Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2017 z dne 10. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2017 z dne 10. 11. 2017

Kazalo

Št. 54450-2/2017/34 Ob-3411/17, Stran 2711
Na podlagi določb Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320, s spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) št. 1303/2013), Uredbe (EU) št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1081/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 470, s spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) št. 1304/2013), Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L št. 298 z dne 26. 10. 2012, str. 1, s spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) št. 966/2012) in njene izvedbene uredbe, Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14 in 51/16), Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 80/16 – ZIPRS1718), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 /ZIPRS 1718/ (Uradni list RS, št. 80/16 in 33/17), Proračuna Republike Slovenije za leto 2018 /DP2018/ (Uradni list RS, št. 80/16), Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11), Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 – popr. in 15/17), Partnerskega sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI 2014SI16M8PA001-1.3, z dne 30. 10. 2014, Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 2014SI16MAOP001, z dne 4. 7. 2016, s spremembo z dne 29. 7. 2016, Resolucije o Nacionalnem programu za mladino 2013–2022 (Uradni list RS, št. 90/13), Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10; v nadaljevanju: ZJIMS) in odločitve Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja, o podpori javnemu razpisu, št. 3032-113/2017/6 z dne 9. 11. 2017, Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, Ljubljana, objavlja
javni razpis 
»Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju« 
1. Ime oziroma naziv in sedež posredniškega organa, ki dodeljuje sredstva: Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
2. Predmet, namen in cilj javnega razpisa ter regija izvajanja
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi: 8 »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, prednostne naložbe: 8.2 »Trajnostna vključitev mladih na trg dela (ESS), zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade«; specifičnega cilja: 8.2.1 »Znižanje brezposelnosti mladih«.
2.1. Predmet javnega razpisa
Z javnim razpisom se mladim od 15. do vključno 29. leta prispeva k zagotavljanju dostopnosti do čim prejšnje in kakovostne zaposlitve na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju ter s tem k povečanju deleža zaposlenih med mladimi, vključenimi v ukrepe na trgu dela v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (v nadaljevanju: OP). Javni razpis upošteva načela in cilje Izvedbenega načrta Jamstva za mlade za obdobje 2016–2020 in Resolucije nacionalnega programa za mladino 2013–2022 ter predstavlja poseben ukrep na trgu dela.
Predmet javnega razpisa so spodbude za zaposlitev, namenjene povečevanju zaposljivosti mladih iskalcev prve zaposlitve in brezposelnih mladih na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju.
2.2. Namen javnega razpisa
Ukrep prinaša nove zaposlitve mladim iskalcem prve zaposlitve in brezposelnim mladim, starim od 15 do vključno 29 let, s katerim se na področju mladinskega dela odzivamo na potrebe mladinskega sektorja. Gre za zaposlitev, ki mladim prinaša možnost za zaposlitev in pridobivanje kakovostnih delovnih izkušenj, znanj in kompetenc mladinskega delavca, za mladinski sektor pa predstavlja prispevek k rednim dejavnostim organizacij v javnem interesu v mladinskem sektorju na področju mladinskega dela ter k izboljšanju kakovosti mladinskega dela.
V skladu z ZJIMS in Resolucijo o nacionalnem programu za mladino 2013–2022 je mladinsko delo organizirana in ciljno usmerjena oblika delovanja mladih in za mlade, v okviru katere se mladi na podlagi lastnih prizadevanj vključujejo v družbo, krepijo svoje kompetence ter prispevajo k razvoju skupnosti.
Od sprejema ZJIMS in ustreznih podzakonskih aktov konstantno raste število organizacij, ki zaprosijo za pridobitev statusa organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju in tistih, ki status tudi pridobijo. V zadnjih letih je opazen tudi trend povečevanja števila prijavljenih organizacij na javni poziv Urada RS za mladino za sofinanciranje programov mladinskega dela. Organizacije, katerih programi so sofinancirani preko javnega poziva, izkazujejo stalno rast števila aktivnih udeležencev v programih mladinskega dela, kar kaže na pomembno vlogo in zastopanost mladinskega delavca v mladinskem sektorju.
Kompetence, ki jih na področju mladinskega dela pridobiva mladinski delavec, mu omogočajo osebno rast in razvoj, spodbujajo njegovo aktivno državljanstvo in socialno vključenost ter izboljšujejo njegovo zaposljivost. Mladi iskalci prve zaposlitve in mlade brezposelne osebe bodo kot mladinski delavci pridobili izkušnje, znanja in kompetence, ki povečujejo njihove zaposlitvene možnosti tako v kot tudi izven sektorja. Z ukrepom se tako prispeva k znižanju brezposelnosti mladih ter k povečanju deleža zaposlenih na trgu dela od vključenih mladih.
Področje, ki mu je namenjena podpora, in njegov pričakovani prispevek k specifičnemu cilju 8.2.1 »Znižanje brezposelnosti mladih« OP so spodbude za zaposlovanje mladih brezposelnih oseb, starih do vključno 29 let, predvsem iskalcev prve zaposlitve in dolgotrajno brezposelnih mladih.
2.3. Ciljna skupina
Ciljna skupina so mladi iskalci prve zaposlitve in mlade brezposelne osebe, stare od 15 do vključno 29 let.
V ciljno skupino spadajo naslednje kategorije mladih na trgu dela:
– mladi iskalci prve zaposlitve,
– mladi, ki so registrirano brezposelni pri Zavodu RS za zaposlovanje,
– mladi, ki niso v delovnem razmerju ali samozaposleni in
– mladi, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo za namen povečanja spretnosti, znanj in kompetenc za izboljšanje položaja na trgu dela vsaj zadnje štiri tedne pred objavo tega javnega razpisa.
