3. Za področje gozdarstva, lovstva in ribištva: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Dunajska 22, 1000 Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana;
4. Za področje rabe in upravljanja z vodami: Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana;
5. Za področje ohranjanja narave: Zavod RS za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana;
6. Za področje varstva kulturne dediščine: Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana;
7. Za področje cestnega in železniškega prometa in za področje avtocest: Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;
8. Za področje trajnostne mobilnosti: Ministrstvo za infrastrukturo, Služba za trajnostno mobilnost in prometno politiko, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;
9. Za področje pomorskega in zračnega prometa: Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za letalski in pomorski promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;
10. Za področje rudarstva: Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;
11. Za področje energetike: Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;
12. Za področje zaščite in reševanja: Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana;
13. Za področje obrambe: Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova c. 61, 1000 Ljubljana;
14. Za področje vojnih in prikritih grobišč: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana;
15. Za področje blagovnih rezerv: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Služba za varnost, obrambne zadeve in blagovne rezerve, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana;
ter za CPVO:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za CPVO in
– Ministrstvo za zdravje.
Nosilci urejanja prostora na lokalni ravni:
1. Občina Mokronog - Trebelno – občinske ceste;
2. Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Brežice, Bratov Milavec 61, Brežice,
3. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Novo mesto, Adamičeva ulica 2, Novo mesto,
4. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Novo mesto, Skalickega 1, Novo mesto,
5. Komunala Trebnje d.o.o., Goliev trg 9, Trebnje,
6. Elektro Ljubljana, DE Elektro Novo mesto, Ljubljanska 7, 8000 Novo mesto,
7. Eles d.o.o., Hajdrihova 2,1000 Ljubljana,
8. Geoplin plinovodi, Cesta Ljubljanske brigade 11, p.p. 3720, 1001 Ljubljana,
9. Telekom Slovenije, PE Novo mesto, Novi trg 7a, 8000 Novo mesto,
10. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor za upravljanje, vzdrževanje in varstvo cest, Območje Novo mesto, Ljubljanska cesta 47, p.p. 630, 8104 Novo mesto.
V primeru, da se v postopku priprave OPN ugotovi, da je potrebno smernice oziroma mnenja pridobiti še od drugih nosilcev urejanja prostora, ki v tem sklepu niso navedeni, se te ustrezno vključi v postopek priprave OPN.
7. FINANČNA SREDSTVA 
Izdelavo strokovnih gradiv za (2) druge spremembe in dopolnitve OPN Občine Mokronog-Trebelno financira Občina Mokronog - Trebelno iz proračunskih sredstev za leta 2018 in 2019. Pobude za spremembo namenske rabe zemljišč, ki so bile oddane najkasneje do konca leta 2017, bodo obravnavane v postopku priprave OPN po tem sklepu.
8. KONČNE DOLOČBE 
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na strani www.mokronog-trebelno.si ter velja z dnem objave.
Občina Mokronog - Trebelno pošlje sklep Ministrstvu za okolje in prostor ter sosednjim občinam.
Št. 350-0006/2018
Mokronog, dne 28. maja 2018
Župan 
Občine Mokronog - Trebelno 
Anton Maver l.r.

AAA Zlata odličnost