Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2017 z dne 10. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2017 z dne 10. 11. 2017

Kazalo

2999. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju zavoda RIS, Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan v javni zavod Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan, stran 8447.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 1. in 20. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 6. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A), 4. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16) in 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – uradno prečiščeno besedilo, 49/10 in 39/15) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na 24. seji dne 19. oktobra 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju zavoda RIS, Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan v javni zavod Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan 
1. člen 
V Odloku o preoblikovanju zavoda RIS, Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan v javni zavod Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan (Uradni list RS, št. 107/11, 75/12 in 22/15) se četrti odstavek 3. člena spremeni tako, da se glasi:
»Javni zavod deluje kot regijsko znanstveno raziskovalno središče, pri čemer lahko kot soustanovitelji pristopijo tudi lokalne skupnosti in druge pravne osebe.«
Peti odstavek 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Namen in poslanstvo javnega zavoda je zagotavljanje kontinuirane prisotnosti kvalitetnih vsebin s področja izobraževanja, raziskovanja, socialnega področja, izvajanje programov in dejavnosti za mlade, trajnostnega razvoja, ter učinkovitejša organizacija, razvoj in spodbujanje dejavnosti na omenjenih področjih s ciljem dviga kvalitete življenja skupnosti in posameznika na lokalnih in regionalnih ravneh, ter boljše prepoznavnosti Mestne občine Murska Sobota.«
2. člen 
Prvi odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Javni zavod izvaja naslednje nepridobitne dejavnosti:
a) izobraževalne dejavnosti,
b) raziskovalne dejavnosti,
c) socialne dejavnosti,
d) dejavnost za mlade,
e) dejavnost trajnostnega razvoja skozi vključevanje naravne in kulturne dediščine.«
V šestem odstavku 8. člena se dodajo sledeče dejavnosti po standardni klasifikaciji:
– »A/01.610 Storitve za rastlinsko pridelavo
– A/02.200 Sečnja
– A/3.220 Gojenje sladkovodnih organizmov
– Q/88.910 Dnevno varstvo otrok
– S/94.999 Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij«
V 8. členu se doda osmi odstavek, ki se glasi:
»Javni zavod skozi socialno dejavnost krepi družbeno solidarnost in kohezijo, spodbuja sodelovanje ljudi in prostovoljsko delo, krepi inovativno sposobnost družbe za reševanje socialnih, gospodarskih, okoljskih in drugih problemov, zagotavlja dodatno ponudbo proizvodov in storitev, ki so v javnem interesu, razvija nove možnosti zaposlovanja, zagotavlja dodatna delovna mesta ter socialno integracijo in poklicno reintegracijo ranljivih skupin ljudi na trgu dela.«
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0009/2017-1
Murska Sobota, dne 19. oktobra 2017
Župan 
Mestne občine Murska Sobota 
dr. Aleksander Jevšek l.r.