2.4. Cilj javnega razpisa
Cilj javnega razpisa je spodbuditi in zagotoviti večjo zaposljivost ciljne skupine mladih, kar povečuje možnosti njihove zaposlitve po izteku operacije ter prispeva k znižanju brezposelnosti mladih.
Ukrep za dosego cilja so spodbude za zaposlitev ciljne skupine mladih v mladinskem sektorju kot mladinski delavec na področju mladinskega dela.
Kazalnik učinka je število mladih, starih od 15 do 29 let, vključenih v spodbude za zaposlitev, ciljna vrednost za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija (KRVS) je okvirno 56 in za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija (KRZS) okvirno 84, skupaj okvirno 140 zaposlitev mladih. Specifični kazalnik rezultata je delež mladih, starih od 15 do 29 let zaposlenih ob izhodu (spodbude za zaposlitev), ciljna vrednost za KRVS je 72 % in za KRZS 75 %.
Kazalniki specifičnega cilja 8.2.1. OP:
– Kazalnik učinka:
ID
Kazalnik (naziv kazalnika) 
Merska enota
Sklad
Kategorija regije
Ciljna vrednost
8.19
Število mladih, starih od 15–29 let (spodbude za zaposlitev)
Število
ESS
Vzhod
56
8.19
Število mladih, starih od 15–29 let (spodbude za zaposlitev)
Število
ESS
Zahod
84
– Kazalnik rezultata:
ID 
Kazalnik 
Kategorija regije
Merska enota za kazalnik
Izhodiščna vrednost
Merska enota za izhodišče in cilj
Ciljna vrednost (2018)
Vir podatkov
Pogostost poročanja
8.16
Delež mladih starih od 15–29 let zaposlenih ob izhodu (spodbude za zaposlitve)
Vzhod
odstotek
67
razmerje
72
Spremljanje
Enkrat letno
Zahod
odstotek
70
razmerje
75
Spremljanje
Enkrat letno
– Okvir uspešnosti:
ID
Vrsta kazalnika
Kazalnik
Merska enota
Regija
Mejnik 2018
Cilj 2023
8.19
Kazalnik učinka
Število mladih, starih od 15–29 let (spodbude za zaposlitev)
Število
Vzhod
56
56
8.19
Kazalnik učinka
Število mladih, starih od 15–29 let (spodbude za zaposlitev)
Število
Zahod
84
84
V okviru javnega razpisa bodo izbrane organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju, ki bodo izpolnjevale razpisne pogoje iz 5. točke besedila javnega razpisa in merila iz 6. točke javnega razpisa.
Posamezni izbrani prijavitelj bo s svojim izbranim kandidatom za mladinskega delavca sklenil pogodbo o zaposlitvi na razpisanem projektnem delovnem mestu mladinski delavec, za polni delovni čas, na katerem bo opravljal dela in naloge mladinskega delavca, v trajanju vsaj 9 mesecev, in sicer za obdobje A od 1. 2. 2018 do vsaj 31. 10. 2018 oziroma za obdobje B od 1. 3. 2018 do vsaj 30. 11. 2018. Izbrano začetno obdobje 8 mesecev te zaposlitve bo financirano iz sredstev tega javnega razpisa, in sicer:
za obdobje A: od 1. 2. do 30. 9. 2018 (v nadaljevanju: obdobje A) oziroma
za obdobje B: od 1. 3. do 31. 10. 2018 (v nadaljevanju: obdobje B).
Za dosego kazalnika rezultata mora upravičenec po zaključku izvajanja operacije, ki predstavlja zaključek sofinanciranja zaposlitve, v okviru iste pogodbe o zaposlitvi nadaljevati delovno razmerje z mladinskim delavcem, in sicer za obdobje A vsaj do 31. 10. 2018 oziroma za obdobje B vsaj do 30. 11. 2018.
Upravičenec v pogodbi o zaposlitvi poleg bistvenih sestavin z mladinskim delavcem dogovori obdobje izvajanja nalog ter vir financiranja zaposlitve tudi za čas po zaključku operacije, ki ga zagotovi upravičenec sam, in sicer za obdobje A za čas od 1. 10. 2018 do vsaj 31. 10. 2018 oziroma za obdobje B za čas od 1. 11. 2018 do vsaj 30. 11. 2018. Podrobnejše usmeritve so podane v 12.4. točki Navodil za prijavo.
3. Mladinski delavec
Mladinski delavec je oseba, ki je ob vključitvi v operacijo (na prvi dan izvajanja operacije, ki je za obdobje A 1. 2. 2018 oziroma za obdobje B 1. 3. 2018) stara od 15 do vključno 29 let ter je bila pred vključitvijo v operacijo iskalka prve zaposlitve oziroma brezposelna oseba skladno z 2.3. točko javnega razpisa.
V času izvajanja operacije mladinski delavec sodeluje in se usposablja oziroma opravlja vsaj eno od naslednjih ključnih del oziroma pričakovanih aktivnosti: načrtovanje mladinskih programov v sodelovanju z mladimi, izvajanje mladinskih programov v sodelovanju z mladimi, vrednotenje programov mladinskega dela, vzpostavljanje in vzdrževanje sodelovalnih in zaupnih odnosov z mlado osebo, delovanje z mladimi v skupinah in timih, omogočanje mladim pridobivanje kompetenc ter izvajanje dejavnosti za razširjanje rezultatov dela mladih.
