Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2018 z dne 30. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2018 z dne 30. 5. 2018

Kazalo

1797. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev št. 1 občinskega prostorskega načrta Občine Komen – SD OPN 01 (skrajšani postopek), stran 5423.

  
Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) ter 30. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09, 39/14, 39/16) je župan Občine Komen sprejel
S K L E P 
o začetku priprave sprememb in dopolnitev št. 1 občinskega prostorskega načrta Občine Komen – SD OPN 01 (skrajšani postopek)
1. člen 
(Splošna določila) 
S tem sklepom se prične postopek sprememb in dopolnitev št. 1 občinskega prostorskega načrta Občine Komen, ki je bil sprejet z Odlokom o Občinskem prostorskem načrtu Občine Komen (Uradni list RS, št. 26/18, v nadaljevanju OPN) – v nadaljevanju postopek SD OPN 01.
2. člen 
(Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta) 
Občina Komen je 4. 4. 2018 sprejela Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Komen, ki je stopil v veljavo 2. 5. 2018.
Spremembe in dopolnitve OPN se bodo nanašale le na prostorske izvedbene pogoje in ne bodo posegale v določanje namenske rabe prostora.
Razlog za pripravo sprememb in dopolnitev SD OPN 01 je potreba po odpravi pomanjkljivosti, nejasnosti oziroma neusklajenosti ter spremembi določil OPN, ki se nanašajo na prostorske izvedbene pogoje.
Zaradi uveljavitve novega Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljevanju: ZUreP-2) v novembru 2017 je v postopek prvih sprememb in dopolnitev OPN (SD OPN 1) možno oziroma smiselno vključiti vsebinske uskladitve občinskega prostorskega načrta z zahtevami ZUreP-2 glede ureditvenih območij naselij, območij za dolgoročni razvoj naselij in posamične poselitve.
3. člen 
(Območje, predmet načrtovanja in vrsta postopka) 
Spremembe in dopolnitve OPN 01 se nanašajo na celotno območje Občine Komen.
S SD OPN 01 se bodo izvedle:
– spremembe in dopolnitve prostorskih izvedbenih pogojev
– semantični in nomotehnični popravki.
Določila OPN se bodo smiselno uskladila z novimi predpisi na področju prostorske in gradbene zakonodaje.
Spremembe in dopolnitve OPN (SD OPN 01) se sprejema po skrajšanem postopku na podlagi 53. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2).
4. člen 
(Način pridobitve strokovnih rešitev) 
Pri pripravi SD OPN 01 se smiselno upošteva že izdelane strokovne podlage v okviru izdelave OPN ter usmeritve nosilcev urejanja prostora. V kolikor se ugotovi, da je potrebno izdelati dodatne strokovne podlage, se jih izdela med postopkom.
5. člen 
(Roki za pripravo SD OPN 01 in njegovih posameznih faz) 
Predvidene faze in roki sprejemanja SD OPN 01 po uveljavitvi tega sklepa:
Faza
Rok
1
Priprava osnutka SD OPN 01
50 dni
2
Pridobitev prvih mnenj NUP
15 dni
3
Pridobitev odločbe glede potrebnosti izvedbe CPVO
21 dni
4
Priprava dopolnjenega osnutka SD OPN 01
45 dni
5
Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka 
in javna obravnava SD OPN 01
15 dni
6
Zavzetje stališč do pripomb in predlogov 
na dopolnjeni osnutek SD OPN 01
30 dni
7
Priprava predloga SD OPN 01
20 dni
8
Pridobitev drugih mnenj NUP
15 dni
9
Priprava usklajenega predloga SD OPN 01
30 dni
10
Obravnava in sprejem odloka na OS
30 dni
11
Objava odloka SD OPN 01
15 dni
Navedene faze ter roki predstavljajo oceno in so odvisni od odzivnosti in zahtev nosilcev urejanja prostora oziroma od vseh sodelujočih v postopku izdelave SD OPN 01.
V primeru obveznosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje, se terminski plan ustrezno prilagodi.
6. člen 
(Nosilci urejanja prostora) 
Nosilec urejanja prostora je Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana.
Ostali nosilci urejanja prostora bodo vključeni naknadno, v kolikor se bo izkazala potreba po njihovi vključitvi.
Osnutek SD OPN 01 se posreduje tudi ministrstvu pristojnemu za varstvo okolja, ki določi, ali je za načrtovane prostorske ureditve potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje.
7. člen 
(Začetek veljavnosti sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-6/2018-1
Komen, dne 24. maja 2018
 
Župan 
Občine Komen 
Marko Bandelli l.r.

AAA Zlata odličnost