Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2017 z dne 10. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2017 z dne 10. 11. 2017, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3015. Uredba o spremembi Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja
3016. Uredba o spremembi Uredbe o izvajanju finančne podpore za ohranjanje in razvijanje slovenske identitete zunaj Republike Slovenije
3017. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
3018. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
3019. Uredba o spremembah Uredbe o kategorizaciji državnih cest
3020. Uredba o spremembi Uredbe o cestninskih cestah in cestnini

Drugi akti

3021. Srednjeročni program statističnih raziskovanj 2018–2022

MINISTRSTVA

2971. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za trajanje, primerih in pogojih dopusta sodnikov
3022. Pravilnik o pogojih glede prostorov, opremljenosti in kadrov, ki jih mora izpolnjevati izvajalec javne službe kmetijskega svetovanja
3023. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu

USTAVNO SODIŠČE

2972. Odločba o razveljavitvi sklepa Vrhovnega sodišča, sodbe Višjega delovnega in socialnega sodišča in sodbe Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani
2973. Sklep o zavrženju ustavne pritožbe in pobude

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

2974. Sklep o razrešitvi in imenovanju v volilni komisiji volilne enote 200 – Postojna

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2975. Poročilo o gibanju plač za avgust 2017
2976. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za oktober 2017
3024. Spremembe Cenika cestnine za uporabo cestninskih cest

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2977. Spremembe in dopolnitve Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana
2978. Razlaga v zvezi z izvajanjem 104. člena Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti
2979. Mnenje v zvezi z izvajanjem 81. člena Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti

OBČINE

Gorenja vas-Poljane

2980. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Ilirska Bistrica

3010. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev št. 3 Občinskega prostorskega načrta Občine Ilirska Bistrica

Jesenice

2981. Sklep o prenehanju mandata in imenovanju nadomestnega člana Občinskega sveta Občine Jesenice
3011. Sklep o povprečni gradbeni ceni kvadratnega metra koristne stanovanjske površine v Občini Jesenice za leto 2018
3012. Sklep o prenosu premoženja v upravljanje javnemu zavodu Osnovno zdravstvo Gorenjske

Kanal ob Soči

2982. Pravilnik o spremembi Pravilnika o sofinanciranju programov na področju turizma

Kočevje

2983. Poslovnik o delu Nadzornega odbora Občine Kočevje

Komen

2984. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Komenski Kras

Koper

2985. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
2986. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Ljubljana

2987. Odlok o spremembi Odloka o tirni vzpenjači na Ljubljanski grad
2988. Odlok o spremembi Odloka o obdelavi komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
2989. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
2990. Sklep o dopolnitvi in spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Galjevica
3013. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 361 Marina Livada

Log-Dragomer

2991. Odlok o spremembi proračuna Občine Log - Dragomer za leto 2017_II

Loški Potok

2992. Odlok o rebalansu proračuna Občine Loški Potok za leto 2017
2993. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Luče

2994. Odlok o rebalansu proračuna Občine Luče za leto 2017

Mozirje

2995. Sklep o določitvi ekonomske cene vrtca Mozirje

Murska Sobota

2996. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Mestne občine Murska Sobota
2997. Odlok o komunalnem prispevku na območju Mestne občine Murska Sobota
2998. Odlok o določitvi imena ulice – drevoreda v mestu Murska Sobota
2999. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju zavoda RIS, Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan v javni zavod Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan

Nova Gorica

3000. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2017
3001. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica

Pivka

3002. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Pivka
3003. Sklep o javni koristi za razlastitev nepremičnin

Prebold

3004. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest v Občini Prebold

Puconci

3005. Odlok o rebalansu proračuna Občine Puconci št. 1/2017
3006. Sklep o določitvi enotne ekonomske cene Vrtca pri OŠ Puconci

Slovenj Gradec

3007. Odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju Mestne občine Slovenj Gradec
3008. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda za turizem, šport, mladinske in socialne programe SPOTUR Slovenj Gradec

Šentjur

3014. Stališče do pripomb in predlogov na dopolnjen osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji Fatur, Slatina pri Ponikvi

Žirovnica

3009. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

POPRAVKI

3025. Popravek Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj

MEDNARODNE POGODBE

Ministrstvo za zunanje zadeve

49. Obvestilo o začetku veljavnosti Konvencije med Republiko Slovenijo in Japonsko o odpravi dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki od dohodka ter preprečevanju davčnih utaj in izogibanja davkom, s protokolom
50. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Republiko Slovenijo in Evropsko organizacijo za jedrske raziskave (CERN) o podelitvi statusa pridružene članice kot predhodne faze članstva v CERN-u
51. Obvestilo o začetku veljavnosti Protokola o spremembah Konvencije o mednarodni hidrografski organizaciji
52. Obvestilo o začetku veljavnosti Spremembe Konvencije o fizičnem varovanju jedrskega materiala
53. Obvestilo o začetku veljavnosti Konvencije Minamata o živem srebru za Republiko Slovenijo
54. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Republiko Slovenijo in Italijansko republiko o črti državne meje na reguliranem odseku potoka Čubnica/Barbucina v V. mejnem sektorju
55. Obvestilo o začetku veljavnosti Protokola o preprečevanju onesnaževanja voda zaradi plovbe k Okvirnemu sporazumu o Savskem bazenu
56. Obvestilo o začetku veljavnosti Protokola o ravnanju z nanosom k Okvirnemu sporazumu o Savskem bazenu
57. Obvestilo o začetku veljavnosti Druge spremembe Konvencije o presoji čezmejnih vplivov na okolje
58. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske republike o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov
59. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma o spremembah in dopolnitvah Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o zaposlovanju državljanov Bosne in Hercegovine v Republiki Sloveniji ter Protokola o spremembah in dopolnitvah Protokola o izvajanju Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o zaposlovanju državljanov Bosne in Hercegovine v Republiki Sloveniji
60. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Črne gore o sodelovanju v kulturi in izobraževanju

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti