Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2017 z dne 10. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2017 z dne 10. 11. 2017

Kazalo

2977. Spremembe in dopolnitve Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, stran 8429.

  
Na podlagi 331. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – uradno prečiščeno besedilo UPB3, s spremembami – ZTFI), je uprava borze, ki jo zastopata mag. Aleš Ipavec, predsednik uprave, in mag. Nina Vičar, članica uprave, dne 2. 11. 2017 sprejela naslednje Spremembe in dopolnitve Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana (Uradni list RS, št. 88/10, 89/11, 71/12, 84/12, 44/13, 81/13, 10/14, 80/14, 88/15, 32/16, 67/16, 5/17 v nadaljevanju: Pravila), h katerim je Agencija za trg vrednostnih papirjev dne 9. 11. 2017 izdala soglasje z odločbo opr. št.: 40211-1/2017-4:
S P R E M E M B E  I N D O P O L N I T V E  P R A V I L 
Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana 
1. člen 
(1) V prvem odstavku 130. člena Pravil se dodajo nove točke od 10. do 13., tako da se prvi odstavek glasi:
»(1) Pri vnosu naročila v trgovalni sistem so opcijski naslednji podatki:
– tečaj vrednostnega papirja;
– pogoj načina izvršitve naročila;
– trgovalni pogoj naročila;
– pogoj časovne veljavnosti naročil;
– številka računa;
– referenca;
– trgovanje v imenu drugega;
– trajnost naročila;
– tečaj dodatne omejitve naročila;
– identifikacijska koda stranke;
– koda investicijskega odločevalca;
– koda investicijskega izvršitelja;
– oznaka, ki ponazarja vzdrževanje likvidnosti.«
(2) V 130. členu Pravil se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) V skladu s predpisi lahko pri vnosu nekaterih vrst naročil v trgovalni sistem opcijski podatki iz prvega odstavka tega člena postanejo obvezna sestavina naročila.«
(3) Dosedanji peti, šesti in sedmi odstavek 130. člena se ustrezno preštevilčijo v šesti, sedmi in osmi odstavek.
2. člen 
Črta se 210. člen.
3. člen 
Črta se 211. člen.
KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
Spremembe in dopolnitve Pravil se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih straneh borze, veljati in uporabljati pa se začnejo dne 20. 11. 2017.
Ljubljana, dne 2. novembra 2017
Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana 
mag. Nina Vičar l.r.
mag. Aleš Ipavec l.r.
članica uprave
predsednik uprave