Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2018 z dne 30. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2018 z dne 30. 5. 2018

Kazalo

1799. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev št. 3 občinskega prostorskega načrta Občine Komen – SD OPN 03, stran 5425.

  
Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) ter 30. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09, 39/14, 39/16) je župan Občine Komen sprejel
S K L E P 
o začetku priprave sprememb in dopolnitev št. 3 občinskega prostorskega načrta Občine Komen – SD OPN 03
1. člen 
(Splošna določila) 
S tem sklepom se prične postopek sprememb in dopolnitev št. 3 občinskega prostorskega načrta Občine Komen, ki je bil sprejet z Odlokom o Občinskem prostorskem načrtu Občine Komen (Uradni list RS, št. 26/18, v nadaljevanju OPN) – v nadaljevanju (SD OPN 03).
2. člen 
(Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta) 
Občina Komen je 4. 4. 2018 sprejela Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Komen (OPN), ki je stopil v veljavo 2. 5. 2018.
Občina je prejela predlog lastnika zemljišča s parc. št. 460/45 in 460/48, k.o. Brje, za spremembo namenske rabe navedenih parcel iz območja kmetijskih zemljišč v območje namenjeno površinam za turizem. Na parcelah namerava postaviti turistični kamp (glamp).
Obstoječi objekt nekdanje karavle na parc. 460/48, k.o. Brje, se po podrobnejši namenski nahaja na območju drugih kmetijskih zemljišč, obodna parcela št. 450/45, k.o. Brje pa tudi na območju gozdnih zemljišč. Po določilih OPN velja obstoječi objekt za objekt razpršene gradnje za katere je dopustna le rekonstrukcija, vzdrževanje, odstranitev ter komunalna in oblikovna sanacija objektov, sprememba namembnosti iz nebivanjske v bivanjsko dejavnost ni dovoljena.
Na parcelah št. 460/45 in 460/48, obe k.o. Brje, se bo določila nova urejevalna enota z namensko rabo BT ter posebni prostorsko izvedbeni pogoji.
3. člen 
(Območje, predmet načrtovanja in vrsta postopka) 
Spremembe in dopolnitve OPN 03 se nanašajo na parceli št. 460/45 in 460/48, obe k.o. Brje.
S SD OPN 03 se bo izvedla:
– sprememba namenske rabe prostora
– določitev posebnih prostorskih izvedbenih pogojev.
Spremembe in dopolnitve OPN (SD OPN 03) se sprejema po rednem postopku, kot ga določa Zakon o prostorskem načrtovanju.
4. člen 
(Način pridobitve strokovnih rešitev) 
Predlog za SD OPN 03 se bo analiziral, preučila se bo njegova skladnost s strateškim delom OPN, obveznimi izhodišči iz priprave OPN in veljavnimi omejitvami v prostoru. Pridobile se bodo morebitne potrebne strokovne podlage, opravile preveritve in utemeljitve.
5. člen 
(Roki za pripravo občinskega prostorskega načrta in njegovih posameznih faz) 
Predvidene faze in roki sprejemanja SD OPN 02 po uveljavitvi tega sklepa:
Faza
Rok
1
Priprava osnutka SD OPN 03
30 dni
2
Pridobitev prvih mnenj NUP
30 dni
3
Pridobitev odločbe glede potrebnosti izvedbe CPVO
21 dni
4
Priprava dopolnjenega osnutka SD OPN 03
30 dni
5
Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka 
in javna obravnava SD OPN 03
30 dni
6
Zavzetje stališč do pripomb in predlogov 
na dopolnjeni osnutek SD OPN 03
30 dni
7
Priprava predloga SD OPN 03
20 dni
8
Pridobitev drugih mnenj NUP
30 dni
9
Priprava usklajenega predloga SD OPN 03
30 dni
10
Obravnava in sprejem odloka na OS
30 dni
11
Objava odloka SD OPN 03
15 dni
Navedene faze ter roki predstavljajo oceno in so odvisni od odzivnosti in zahtev nosilcev urejanja prostora oziroma od vseh sodelujočih v postopku izdelave SD OPN 03.
V primeru obveznosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje, se terminski plan ustrezno prilagodi.
6. člen 
(Nosilci urejanja prostora) 
Nosilce urejanja prostora se bo določilo v postopku priprave SD OPN 03 v skladu z obsegom in vsebino potrebnih sprememb in z njimi povezanimi vplivi na prostor.
Predvideni državni nosilci urejanja prostora so:
1. Za področje razvoja poselitve: Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana
2. Za področje kmetijstva: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
3. Za področje gozdarstva, lovstva in ribištva: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
4. Za področje gozdarstva, lovstva in ribištva: Zavod za gozdove, Večna pot 2, 1000 Ljubljana
5. Za področje upravljanja z vodami: Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana
6. Za področje ohranjanja narave: Zavod RS za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana
7. Za področje zaščite in reševanja: Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana
8. Za področje obrambe: Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana.
Predvideni lokalni nosilci urejanja prostora so:
1. Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen (ceste).
7. člen 
(Financiranje priprave SD OPN 03) 
Financiranje priprave SD OPN 03 v celoti financira investitor – pobudnik priprave SD OPN 03. Občina kot pripravljavec zagotovi vodenje postopka.
8. člen 
(Začetek veljavnosti sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-8/2018-1
Komen, dne 25. maja 2018
 
Župan 
Občine Komen 
Marko Bandelli l.r.

AAA Zlata odličnost