Naloge mladinskega delavca podrobneje opredeli prijavitelj v prijavni vlogi.
4. Regija izvajanja
Operacije se bodo izvajale v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija in v kohezijski regiji Zahodna Slovenija.
Način delitve sredstev po regijah: 40 % za KRVS in 60 % za KRZS od okvirne višine sredstev, ki so na razpolago za javni razpis. Sredstva v skladu s 93. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 niso prenosljiva med kohezijskima regijama.
Kriterij za določitev lokacije v skladu s 70. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 je lokacija izvajanja aktivnosti. Lokacija izvajanja aktivnosti je sedež prijavitelja ali sedež njegove lokalne enote, če je prijavitelj javni zavod ali nacionalna mladinska organizacija.
5. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Prijavitelji morajo za kandidiranje na javnem razpisu izpolnjevati naslednje pogoje:
Št. 
Pogoji
Dokazila
1
Prijavitelj je: 
– organizacija, ki ima na dan objave javnega razpisa status organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju v skladu z ZJIMS ali
– javni zavod, ki na podlagi ustanovitvenega akta organizacije vsaj zadnji dve leti pred objavo javnega razpisa deluje na področju mladinskega sektorja v skladu z ZJIMS ali
– mladinski svet, ki je vsaj zadnji dve leti pred objavo javnega razpisa vpisan v uradni evidenci registra mladinskih svetov pri Uradu RS za mladino ter je v obdobju vsaj zadnjih dveh let pred objavo javnega razpisa redno deloval na področju mladinskega sektorja v skladu z ZJIMS
– Pogoj statusno pravne oblike organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju v skladu z ZJIMS se preveri za:
– prijavitelja iz prve alineje v uradni evidenci organizacij s statusom v javnem interesu v mladinskem sektorju na Uradu RS za mladino pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport
– prijavitelja iz druge alineje z ustanovitvenim aktom prijavitelja
– prijavitelja iz tretje alineje v registru mladinskih svetov na Uradu RS za mladino pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport
– Pogoj rednega delovanja prijavitelja se preveri za: 
 – prijavitelja iz prve alineje preverjanje pogoja ni potrebno 
 – prijavitelja iz druge alineje: 
– z avtonomijo mladih v javnem zavodu (točka 2.5. prijavne vloge) ter
– v arhivu Urada RS za mladino o sofinanciranih programih mladinskega dela prijavitelja po javnih pozivih Urada RS za mladino pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport za vsaj zadnji dve leti delovanja pred objavo tega javnega razpisa oziroma z obveznimi prilogami:
– letna (vsebinska in finančna) poročila o delu, iz katerih je razvidno vsaj dvoletno delovanje zadnjih dveh let na področju mladinskega sektorja v skladu z ZJIMS pred objavo tega javnega razpisa
– sprejeti sklepi pristojnega organa o potrditvi priloženih letnih poročil o delu
– prijavitelja iz tretje alineje z obveznimi prilogami:
– letna (vsebinska in finančna) poročila o delu, iz katerih je razvidno vsaj dvoletno delovanje zadnjih dveh let na področju mladinskega sektorja v skladu z ZJIMS pred objavo tega javnega razpisa
– sprejeti sklepi pristojnega organa o potrditvi priloženih letnih poročil o delu
2
projekt ni sofinanciran za isti namen iz drugih sredstev državnega ali lokalnega proračuna,
– izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev
– pogoj se preveri s strani ministrstva1
3
prijavitelj ni prejel niti ni v postopku za pridobitev drugih javnih sredstev financiranja, vključno s sredstvi Evropske unije, za stroške, ki so predmet tega javnega razpisa,
4
prijavitelj nima neizpolnjenih pogodbenih obveznosti oziroma odprtih terjatev do ministrstva,
– izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev
– pogoj se preveri v evidenci odprtih terjatev ministrstva
5
prijavitelj na dan oddaje prijave izpolnjuje obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi, oziroma vrednost neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave ne znaša 50 eurov ali več (šteje se, da prijavitelj ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave) – drugi odstavek 75. člena ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15, v nadaljevanju: ZJN-3),
– izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev
– pogoj se preveri v uradnih evidencah*
6
prijavitelju ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, taksativno naštetih v prvem odstavku 75. člena ZJN-3,
– izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev
– pogoj se preveri v uradnih evidencah*
7
prijavitelj izkazuje skladnost s cilji/rezultati na ravni prednostne osi oziroma naložb,
– izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev
– pogoj se preveri v točki 2.1. prijavne vloge
8
prijavitelj izkazuje ustreznost ciljnih skupin,
– izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev
– pogoj se preveri v točki 2.2. prijavne vloge
9
prijavitelj izkazuje ustreznost in sposobnost za izvedbo projekta,
– izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev
– pogoj se preveri v točki 2.3. prijavne vloge
10
prijavitelj izkazuje realno izvedljivost v obdobju, za katerega velja podpora.
– izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev
– pogoj se preveri v točki 2.4. prijavne vloge
* prijavitelj ob prijavi poda izjavo, da dovoljuje ministrstvu, da samo pridobi podatke, da so na dan oddaje vloge na javni razpis poravnani davki in prispevki ter da mu ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj (točka 5 prijavne vloge)
1 Preverjanje se bo izvajalo s programom Erar (http://erar.kpk-rs.si/).
Prijava na javni razpis mora biti skladna z namenom, predmetom in ciljem javnega razpisa, pri čemer mora projekt upoštevati časovni in finančni okvir tega javnega razpisa.
