Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2018 z dne 30. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2018 z dne 30. 5. 2018

Kazalo

1784. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Horjul, stran 5403.

  
Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 Skl.US: U-I-43/13-8) je župan Občine Horjul sprejel
S K L E P 
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Horjul 
1. člen 
(splošno) 
S tem sklepom župan Občine Horjul določa način priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (v nadaljnjem besedilu: OPN).
Pravna podlaga za pripravo OPN sta naslednja predpisa: Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 popr.) 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A; v nadaljevanju: ZPNačrt), ter Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
2. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPN) 
Na podlagi novih razvojnih teženj v prostoru, izkazanega interesa s strani pobudnikov za spremembo namenske rabe ter dodatnih razvojnih pobud iz javnega in zasebnega sektorja, se izvedejo spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta (v nadaljevanju OPN) Občine Horjul. S spremembami in dopolnitvami OPN občina zasleduje cilj zagotavljanja ustreznejših pogojev za nadaljnji razvoj občine ter odpravlja pomanjkljivosti ugotovljene v veljavnem OPN.
3. člen 
(vsebina in oblika OPN) 
(1) S temi spremembami in dopolnitvami OPN se spreminja grafični del izvedbenega dela OPN, in sicer pri določanju namenske rabe prostora in enot urejanja prostora. Tekstualni del se spreminja glede na zahteve podanih razvojnih pobud, če se izkaže, da je to potrebno. V kolikor se tekom postopka sprememb in dopolnitev OPN izkaže potreba po uskladitvi strateškega dela, se s temi spremembami in dopolnitvami spremeni in uskladi tudi tekstualni in grafični del strateškega dela OPN.
(2) Spremembe in dopolnitve OPN se izvedejo po rednem postopku priprave prostorskega načrta, kot je določeno v zakonu, ki določa prostorsko načrtovanje.
4. člen 
(postopek in roki priprave OPN) 
Izvedejo se naslednji nadaljnji postopki:
Faze 
Roki
Objava Sklepa o začetku priprave akta 
Maj 2018
Izdelava osnutka sprememb in dopolnitev OPN za pridobivanje prvih mnenj 
60 dni po podpisu pogodbe z izbranim izdelovalcem
Pridobitev prvih mnenj nosilcev urejanja prostora (30 dni) 
37 dni
Priprava dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev OPN, glede na pridobljena prva mnenja ter priprava gradiva za javno razgrnitev 
60 dni od prejema prvih mnenj
Javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev OPN
37 dni
Priprava stališč do pripomb in predlogov podanih v času javne razgrnitve ter priprava predloga sprememb in dopolnitev OPN
60 dni po zaključku javne razgrnitve
Pridobitev drugih mnenj na usklajen predlog akta (30 dni) 
37 dni
Priprava usklajenega predloga sprememb in dopolnitev OPN
30 dni od prejema zadnjega pozitivnega drugega mnenja
Sprejem sprememb in dopolnitev OPN na občinskem svetu
(2) Terminski plan z navedenimi roki je zgolj informativne narave in se lahko, zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev vseh vključenih v postopek priprave, spremeni.
(3) V primeru pridobitve odločbe o obveznosti izdelave celovite presoje vplivov na okolje – CPVO, se aktivnosti s tega področja smiselno vključijo v faze izdelave sprememb in dopolnitev OPN. Izvajajo se skladno z določili zakona, ki ureja varstvo okolja in zakona, ki ureja prostorsko načrtovanje, posledično pa se podaljšajo tudi roki izdelave in sprejema sprememb in dopolnitev OPN.
5. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
(1) Nosilci urejanja prostora, ki podajo mnenja k načrtovanim prostorskim ureditvam s svojega delovnega področja, so:
Za področje razvoja poselitve:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana;
Za področje kmetijstva:
2. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana;
Za področje gozdarstva, lovstva in ribištva:
3. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana;
4. Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana;
Za področje upravljanja z vodami:
5. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana;
Za področje ohranjanja narave:
6. Zavod RS za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana;
Za področje varstva kulturne dediščine:
7. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana;
Za področje cestnega in železniškega prometa in za področje avtocest:
8. Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana;
Za področje trajnostne mobilnosti:
9. Ministrstvo za infrastrukturo, Služba za trajnostno mobilnost in prometno politiko, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;
Za področje rudarstva:
10. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;
Za področje energetike:
11. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana,
12. Elektro Ljubljana, d. d., Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana;
Za področje zaščite in reševanja:
13. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana;
Za področje obrambe:
14. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova c. 61, 1000 Ljubljana;
Za področje lokalnih cest:
15. Občina Horjul – Občinski trg 1, 1354 Horjul;
Za področje lokalne gospodarske javne infrastrukture:
16. Vodovod-kanalizacija – Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana;
Za področje zdravja:
17. Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana.
(2) V skladu z določili 58. člena ZPNačrt in 40. člena Zakona o varstvu okolja se poda vloga tudi na Ministrstvo pristojno za okolje za pridobitev odločbe o morebitni obveznosti izdelave celovite presoje vplivov na okolje (CPVO).
(3) Kolikor se izkaže, da se predvideni posegi na predmetnem območju dotikajo tudi morebitnih drugih področij, kot jih pokrivajo zgoraj navedeni nosilci urejanja prostora, se jih mora vključiti in od njih pridobiti mnenja.
(4) Nosilci urejanja prostora so dolžni v 30. dneh od prejema poziva na predloženi osnutek OPN podati prvo mnenje za načrtovanje. V primeru, da v 30. dneh nosilci urejanja prostora ne podajo mnenja, se šteje, da mnenja nimajo. V tem primeru mora načrtovalec prostorske ureditve upoštevati vse veljavne predpise in druge pravne akte.
(5) Na usklajen predlog OPN-ja morajo nosilci urejanja prostora v 30. dneh podati svoje drugo mnenje. V primeru, da nosilci urejanja prostora v 30. dneh svojega mnenja niso podali, se šteje, da soglašajo s predlagano prostorsko ureditvijo.
7. člen 
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPN) 
Pripravo sprememb in dopolnitev OPN v celoti financira občina, sredstva zagotovi v proračunu Občine Horjul.
8. člen 
(začetek veljavnosti sklepa) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na svetovnem spletu na naslovu: http://www.horjul.si, ter začne veljati naslednji dan po objavi na svetovnem spletu.
Št. 0392-0003/2018-1
Horjul, dne 25. maja 2018
Župan 
Občine Horjul 
Janko Prebil l.r.

AAA Zlata odličnost