Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2018 z dne 30. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2018 z dne 30. 5. 2018

Kazalo

1808. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta »Južna vrata mesta Koper«, stran 5440.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO; ZPNačrt) in 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/2000, 30/2001, 29/2003 in Uradni list RS, št. 90/05 in 67/06, 39/08) je župan Mestne občine Koper sprejel
S K L E P 
o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta »Južna vrata mesta Koper« 
1. 
Predmet sklepa 
S tem sklepom se začne postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Južna vrata mesta Koper (v nadaljnjem besedilu OPPN).
2. 
Ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN 
Z OPPN se bo celovito uredilo območje ob južni vpadnici mesta Koper. Po prostorskih sestavinah plana se obravnavano območje delno nahaja znotraj ureditvenega območja za poselitev, na območju za centralne dejavnosti (prostorske enote oziroma deli prostorskih enot KC-54, KC-55, KC-56, KC-58, KC-59), delno znotraj ureditvenega območja za poselitev, na območju za promet in zveze (prostorske enote oziroma deli prostorskih enot KT-10), delno na območju vodnih površin (prostorske enote oziroma deli prostorskih enot KV-24, KV-25) in delno znotraj ureditvenega območja za poselitev, na območju za proizvodne dejavnosti (prostorske enote oziroma deli prostorskih enot KP-8, KP-9).
3. 
Pravna podlaga za pripravo OPPN 
Pravno podlago za začetek postopka priprave OPPN predstavljajo:
– Dolgoročni plan občine Koper (Uradne objave, št. 25/86, 10/88, 9/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98)
– Družbeni plan občine Koper (Uradne objave, št. 36/86, 11/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98)
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/99 33/01, Uradni list RS, št. 96/04, 97/04 in 79/09)
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju mestnega jedra mesta Koper z vplivnim območjem (Uradne objave, št. 29/1991, Uradni list RS, št. 16/07, 39/07, 65/10, 14/11, 18/14, 76/15)
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih v občini Koper (Uradne objave, št. 19/88, 7/01 – obvezna razlaga in 24/01 ter Uradni list, št. 49/05 – obvezna razlaga, 95/06, 124/08 – obvezna razlaga, 22/09, 65/10, 29/12 – obvezna razlaga, 50/12 – obvezna razlaga, 47/16).
4. 
Območje OPPN 
Obravnavano območje se v večjem delu nahaja znotraj planskih enot KC-54, KC-55, KC-56, KC-58, KC-59, ureditveno območje za poselitev s podrobnejšo namensko rabo »območje za centralne dejavnosti, ki so prednostno namenjena razvoju oskrbnih in storitvenih (terciarnih in kvartalni) dejavnosti kakor tudi mešani rabi (mestno središče) in znotraj planske enote KT-10, ureditveno območje za poselitev, na območju za promet in zveze, ki so prednostno namenjena ureditvam za prometne dejavnosti ter prometni infrastrukturi, ki zaseda večje površine izključne rabe.