Posamezni prijavitelj lahko na javni razpis poda največ dve prijavi, in sicer za vsako zaposlitev ločeno prijavo. Predvideni sta največ dve zaposlitvi mladinskega delavca na izbranega prijavitelja.
V primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi pred iztekom pogodbeno dogovorjenega obdobja sofinanciranja zaposlitve je upravičenec dolžan o tem čim prej pisno obvestiti ministrstvo. Utemeljene razloge prenehanja pogodbe o zaposlitvi določa Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US), pri čemer pa v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti ali krivdnih razlogov, delodajalec dokaže razloge, zaradi katerih je bila pogodba o zaposlitvi odpovedana. Upravičenec lahko zaposli drugo osebo, ki izpolnjuje pogoje javnega razpisa.
Nadomestna zaposlitev je možna le s pisnim soglasjem ministrstva in le, če to ni v nasprotju s predmetom, namenom in ciljem javnega razpisa. Upravičenec v roku treh delovnih dni po prejemu pisnega soglasja ministrstva objavi nadomestno prosto projektno delovno mesto mladinski delavec, in sicer na istem mestu, kot je objavil prvo projektno delovno mesto, ter opravi izbirni postopek. Upravičenec zaposli drugo osebo, ki izpolnjuje pogoje tega javnega razpisa.
Upravičencu sredstev ni potrebno vračati v primeru, ko prekinitev pogodbe o zaposlitvi ni krivda upravičenca.
6. Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje (navedba, opis, ovrednotenje meril po vrstnem redu od bolj k manj pomembnemu)
Formalno popolne prijave, ki izpolnjujejo vse pogoje, bo komisija za izvedbo postopka javnega razpisa presodila po merilih za ocenjevanje prijav.
Postopek ocenjevanja posameznih prijav bo izveden po naslednjih merilih:
Merilo
Vrednotenje
Točke 
Najvišje možno število točk
1. PRISPEVANJE K URAVNOTEŽENEMU REGIONALNEMU RAZVOJU
5
Lokacija izvajanja aktivnosti2 glede na območje stopnje registrirane brezposelnosti mladih
od 15–29 let3
kohezijska regija Vzhodna Slovenija
Pomurska
5
5
Podravska
4
Zasavska
4
Posavska
4
Savinjska
3
Jugovzhodna Slovenija
3
Koroška
3
Primorsko-notranjska
2
kohezijska regija Zahodna Slovenija
Osrednjeslovenska
5
5
Obalno-kraška
4
Goriška
3
Gorenjska
2
2. USTREZNOST OPERACIJE
12
Načrt del in nalog mladinskega delavca
Načrt vsebuje štiri dimenzije: 
1. Skladnost aktivnosti na razlogih za zaposlitev:
aktivnost(i) so konkretno utemeljene na razlogih za potrebo za zaposlitev mladinskega delavca na lokaciji izvajanja aktivnosti;4
2. Skladnost aktivnosti s pričakovanimi aktivnostmi:
aktivnost(i) so v skladu z vsaj eno pričakovano aktivnostjo mladinskega delavca iz 3. točke javnega razpisa;
3. Naloge mladinskega delavca:
vsaj dve nalogi sta konkretni in sistematično opredeljeni ter neposredno vodita k povečanju kompetenc mladinskega delavca za samostojno delo; in
4. Kompetence:
vsaj dve kompetenci, ki jih bo mladi pridobil kot mladinski delavec, sta jasno opisani in vezani na aktivnost(i), ki so v skladu z vsaj eno pričakovano aktivnostjo iz 3. točke javnega razpisa.
Štiri dimenzije v celoti ustrezajo opisu
12
12
Tri dimenzije v celoti ustrezajo opisu
8
Dve dimenziji v celoti ustrezata opisu
5
Ena dimenzija v celoti ustreza opisu
2
Nobena dimenzija v celoti ne ustreza opisu
0
3. REFERENCE PRIJAVITELJA
4
Reference prijavitelja na področju izvajanja projektov evropske kohezijske politike
3 ali več referenc
4
4
2 referenci
2
1 referenca
1
ni referenc
0
Skupaj točk
21
2 Lokacija izvajanja aktivnosti je opredeljena v 4. točki javnega razpisa.
3 Na podlagi podatkov Statističnega Urada Republike Slovenije za december 2016 (podatki so razvidni v Prilogi št. 10).
4 Lokacija izvajanja aktivnosti je opredeljena v 4. točki javnega razpisa.
Če je prijavitelj pri merilu št. 2 Ustreznost operacije ocenjen z 0 točkami, vloga ni upravičena za sofinanciranje in se zavrne.
Postopek ocenjevanja je opredeljen v Prilogi št. 6 (Ocenjevalni list).
Najvišje možno skupno število točk, s katerimi se lahko oceni posamezna vloga, je 21 točk. Izbran je lahko prijavitelj, ki v posamezni kohezijski regiji doseže najmanj 7 točk iz vseh treh sklopov meril.
Komisija razdeli sredstva med vloge, ki so dosegle najmanj 7 točk v posamezni kohezijski regiji, glede na število doseženih točk, po padajočem vrstnem redu, do razdelitve celotnih razpoložljivih sredstev za posamezno kohezijsko regijo, in sicer okvirno 56 vlog z najvišjim številom točk v KRVS in okvirno 84 vlog z najvišjim številom točk v KRZS.
