Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2018 z dne 30. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2018 z dne 30. 5. 2018

Kazalo

1828. Sklep o začetku postopka priprave petih sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica, stran 5470.

  
Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) ter 8. in 34. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 UPB in 17/17) je župan Občine Sevnica dne 23. 5. 2018 sprejel
S K L E P 
o začetku postopka priprave petih sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica 
1. SPLOŠNO 
S tem sklepom se določa priprava petih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Sevnica (v nadaljevanju: SD OPN 5) po postopku in na način, ki ga določa Zakon o prostorskem načrtovanju.
2. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA PRIPRAVO PROSTORSKEGA NAČRTA 
Prostor Občine Sevnica se ureja z Odlokom o OPN Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 94/12, 100/12 – popr., 57/13, 1/16, 17/16, 33/18), ki je temeljni prostorski razvojni dokument, ki določa strateška izhodišča prostorskega razvoja občine in je pravna podlaga za pripravo projektov za izdajo gradbenih dovoljenj po predpisih o graditvi objektov.
Veljavni OPN ne omogoča izvedbe novega razvojnega interesa v naselju Zabukovje nad Sevnico.
3. OBMOČJE, PREDMET NAČRTOVANJA IN VRSTA POSTOPKA SD OPN 5 
SD OPN 5 se pripravijo za območje s parc. št. 718/3 in del parc. št. 718/4, obe k.o. 1367-Zabukovje.
V postopku SD OPN 5 bo obravnavana sprememba namenske rabe prostora iz primarne rabe v stavbna zemljišča na podlagi razvojne pobude na zgoraj navedenih zemljiščih.
Spremembe in dopolnitve se izvedejo v izvedbenem delu OPN (list 16), vsebina strateškega dela se ne spreminja.
Postopek SD OPN 5 se izvede po rednem postopku priprave prostorskega načrta, kot je določen v ZPNačrt.
4. NAČIN PRIDOBITVE STROKOVNIH REŠITEV 
Za pripravo SD OPN 5 se pripravi prikaz stanja prostora za obravnavano lokacijo (list 16).
Strokovno podlago ter strokovna gradiva za spremembe in dopolnitve OPN izdela prostorski načrtovalec glede na podano razvojno pobudo.
5. POSTOPEK PRIPRAVE IN SPREJEMA SD OPN 5 
Okvirni roki za pripravo posameznih faz so:
– pripravljalne aktivnosti
30 dni
– izdelava strokovnih podlag in prikaza stanja prostora
30 dni
– izdelava osnutka prostorskega akta na podlagi splošnih smernic NUP
30 dni
– pridobitev prvega mnenja nosilcev urejanja prostora
30 dni
– pridobitev odločbe MOP o potrebnosti izdelave CPVO
60 dni
– izdelava dopolnjenega osnutka prostorskega akta
30 dni
– javna razgrnitev 30 dni z javno obravnavo
7+30 dni
– potrditev stališč do pripomb na občinskem svetu
15 dni
– izdelava predloga prostorskega akta 
30 dni
– pridobitev drugega mnenja nosilcev urejanja prostora
30 dni
– obravnava in sprejem na občinskem svetu
30 dni
– objava v uradnem glasilu
15 dni
Terminski plan je informativen in se lahko spremeni ob izvedbi CPVO ter zahtev in pogojev nosilcev urejanja prostora oziroma drugih udeležencev v postopku SD OPN 5. Če organ, pristojen za CPVO, izda odločbo o potrebnosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje, se celoten postopek priprave SD OPN 5 podaljša za pribl. 6 mesecev. Roki se lahko tudi podaljšajo zaradi usklajevanja z nosilci urejanja prostora ali drugih okoliščin.
6. SEZNAM NOSILCEV UREJANJA PROSTORA, KI PREDLOŽIJO MNENJA O NAČRTOVANIH PROSTORSKIH UREDITVAH 
Pripravljavec SD OPN 5 je občinska uprava Občine Sevnica.
Državni nosilci urejanja prostora so:
1. za področje razvoja poselitve: MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana;
2. za področje kmetijstva: MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana;
3. za področje gozdarstva, lovstva in ribištva: MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana;
4. za področje rabe in upravljanja z vodami: Direkcija RS za vode, Hajdrihova 28 c, 1000 Ljubljana;
5. za področje ohranjanja narave: ZAVOD RS ZA VARSTVO NARAVE, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana;
6. za področje varstva kulturne dediščine: MINISTRSTVO ZA KULTURO, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana;
7. za področje cestnega in železniškega prometa in za področje avtocest: DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška 19, 1000 Ljubljana;
8. za področje trajnostne mobilnosti: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Služba za trajnostno mobilnost in prometno politiko, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;
9. za področje pomorskega in zračnega prometa: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Direktorat za letalski in pomorski promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;
10. za področje rudarstva: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;
11. za področje energetike: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;
12. za področje zaščite in reševanja: MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana;
13. za področje obrambe: MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Direktorat za logistiko, Vojkova c. 61, 1000 Ljubljana;
14. za področje vojnih in prikritih grobišč: MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI, Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana;
15. za področje blagovnih rezerv: MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO, Služba za varnost, obrambne zadeve in blagovne rezerve, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana;
ter za CPVO:
16. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za CPVO in
17. Ministrstvo za zdravje.
Nosilci urejanja prostora na lokalni ravni so:
18. Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica,
19. Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Brežice, Bratov Milavec 61, 8250 Brežice,
20. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Celje, Vodnikova ulica 3, 3000 Celje,
21. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Celje, Glavni trg 1, 3000 Celje,
22. Komunala Sevnica d.o.o., Naselje heroja Maroka 17, 8290 Sevnica,
23. Plinovod d.o.o. Sevnica, Trg svobode 9, 8290 Sevnica,
24. Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d.o.o., Cesta bratov Cerjakov 33a, 8250 Brežice,
25. INFRA d.o.o., Ulica 11. novembra 34, 8273 Leskovec pri Krškem,
26. Elektro Celje, DE Krško, Cesta 4. julija 32, 8270 Krško,
27. Elektro Ljubljana, DE Trbovlje, Gimnazijska cesta 25, 1420 Trbovlje,
28. ELES d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana,
29. Plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11 b, p.p. 3720, 1001 Ljubljana,
30. Telekom Slovenije, PE Novo mesto, Novi trg 7 a, 8000 Novo Mesto,
31. Zavod kabelske televizije NHM Sevnica, Trg svobode 13a, 8290 Sevnica,
32. GVO d.o.o., Cigaletova ul. 10, 1000 Ljubljana.
7. FINANČNA SREDSTVA 
Izdelavo SD OPN 5 in vseh potrebnih strokovnih podlag financira pobudnik sprememb Primož Tovornik, Zabukovje nad Sevnico 73, 8292 Zabukovje.
Postopek SD OPN 5 izvede občinska uprava Občine Sevnica v okviru svojih nalog.
8. KONČNE DOLOČBE 
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v svetovnem spletu na www.obcina-sevnica.si ter velja z dnem objave.
Občina Sevnica pošlje sklep Ministrstvu za okolje in prostor in sosednjim občinam.
Št. 3505-0011/2018
Sevnica, dne 23. maja 2018
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk l.r.

AAA Zlata odličnost