Ureditveno območje OPPN obsega parcele ali dele parcel št. 3623, 3656/1, 3657/1, 3855/2, 3858/1, 3858/2, 3859/1, 3859/2, 3861/1, 3861/2, 3862/2, 3862/4, 3865/8, 3868/3, 3869/1, 3872/2, 3872/3, 3875/1, 3878/1, 3879/1, 3879/2, 3879/3, 3879/5, 3879/6, 3880/1, 3881/2, 3888/3, 3888/4, 3889/2, 3890/1, 3890/10, 3890/11, 3890/12, 3890/13, 3890/2, 3890/6, 3890/8, 3890/9, 3891/1, 3892, 3893, 3894, 3895/1, 3895/2, 3895/5, 3895/6, 3896/10, 3896/6, 3896/7, 3896/8, 3896/9, 3898/9, 5540/12, 5540/4, 5540/5, 5540/6, 5540/8, 5540/9, 5544/3, 5544/4, 5544/9, 5582/3, 5582/4, 5582/5, 2604, 5582/6, 5583/2, 6327/1, 6328 vse k.o. 2604 – Bertoki, parcele ali deli parcel št. 1462/5, 1464/18, 1464/22, 1464/23, 1464/24, 1464/7, 1464/23, 1465/1, 1465/2, 1465/3, 1466/1, 1467/1, 1468/1, 1468/2, 1470/10, 1470/9, 1471/4, 1484/17, 1488/10, 1488/6, 1488/8, 1488/9, 1526/12, 1526/2, 1526/20, 1526/3, 1527/1, 1527/2, 1527/3, 1533/1, 1533/2, 1533/3, 1533/5, 1533/7, 1534/10, 1534/11, 1534/5, 1534/9, 1539/4, 1540/1, 1540/10, 1540/11, 1540/2, 1540/7, 1540/8, 1540/9, 1542, 1549/1, 1549/2, 1549/3, 1549/4, 1549/5, 1550/1, 1550/10, 1550/11, 1550/12, 1550/14, 1550/15, 1550/16, 1550/2, 1550/21, 1550/25, 1550/26, 1550/27, 1550/28, 1550/29, 1550/3, 1550/30, 1550/34, 1550/35, 1550/36, 1550/37, 1550/38, 1550/39, 1550/4, 1550/40, 1550/43, 1550/47, 1550/48, 1550/54, 1550/55, 1550/56, 1550/57, 1550/8, 1550/9, 1551/13, 1551/2, 1551/3, 1551/4, 1551/5, 1551/6, 1551/8, 1552/1, 1554/1, 1554/10, 1554/11, 1554/12, 1554/13, 1554/14, 1554/15, 1554/16, 1554/17, 1554/18, 1554/19, 1554/2, 1554/20, 1554/21, 1554/22, 1554/23, 1554/24, 1554/25, 1554/26, 1554/27, 1554/28, 1554/29, 1554/3, 1554/30, 1554/31, 1554/32, 1554/33, 1554/36, 1554/37, 1554/38, 1554/4, 1554/40, 1554/41, 1554/5, 1554/6, 1554/7, 1554/8, 1554/9, 1556/7, 1564/7, 1589, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640 vse k.o. 2605 – Koper, parcele ali deli parcel št. 1856/10, 1856/41, 1856/65, 1856/66, 1857/37, 1862/1, 1862/30, 1862/31, 4602/37, 4602/40, 4602/41, 4602/49, 4610/1, 4610/4, 4638/16, 4638/6, 4638/7 vse k.o. 2606 – Semedela.
Območje OPPN se v fazi izdelave dokumenta lahko spremeni zaradi načrtovanja spremljajočih potrebnih ureditev in posegov, navezave na sosednja območja, prilagoditev obstoječih ureditev, smernic nosilcev urejanja prostora ali drugih upravičenih razlogov. Ureditveno območje prostorskega akta se zato podrobneje določi na podlagi smernic nosilcev urejanja prostora, izdelave strokovnih podlag in usklajevanja rešitev.
5. 
Način pridobitve strokovne rešitve 
Načrtovalec izdela OPPN na podlagi prikaza stanja prostora, veljavnega prostorskega plana občine, smernic nosilcev urejanja prostora ter ustreznih strokovnih podlag.
6. 
Nosilci urejanja prostora: 
Nosilci urejanja prostora so:
– sanacija naravnih virov, varstva okolja ter področje voda:
Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija za vode, Sektor območja jadranskih rek z morjem, Pristaniška ulica 12, Koper
– ohranjanje narave:
Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Piran, Trg Etbina Kristana 1, Izola
– ohranjanje kulturne dediščine:
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana
Zavod RS za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Piran, Trg bratstva 1, Piran (v vednost)
– področje obrambe:
Ministrstvo za obrambo RS, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana
– cestno omrežje:
Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcije RS za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, Ljubljana
Mestna občina Koper, Urad za gospodarske javne službe in promet, Verdijeva 10, Koper
– vodooskrba:
Rižanski vodovod, Koper, Ulica 15. maja 13, Koper
– odvajanja odpadnih vod in ravnanja z odpadki:
Marjetica Koper, Ulica 15. maja 14, Koper
– področje zvez:
Telekom Slovenije, PE Koper, Kolodvorska 9, Koper
– distribucija energije:
Elektro Primorska, PE Koper, Ulica 15. maja 15, Koper
Istrabenz plini, Sermin 8a, Koper.
Drugi udeleženci:
Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska 48, Ljubljana.
V postopek se vključi tudi druge nosilce urejanja prostora, če se v okviru priprave dokumenta ugotovi, da upravljajo ali so odgovorni za posamezno področje.
7. 
Roki za pripravo OPPN 
Priprava OPPN se bo vodila skladno z zakonskimi roki, ki so določeni v Zakonu o prostorskem načrtovanju. V primeru, da ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, odloči, da je za predmetni OPPN potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje, se pri pripravi upoštevajo tudi zakonski roki določeni v Zakonu o varstvu okolja.
8. 
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sprememb in dopolnitev OPPN 
Pripravljavec dokumenta je Mestna občina Koper, postopek priprave in sprejemanja akta vodi Urad za okolje in prostor. Pripravo OPPN financira pobudnik in naročnik, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonske pogoje za prostorsko načrtovanje.
9. 
Objava in uveljavitev 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Mestne občine Koper.
Št. 3505-11/2018
Koper, dne 25. maja 2018
Župan 
Mestne občine Koper 
Boris Popovič 
 
Po pooblastilu župana 
Podžupan 
Peter Bolčič l.r.
Visto l'articolo 57 della Legge sulla pianificazione del territorio (Gazzetta ufficiale della RS, n. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 – sentenza della CC e 14/15 – ZUUJFO; ZPNačrt) ed in virtù dell’articolo 42 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/2000, 30/2001, 29/2003 e Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05 e 67/06, 39/08), il sindaco del Comune città di Capodistria ha accolto la seguente
D E L I B E R A 
sull'avvio della predisposizione del Piano regolatore particolareggiato comunale “Porta meridionale della città di Capodistria” 
1. 
Oggetto della delibera 
Con la presente delibera si avvia la predisposizione del Piano regolatore particolareggiato comunale per la sistemazione della Porta meridionale della città di Capodistria (nel seguito PRPC).
2. 
Valutazione dello stato e motivazioni per la predisposizione del PRPC 
Con il PRPC verrà interamente sistemata la zona lungo la via meridionale di accesso urbano di Capodistria. In sintonia con gli elementi territoriali del piano, la zona in oggetto è parzialmente situata all'interno della zona a destinazione d'uso abitativo, nella zona per le attività centrali (unità territoriali ossia parti di esse KC-54, KC-55, KC-56, KC-58, KC-59), parzialmente nella zona a destinazione d'uso abitativo, nella zona destinata al traffico e le comunicazioni (unità territoriali ossia parti di esse KT-10), parzialmente nelle aree dei terreni idrici (unità territoriali ossia parti di esse KV-24, KV-25) e parzialmente all'interno della zona di sistemazione per l'urbanizzazione, nella zona per le attività produttive (unità territoriali ossia parti di esse KP-8, KP-9).
3. 
Basi giuridiche per la predisposizione del PRPC 
Le basi giuridiche per l'avvio della predisposizione del PRPC sono le seguenti:
– Piano a lungo termine del comune di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 25/86, 10/88, 9/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98);
– Piano sociale del comune di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 36/86, 11/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98);
– Decreto sulle modifiche ed integrazioni agli elementi territoriali del piano a lungo e a medio termine del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 16/99, 33/01, e Gazzetta uff. della RS, n. 96/04, 97/04 e 79/09);
– Decreto sulle norme tecniche d’attuazione degli interventi nel centro storico di Capodistria e nella rispettiva zona d’influenza (Bollettino ufficiale, n. 29/1991, e Gazzetta uff. della RS, n. 16/07, 39/07, 65/10, 14/11, 18/14, 76/15);
– Decreto sulle norme tecniche di attuazione nel Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 19/88, 7/01 – interpretazione autentica e 24/01 e Gazzetta ufficiale, n. 49/05 – interpretazione autentica, 95/06, 124/08 – interpretazione autentica, 22/09, 65/10, 29/12 – interpretazione autentica, 50/12 – interpretazione autentica, 47/16).
4. 