V primeru, da bi bilo po merilih za izbor vlog na isto razpoložljivo mesto mogoče uvrstiti dve ali več vlog, bo med njimi izbran tisti prijavitelj, ki je dosegel višje število točk pod merilom št. 1 Prispevanje k uravnoteženemu regionalnemu razvoju. V kolikor je število še vedno enako, se o izbiri odloči glede na datum in uro prejema popolne vloge (prednost ima popolna vloga, ki je prispela prej, pri čemer se za čas vložitve popolne vloge šteje datum in ura oddaje popolne vloge v vložišče ministrstva. Če je bila popolna vloga poslana priporočeno po pošti, se za dan, ko je ministrstvo prejelo popolno vlogo, šteje dan oddaje na pošto). V primeru, da izbira na ta način še vedno ni možna, se izbor prejemnika določi z žrebom, ki mora biti objektivno in zapisniško voden. Podrobnejši opis postopka izvedbe žreba je opredeljen v Prilogi št. 6 (Ocenjevalni list).
O izboru odloči na predlog komisije ministrica za izobraževanje, znanost in šport ali oseba, ki jo je ta pooblastila za sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev v skladu s 27. točko javnega razpisa.
Če se izbrani prijavitelj v roku, določenim s sklepom o izbiri, ne odzove na poziv k podpisu pogodbe, komisija predlaga ministrici v izbor prijavitelja, ki izpolnjuje vse pogoje in je naslednji z najvišjim številom doseženih točk v posamezni kohezijski regiji.
7. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis
Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis znaša največ do 1.554.000,00 EUR, od tega je predvidena vrednost sofinanciranja po posameznih programskih območjih naslednja:
– za proračunsko leto 2018: 1.554.000,00 EUR, od tega:
– za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija 621.600,00 EUR, od tega:
– 497.280,00 EUR s PP 160228 – PN8.2-Spodbujanje zaposljivosti mladih-14-20-V-EU udeležba (80,00 %) in
– 124.320,00 EUR s PP 160229 – PN8.2-Spodbujanje zaposljivosti mladih-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija 932.400,00 EUR, od tega:
– 745.920,00 EUR s PP 160230 – PN8.2-Spodbujanje zaposljivosti mladih-14-20-Z-EU udeležba (80,00 %) in
– 186.480,00 EUR s PP 160231 – PN8.2-Spodbujanje zaposljivosti mladih-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %).
Izvedba postopka javnega razpisa je vezana na proračunske zmogljivosti ministrstva.
8. Shema in stopnja intenzivnosti ali najvišja dovoljena višina sofinanciranja v skladu s shemo državnih pomoči ali pomoči de minimis: ni relevantno.
9. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva (predvideni datum začetka in konca črpanja sredstev)
Ministrstvo sofinancira le upravičene stroške (datum opravljene storitve oziroma dobavljenega blaga), nastale
A. za obdobje A od dne 1. 2. 2018 do dne 30. 9. 2018 ter
B. za obdobje B od dne 1. 3. 2018 do dne 31. 10. 2018.
Obdobje upravičenosti izdatkov (datum plačila računov oziroma verodostojnih knjigovodskih listin) je
A. za obdobje A od dne 1. 2. 2018 do dne 18. 10. 2018 ter
B. za obdobje B od dne 1. 3. 2018 do dne 18. 11. 2018.
Obdobje upravičenosti lahko ministrstvo podaljša zaradi posebej utemeljenih, objektivnih razlogov in na podlagi soglasja organa upravljanja.
10. Vsebina in priprava vloge na javni razpis
Javni razpis obsega naslednje dokumente:
1. Javni razpis »Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju«
2. Navodila za prijavo na javni razpis
3. Obrazec za oddajo prijave
4. Prijavna vloga na javni razpis
5. Vzorec pogodbe o sofinanciranju
6. Ocenjevalni list
7. Seznam kazalnikov
8. Obračun stroška na enoto
9. Kohezijske statistične občine
10. Stopnja registrirane brezposelnosti med mladimi
11. Navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, ver. 2.4 (v nadaljevanju: navodila ministrstva) s Prilogo 5, Prilogo 8 in Prilogo 10 (Mesečno poročilo SSE za osebje)
12. Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, s spremembami, objavljena na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila (v nadaljevanju: navodila organa upravljanja o upravičenih stroških),
13. Priročnik za uporabo IS e-MA, s spremembami, objavljen na spletni strani http://www.eu-skladi.si/portal/sl/ekp/izvajanje/e-ma
Vloga se šteje kot formalno popolna, če vsebuje:
– popolno izpolnjeno, podpisano in žigosano prijavno vlogo na javni razpis.
– Dodatne obvezne priloge za javne zavode:
– fotokopija ustanovitvenega akta javnega zavoda (npr. statut), 
– letna (vsebinska in finančna) poročila o delu, iz katerih je razvidno vsaj dvoletno delovanje zadnjih dveh let na področju mladinskega sektorja v skladu z ZJIMS pred objavo tega javnega razpisa in
– sprejeti sklepi pristojnega organa o potrditvi priloženih letnih poročil o delu
(dokumente pod drugo in tretjo alinejo za javne zavode priložiti v primeru obveznosti dokazovanja dvoletnega rednega delovanja, in sicer, ko programi mladinskega dela javnega zavoda vsaj zadnji dve leti pred objavo tega javnega razpisa niso bili sofinancirani po javnih pozivih Urada RS za mladino za sofinanciranje programov mladinskega dela).
– Dodatne obvezne priloge za mladinske svete:
– letna (vsebinska in finančna) poročila o delu, iz katerih je razvidno vsaj dvoletno delovanje zadnjih dveh let na področju mladinskega sektorja v skladu z ZJIMS pred objavo tega javnega razpisa in
– sprejeti sklepi pristojnega organa o potrditvi priloženih letnih poročil o delu.
