Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2018 z dne 30. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2018 z dne 30. 5. 2018

Kazalo

1802. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Komen – območje za šport, stran 5428.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) ter 30. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09, 39/14, 39/16) je župan Občine Komen sprejel
S K L E P 
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Komen – območje za šport 
1. člen 
(Splošna določila) 
S tem sklepom se prične postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Komen – območje za šport (za enoto urejanja KO-31, v nadaljnjem besedilu OPPN KO-31).
2. člen 
(Ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN) 
Območje predvidenega OPPN KO-31 se nahaja SV od naselja Komen in predstavlja nepozidane površine tik ob enoti urejanja KO-02. Obe enoti imata isto namensko rabo BC in se skupaj povezujeta v enotno območje namenjeno športnim dejavnostim. Območje OPPN KO-31 leži ob nogometnem igrišču.
Za območje predvidenega OPPN je po Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine Komen (Uradni list RS, št. 26/18, v nadaljevanju OPN) opredeljena namenska raba zemljišč BC – športni centri. OPN za območje predvideva pripravo občinskega prostorskega načrta.
V prostorski enoti KO-02 je nepozidana površina na J delu enote v privatni lasti, na nepozidani površini na Z delu pa je predvidena gradnje tribun v sklopu nogometnega igrišča.
Na območju predvidenega OPPN KO-31 se predvideva širitev športnih dejavnosti ter ureditev parkirnih površin tudi za potrebe prostorske enote KO-02.
3. člen 
(Območje) 
Območje OPPN obsega enoto urejanja prostora KO-31, prikazano v kartografskem delu OPN. Meri približno 3,5 ha.
4. člen 
(Način pridobitve strokovnih rešitev) 
Podlaga za pripravo OPPN KO-31 bodo strokovne rešitve, pripravljene na podlagi prikaza stanja prostora, na podlagi prostorsko izvedbenih pogojev in usmeritev za pripravo OPPN iz občinskega prostorskega načrta. V kolikor se ugotovi, da je potrebno izdelati dodatne strokovne podlage, se jih izdela med postopkom.
5. člen 
(Roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz) 
Predvidene faze in roki sprejemanja OPPN KO-31 po uveljavitvi tega sklepa:
Faza
Rok
1
Priprava osnutka OPPN KO-31
60 dni
2
Pridobitev prvih mnenj NUP
30 dni
3
Pridobitev odločbe glede potrebnosti izvedbe CPVO
21 dni
4
Priprava dopolnjenega osnutka OPPN KO-31
30 dni
5
Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka in javna obravnava OPPN KO-31
30 dni
6
Zavzetje stališč do pripomb in predlogov na dopolnjeni osnutek OPPN KO-31
45 dni
7
Priprava predloga OPPN KO-31
30 dni
8
Pridobitev drugih mnenj NUP
30 dni
9
Priprava usklajenega predloga OPPN KO-31
30 dni
10
Obravnava in sprejem odloka na OS
30 dni
11
Objava odloka OPPN KO-31
15 dni
Navedene faze ter roki predstavljajo oceno in so odvisni od odzivnosti in zahtev nosilcev urejanja prostora oziroma od vseh sodelujočih v postopku izdelave OPPN KO-31.
V primeru obveznosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje, se terminski plan ustrezno prilagodi.
6. člen 
(Nosilci urejanja prostora pri pripravi OPPN) 
Predvideni nosilci urejanja prostora v postopku priprave OPPN KO-31 so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana (upravljanje z vodami)
2. Zavod RS za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana (ohranjanje narave)
3. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana (cestni promet)
4. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana (zaščita in reševanje)
5. Telekom Slovenije, PE Koper, Kolodvorska 9, 6000 Koper (telekomunikacije)
6. Kraški vodovod Sežana d.o.o., Bazoviška cesta 6, 6210 Sežana (vodovod in kanalizacija)
7. Elektro Primorska d.d., Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica (energetika)
8. Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen (ceste).
V primeru, da se v postopku priprave OPPN KO-31 ugotovi potreba po vključitvi dodatnih nosilcev urejanja prostora, se le-te vključi.
7. člen 
(Obveznosti financiranja priprave akta) 
Finančne obveznosti priprave OPPN KO-31 prevzame Občina Komen.
8. člen 
(Začetek veljavnosti sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-11/2018-1
Komen, dne 24. maja 2018
Župan 
Občine Komen 
Marko Bandelli l.r.

AAA Zlata odličnost