Zona d'intervento del PRPC 
La maggior parte della zona d'intervento del PRPC comprende le unità di piano KC-54, KC-55, KC-56, KC-58, KC-59, zona d’intervento per l’urbanizzazione con destinazione d’uso particolareggiata “zona per le attività centrali, che sono primariamente destinate allo sviluppo di attività di assistenza e di servizi (terziari e quaternari), come pure per l'uso promiscuo (centro cittadino), nonché l'unita di piano KT-10, zona d'insediamento con destinazione d'uso abitativa, sulla zona per il traffico e la comunicazione, le quali sono principalmente destinate alla sistemazione del traffico e all'infrastruttura viaria, la quale occupa ampie superfici dalla destinazione d’uso esclusiva.
La zona d'intervento del PRPC comprende le particelle o parti di esse n. 3623, 3656/1, 3657/1, 3855/2, 3858/1, 3858/2, 3859/1, 3859/2, 3861/1, 3861/2, 3862/2, 3862/4, 3865/8, 3868/3, 3869/1, 3872/2, 3872/3, 3875/1, 3878/1, 3879/1, 3879/2, 3879/3, 3879/5, 3879/6, 3880/1, 3881/2, 3888/3, 3888/4, 3889/2, 3890/1, 3890/10, 3890/11, 3890/12, 3890/13, 3890/2, 3890/6, 3890/8, 3890/9, 3891/1, 3892, 3893, 3894, 3895/1, 3895/2, 3895/5, 3895/6, 3896/10, 3896/6, 3896/7, 3896/8, 3896/9, 3898/9, 5540/12, 5540/4, 5540/5, 5540/6, 5540/8, 5540/9, 5544/3, 5544/4, 5544/9, 5582/3, 5582/4, 5582/5, 2604, 5582/6, 5583/2, 6327/1, 6328 tutte c.c. 2604 – Bertocchi, le particelle o parti di esse n. 1462/5, 1464/18, 1464/22, 1464/23, 1464/24, 1464/7, 1464/23, 1465/1, 1465/2, 1465/3, 1466/1, 1467/1, 1468/1, 1468/2, 1470/10, 1470/9, 1471/4, 1484/17, 1488/10, 1488/6, 1488/8, 1488/9, 1526/12, 1526/2, 1526/20, 1526/3, 1527/1, 1527/2, 1527/3, 1533/1, 1533/2, 1533/3, 1533/5, 1533/7, 1534/10, 1534/11, 1534/5, 1534/9, 1539/4, 1540/1, 1540/10, 1540/11, 1540/2, 1540/7, 1540/8, 1540/9, 1542, 1549/1, 1549/2, 1549/3, 1549/4, 1549/5, 1550/1, 1550/10, 1550/11, 1550/12, 1550/14, 1550/15, 1550/16, 1550/2, 1550/21, 1550/25, 1550/26, 1550/27, 1550/28, 1550/29, 1550/3, 1550/30, 1550/34, 1550/35, 1550/36, 1550/37, 1550/38, 1550/39, 1550/4, 1550/40, 1550/43, 1550/47, 1550/48, 1550/54, 1550/55, 1550/56, 1550/57, 1550/8, 1550/9, 1551/13, 1551/2, 1551/3, 1551/4, 1551/5, 1551/6, 1551/8, 1552/1, 1554/1, 1554/10, 1554/11, 1554/12, 1554/13, 1554/14, 1554/15, 1554/16, 1554/17, 1554/18, 1554/19, 1554/2, 1554/20, 1554/21, 1554/22, 1554/23, 1554/24, 1554/25, 1554/26, 1554/27, 1554/28, 1554/29, 1554/3, 1554/30, 1554/31, 1554/32, 1554/33, 1554/36, 1554/37, 1554/38, 1554/4, 1554/40, 1554/41, 1554/5, 1554/6, 1554/7, 1554/8, 1554/9, 1556/7, 1564/7, 1589, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640 tutte c.c. 2605 – Capodistria, le particelle o parti di esse n. 1856/10, 1856/41, 1856/65, 1856/66, 1857/37, 1862/1, 1862/30, 1862/31, 4602/37, 4602/40, 4602/41, 4602/49, 4610/1, 4610/4, 4638/16, 4638/6, 4638/7 tutte c.c. 2606 – Semedella.
Durante la predisposizione del documento, la zona d'intervento può essere modificata per motivi dovuti alla pianificazione delle rispettive sistemazioni e degli interventi necessari, agli allacciamenti alle aree limitrofe, all’adattamento alle sistemazioni preesistenti, alle linee guida fornite dagli enti preposti alla sistemazione del territorio o ad altre ragioni giustificate. Conseguentemente, la zona d’intervento sarà definita più dettagliatamente in armonia con le linee guida degli enti preposti alla pianificazione del territorio, gli approfondimenti tecnici e l’integrazione delle soluzioni.
5. 
Modalità di acquisizione delle soluzioni tecniche 
Il pianificatore, nel predisporre il PRPC, si attiene alla raffigurazione dello stato del territorio, al vigente piano territoriale comunale, alle linee guida fornite dagli enti preposti alla pianificazione del territorio ed agli approfondimenti tecnici.
6. 
Enti preposti alla pianificazione del territorio 
Gli enti preposti alla pianificazione del territorio sono:
– recupero delle risorse naturali, tutela dell’ambiente e settore idrico:
Ministero per l’ambiente ed il territorio, Direzione per la gestione delle acque, Dipartimento per lo specchio d’acqua del mare e dei fiumi dell’Adriatico, Via del porto 12, Capodistria
– tutela dei beni naturali:
Istituto nazionale per la protezione dei beni naturali, UO Pirano, Piazza Etbin Kristan 1, Isola
– tutela del patrimonio culturale:
Ministero per la cultura, Maistrova 10, Lubiana
Istituto nazionale per la tutela dei beni culturali, UE di Pirano, Piazza della Fratellanza 1, Pirano (per conoscenza)
– settore della difesa:
Ministero della difesa della RS, Amministrazione nazionale per la protezione ed il soccorso, Vojkova cesta 61, 1000 Lubiana
– rete stradale:
Ministero delle infrastrutture, Direzione della RS per le infrastrutture, Tržaška cesta 19, Lubiana
Comune città di Capodistria, Ufficio per i servizi pubblici ed il traffico, Via Giuseppe Verdi 10, Capodistria
– approvvigionamento idrico:
Acquedotto del Risano, Via 15 maggio 13, Capodistria
– scarico delle acque e trattamento dei rifiuti:
Marjetica Koper, Via 15 maggio 14, Capodistria
– ambito delle comunicazioni:
Telekom Slovenije, UO di Capodistria, Strada della Stazione 9, Capodistria
– distribuzione dell'energia elettrica:
Elektro Primorska, UO di Capodistria, Via 15 maggio 15, Capodistria
Istrabenz plini, Sermino 8a, Capodistria.
Altri partecipanti:
Repubblica di Slovenia, Ministero per l'ambiente e il territorio, Direttorato per l'ambiente, Sezione per la valutazione integrale dell’impatto ambientale, Dunajska 48, Lubiana.
Possono venir inclusi nel procedimento anche altri enti titolari della sistemazione del territorio, qualora nel corso della predisposizione del documento si accerti che gli stessi gestiscono o sono responsabili per il settore in questione.
7. 
Tempi di predisposizione del PRPC 
La predisposizione del PRPC verrà realizzata nel rispetto delle scadenze definite nella Legge sulla pianificazione territoriale. Qualora il ministero competente in ambito di tutela ambientale, decidesse che per il PRPC in questione sia necessario compiere una procedura di valutazione integrale degli impatti sull’ambiente, nella predisposizione vengono rispettate anche le scadenze prescritte dalla Legge sulla tutela dell’ambiente.
8. 
Obblighi riferiti alla predisposizione del PRPC 
L'ente procedente del documento è il Comune città di Capodistria, il procedimento di predisposizione e di approvazione dell'atto è condotto dall'Ufficio per l'ambiente e il territorio. La predisposizione del PRPC è finanziato dal promotore e dal committente e per queste finalità stipula un contratto con il pianificatore territoriale, che adempie ai requisiti in conformità con le norme previste per la pianificazione territoriale.
9. 
Pubblicazione ed entrata in vigore 
La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Essa è pubblicata anche sul sito web del Comune città di Capodistria.
N. 3505-11/2018
Capodistria, 25 maggio 2018
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Boris Popovič 
 
Sotto l'autorità 
Vicesindaco 
Peter Bolčič m.p.

AAA Zlata odličnost