Prijavitelji morajo uporabiti izključno obrazce iz razpisne dokumentacije, ki se jih ne sme spreminjati.
11. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike
Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko: 80,00 %
Sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike: 20,00 %
12. Delež prispevka EU: delež prispevka EU je 80,00 %.
13. Upravičeni stroški, način financiranja in predplačila
V skladu s pravili evropske kohezijske politike in zakonodaje s področja javnih financ se financiranje operacij izvaja po principu povračil za nastale in plačane stroške. Izjema so predplačila in izjeme, določene v skladu z veljavnim zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije. Upravičenec bo prejel sredstva sofinanciranja na osnovi pravilno izdanih in popolnih zahtevkov za izplačila za upravičene stroške izvajanja operacije, ki so nastali in bili plačani v preteklem (in upravičenem) obdobju.
Sofinanciranje operacij v okviru tega javnega razpisa bo potekalo po sistemu standardnega obsega stroška na enoto (poenostavljena oblika stroška), skladno s pravili evropske kohezijske politike, navodili organa upravljanja o upravičenih stroških in navodili ministrstva.
Ministrstvo je dne 12. 10. 2017 sprejelo Metodologijo za določitev višine standardnega stroška na enoto zaposlitve mladinskega delavca, št. 54450-2/2017/16 z dne 12. 10. 2017. Na podlagi te metodologije predstavlja standardni obseg stroškov na enoto na operaciji strošek dela mladinskega delavca, zaposlenega s polnim delovnim časom, na mesečni ravni, katerega vrednost na mesečni ravni znaša 1.387,50 EUR za mladinskega delavca. Za obdobje 8 mesecev zaposlitve mladinskega delavca bodo sofinancirani upravičeni stroški skupaj največ v višini 11.100,00 EUR.
Dokazilo o nastanku navedenega stroška za posamezni mesec sta mesečno poročilo mladinskega delavca (Priloga 10 navodil ministrstva – Mesečno poročilo SSE za osebje) in njegova pogodba o zaposlitvi ter morebitne spremembe k pogodbi, ki se priložijo pri prvem naslednjem zahtevku za izplačilo. Upravičenci bodo strošek uveljavljali na podlagi izstavljenega obračuna stroška na enoto in zahtevka za izplačilo s prilogami. Način uveljavljanja upravičenih stroškov je podrobneje naveden v razpisni dokumentaciji (točka 10 Navodil za prijavo na javni razpis, navodila ministrstva in točka 2 veljavnih navodil organa upravljanja o upravičenih stroških).
Ministrstvo in izbrani prijavitelj bosta s pogodbo o sofinanciranju podrobneje dogovorila obseg in dinamiko sofinanciranja operacije na osnovi načrtovanih aktivnosti, podanih v prijavni vlogi.
V skladu z določili Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 lahko ministrstvo upravičencu za namen izvajanja operacije izplača predplačilo v višini do 30 % od vrednosti predvidenih izplačil sredstev, na osnovi predloženega zahtevka za izplačilo predplačila s strani upravičenca. Upravičene prejemnike in pogoje za izplačilo predplačila določa veljavni zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije. Predplačila se izvajajo po sistemu izplačila večkratnih predplačil pri izvajanju operacije, s sprotnim poračunavanjem vsakega posameznega predplačila v celoti. Upravičenec bo v primeru prejetega predplačila dolžan ministrstvu predložiti zahtevek/e za izplačilo z obveznimi dokazili v višini izplačanega predplačila skladno s pogodbo o sofinanciranju v povezavi z vsakokrat veljavnim zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije. To pomeni, da se bodo predplačila iz proračuna Republike Slovenije izplačevala največ v višini kot je v prihodnjem s pogodbo o sofinanciranju določenem obdobju dejansko potrebno za izvajanje operacije, pri čemer višina posameznega predplačila ne sme presegati odstotka, določenega v veljavnem zakonu, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije.
14. Zahteve glede upoštevanja zakona, ki ureja javno naročanje: upravičenec bo moral pri porabi teh sredstev upoštevati zakon, ki ureja javno naročanje, v kolikor so izpolnjeni pogoji, določeni v tem zakonu ali pogoji iz navodil ministrstva.
15. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno s 115. in 116. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 in navodili organa upravljanja
Upravičenec bo moral pri informiranju in obveščanju javnosti upoštevati 115. in 116. člen Uredbe (EU) št. 1303/2013 in veljavna navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin.
Sprejetje financiranja s strani upravičenca pomeni tudi privolitev v vključitev na seznam operacij, ki bo javno objavljen.
16. Morebitno dopolnilno financiranje: dopolnilno financiranje med ESS in ESRR, skladno z 98. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013, ni predvideno.
17. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o operaciji in spremljanja ter evidentiranja operacije
Upravičenec bo dolžan zagotavljati hrambo celotne originalne dokumentacije, vezane na operacijo ter zagotavljati vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe bodočih preverjanj skladno s pravili Evropske unije in nacionalno zakonodajo.
V skladu s 140. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 bo moral upravičenec zagotoviti dostopnost do vseh dokumentov o izdatkih operacije v obdobju dveh let od 31. decembra po predložitvi obračunov Evropski komisiji, ki vsebujejo končne izdatke končane operacije. O natančnem datumu za hrambo dokumentacije bo upravičenec po končani operaciji pisno obveščen s strani ministrstva.
Upravičenec bo dolžan voditi in spremljati porabo sredstev za operacijo računovodsko ločeno na posebnem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi za vse transakcije v zvezi z operacijo in za vsako operacijo posebej, tako da je v vsakem trenutku zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev. Upravičenec, ki ne vodi knjig za operacijo na ločenem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi, iz svojih poslovnih knjig ne more ločeno izpisati evidenc samo za posamezno operacijo. Zato mora zaradi zagotavljanja ločenega vodenja knjig za operacijo voditi druge pomožne knjige.
Na ločenem stroškovnem mestu/računovodski kodi se morajo evidentirati vsi poslovni dogodki, ki se nanašajo na operacijo, razen v primeru poenostavljenih oblik nepovratnih sredstev, kot so npr. posredni stroški v pavšalu in standardni strošek na enoto, kjer se na ločenem stroškovnem mestu operacije (računovodski kodi) knjižijo le prihodki oziroma prilivi, medtem ko stroškov (izdatkov), ki se nanašajo in poplačujejo iz prejetih sredstev, ni potrebno evidentirati na stroškovnem mestu operacije (računovodski kodi).
18. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o operaciji nadzornim organom
Upravičenec bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije, katerega sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani ministrstva kot posredniškega organa, organa upravljanja, organa za potrjevanje, revizijskega organa ter drugih nacionalnih in evropskih nadzornih in revizijskih organov (v nadaljnjem besedilu: nadzorni organi).
Upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinancirane operacije. V primeru preverjanja na kraju samem bo upravičenec omogočil vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem operacije ter rezultate operacije. Upravičenec bo o izvedbi preverjanja na kraju samem predhodno pisno obveščen, ministrstvo pa lahko opravi tudi nenajavljeno preverjanje na kraju samem. Upravičenec bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati ministrstvo o izvedenih ukrepih.
V kolikor se bo v okviru kateregakoli preverjanja s strani nadzornih organov ugotovila nepravilnost pri izvajanju operacije, bodo nadzorni organi skladno z veljavnimi Navodili organa upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj po 125. členu Uredbe (EU) št. 1303/2013 za programsko obdobje 2014–2020, s spremembami, objavljenih na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila, Smernicami za določitev finančnih popravkov izdatkov, ki jih financira Unija v okviru deljenega upravljanja, zaradi neskladnosti s pravili o javnih naročilih (dostopne na http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/cocof/2013/cocof_13_9527_annexe_sl.pdf), Smernicami o načelih, merilih in okvirnih lestvicah, ki se morajo uporabljati v zvezi s finančnimi popravki, ki jih komisija izvede v skladu s členoma 99 in 100 Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. 7. 2006 (dostopne na spletni strani: http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/zakonodaja), oziroma drugimi akti, ki so podlaga za določanje finančnega popravka, določili ustrezne finančne popravke – znižanje sofinanciranja upravičenih stroškov in izdatkov, upravičenec pa bo dolžan neupravičeno izplačana sredstva vrniti.
19. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013
Upravičenec bo moral zagotoviti spodbujanje enakih možnosti moških in žensk ter preprečiti vsakršno diskriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide, med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje aktivnosti v okviru tega javnega razpisa, v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 7. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 ter 7. in 8. členom Uredbe (EU) št. 1304/2013.
Upravičenec bo moral cilje operacije uresničevati v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob spodbujanju cilja Evropske unije o ohranjanju, varovanju in izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju načela onesnaževalec plača v skladu z 8. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013.
20. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja.
Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB2, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US in 102/2015, v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji morajo pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo ministrstvo lahko domnevalo, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje takšnih podatkov, ki ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti.
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki pokriva varovanje osebnih podatkov, vključno s 140. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013.
21. Zahteve glede spremljanja neto prihodkov operacije
Upravičenec bo moral dokumentirano spremljati in prikazovati neto prihodke operacije skladno s 65. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013. Prihodke je potrebno evidentirati in spremljati na posebnem stroškovnem mestu ali ustrezni računovodski kodi, zaradi česar bo možen ločen izpis iz računovodskih evidenc. Če se bodo pri izvajanju operacije ustvarili neto prihodki, bo treba za višino ustvarjenih prihodkov znižati upravičene stroške.
Prihodke, ki nastajajo tekom izvajanja operacije, pa je potrebno upoštevati že pri zahtevku za izplačilo, saj se ustvarjeni neto prihodki odbijejo od zahtevanega zneska. Poračun se izvede najkasneje ob predložitvi zadnjega zahtevka za izplačilo. O neto prihodkih, ki nastajajo med izvajanjem operacije, je upravičenec dolžan poročati sproti, med izvajanjem operacije.
22. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja doseganja ciljev in kazalnikov operacije
Upravičenec bo za namen spremljanja in vrednotenja operacije skladno s 27., 54., 96. in 125. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013, 5. in 19. členom ter Prilogo I Uredbe (EU) št. 1304/2013 dolžan spremljati in ministrstvu zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov operacije, vključno s podatki po vprašalniku.
Kazalniki (vključno s podatki po vprašalniku), ki jih bo potrebno zbirati za namene spremljanja in vrednotenja operacije, so natančneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji (tč. 12 Navodil za prijavo na javni razpis).
23. Omejitve glede sprememb operacije v skladu z 71. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013: ni relevantno.
24. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali izvrševanja operacij prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: v kolikor se ugotovi, da upravičenec ministrstva ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani oziroma da je posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev ministrstva o dodelitvi sredstev ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem razpisu na nepošten način, na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo upravičenec dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila v proračun Republike Slovenije. Če je takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
25. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posamezne operacije ali, da je višina sofinanciranja operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo: dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že bili oziroma bi lahko bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira oziroma so bila odobrena, ni dovoljeno. V kolikor se ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, bo zahtevano vračilo že izplačanega zneska sofinanciranja z zakonskimi obrestmi od dneva nakazila sredstev iz proračuna Republike Slovenije na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije. Če je dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
26. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev sredstev
Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 1. 12. 2017.
Vloga z zahtevano vsebino mora biti predložena v celoti v enem pisnem izvodu skupaj z vsemi obrazci in v enem elektronskem izvodu (npr. na CD-ju ali USB ključku), v zaprti ovojnici, opremljena z vidno oznako »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju«, z navedbo polnega naziva in naslova pošiljatelja in prispeti na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Urad RS za mladino, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana. V primeru neskladnosti podatkov v tiskani in elektronski obliki ali ob odsotnosti elektronske oblike se šteje, da je za presojo pomembna tiskana oblika.
Za pravilno opremo ovojnice se lahko uporabi ali obrazec »Obrazec za oddajo prijave«, ki je del razpisne dokumentacije, ali lastnoročno napisani obvezni podatki iz prejšnjega odstavka.
Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo v določenem roku prispele v vložišče ministrstva. Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko je ministrstvo prejelo vlogo, šteje dan oddaje na pošto.
Neustrezno označene in nepravočasno prispele vloge se ne bodo obravnavale, s sklepom bodo zavržene in vrnjene prijavitelju.
27. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev ter postopek in način izbora
Vloge bo odprla in ocenila komisija za izvedbo postopka javnega razpisa, ki jo je imenovala ministrica za izobraževanje, znanost in šport ali od njega pooblaščena oseba (v nadaljnjem besedilu: komisija).
Ker se pričakuje večje število vlog, odpiranje vlog ne bo javno. Odpiranje prispelih vlog bo dne 5. 12. 2017 v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, Ljubljana. Pri odpiranju vlog komisija ugotavlja popolnost vlog. Vloga je popolna, če so bili predloženi vsi dokumenti tako, kot je določeno v 10. točki javnega razpisa.
Komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih vloge niso popolne. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati višine zaprošenih sredstev, tistega dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge ali tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih je ministrstvo prejelo v postopku dodelitve sredstev. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.
Komisija nato preveri izpolnjevanje pogojev iz 5. točke javnega razpisa ter opravi strokovni pregled popolnih prijav. Preverjanje izpolnjevanja določenih razpisnih pogojev se lahko opravi tudi v fazi preverjanja formalne popolnosti vlog, če to pripomore k ekonomičnosti izvedbe postopka.
Ob morebitnih nejasnih oziroma nepopolnih podatkih v bistvenih elementih vloge bo komisija prijavitelja pozvala k posredovanju pojasnila.
Na podlagi meril bodo izmed prijaviteljev, ki bodo izpolnjevali vse razpisne pogoje, izbrani tisti prijavitelji, ki bodo izbrali višje število točk v posamezni kohezijski regiji, kot je opredeljeno v 6. točki javnega razpisa.
Zavržene bodo vloge, ki:
– ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v 26. točki javnega razpisa,
– ne bodo vsebovale vseh dokumentov, kot jih zahteva besedilo javnega razpisa in ne bodo dopolnjene v skladu s pozivom za dopolnitev vlog.
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih prijaviteljev, ki ne bodo izpolnjevali pogojev za kandidiranje na javnem razpisu iz 5. točke javnega razpisa,
– ki po merilih za izbor vlog iz 6. točke javnega razpisa ne bodo izbrane,
– ki bodo vsebovale netočne oziroma nepopolne podatke v bistvenih elementih prijave in jih prijavitelj tudi na poziv komisije ne bo ustrezno pojasnil.
O izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah bo na podlagi predloga razpisne komisije s sklepom odločila ministrica.
Ocenjevalni postopek in način izbora je podrobneje opredeljen v 6. točki besedila javnega razpisa in v razpisni dokumentaciji v Prilogi št. 6 (Ocenjevalni list).
Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju. Vzorec pogodbe in navodila ministrstva, ki jih bo izbrani prijavitelj dolžan spoštovati pri izvajanju operacije, sta sestavni del razpisne dokumentacije.
Če se izbrani prijavitelj v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu pogodbe o sofinanciranju nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev. V tem primeru se nerazdeljena sredstva lahko dodeli prijavitelju, ki bi na podlagi doseženega števila točk bil na predlog komisije naslednji upravičen do dodelitve sredstev v okviru iste kohezijske regije v skladu s tem javnim razpisom.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko javni razpis kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru prekliče z objavo v Uradnem listu RS.
28. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo s sklepom ministrice oziroma pooblaščene osebe o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 60 dni od izteka roka za oddajo vlog.
Prijavitelji, ki menijo, da izpolnjujejo pogoje in merila iz javnega razpisa in jim razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v tridesetih dneh od prejema sklepa ministrstva o (ne)izboru sprožijo upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije.
29. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirane osebe dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu ministrstva, http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/javni_razpisi/ in spletnem naslovu Urada RS za mladino http://www.ursm.gov.si/si/javni_razpisi_in_objave/. Razpisno dokumentacijo lahko dvignete tudi osebno v Glavni pisarni Urada RS za mladino, Masarykova 16, 1000 Ljubljana, 4. nadstropje, vsak delovni dan med 9. in 12. uro. Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov natalija.ravnikar@gov.si ali pokličete Natalijo Ravnikar (01/400-52-71), vsak delovni dan med 10.30 in 11.30 ter 13.30 in 14.30.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport