Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2017 z dne 10. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2017 z dne 10. 11. 2017

Kazalo

Št. 352-4/2017-DI/1 Ob-3398/17, Stran 2735
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, Ljubljana, objavlja na podlagi 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) in 22. člena v zvezi s tretjim odstavkom 2. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO, 76/15)
javno zbiranje ponudb 
za oddajo poslovnih prostorov v najem v lasti Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije
1. Predmet objave
Predmet objave je javno zbiranje ponudb za oddajo v najem petnajstih poslovnih prostorov (pisarn) v lasti Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, Ljubljana (v nadaljevanju: najemodajalec).
Poslovne prostore, ki so predmet najema, najemodajalec oddaja v najem posamično za določen čas, in sicer največ za obdobje petih let.
2. Razpisna dokumentacija: zainteresirani ponudnik lahko brezplačno pridobi dokumentacijo javnega zbiranja ponudb vključno z obrazci in prilogami v poslovnem času najemodajalca po elektronski pošti tako, da to sporoči najemodajalcu na e-naslov vojko.breznik@zzzs.si in v vednost jurij.ahacic@zzzs.si.
3. Dejavnost in obveznosti ponudnika
V poslovnih prostorih, ki so predmet najema, lahko izbrani ponudnik oziroma najemojemalec izvaja le dejavnost, ki je primerljiva z dejavnostjo najemodajalca (pisarniška dejavnost). Ponudnik mora v ponudbi (Obrazec 2) opisno navesti, kakšno dejavnost bo izvajal v prostorih najemodajalca.
Izbrani ponudnik oziroma najemojemalec mora v celoti upoštevati poslovni čas najemodajalca in vsa ostala določila, ki so vezana na poslovanje najemodajalca (hišni red …). V nasprotnem primeru lahko najemodajalec prekine najemno pogodbo z enomesečnim odpovednim rokom.
4. Rok za oddajo ponudb
Rok za oddajo ponudb je ponedeljek, 27. 11. 2017, do 10. ure.
Ponudnik lahko predloži ponudbo:
– po pošti na naslov najemodajalca: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana, ali
– osebno na naslovu najemodajalca, glavna pisarna, pritličje, soba 51.
Ponudnik mora predložiti ponudbo v zapečateni ali zaprti ovojnici, na kateri mora biti navedeno:
– naziv in naslov najemodajalca,
– oznaka: »Ne odpiraj – ponudba za najem poslovnih prostorov 2017«,
– naziv in naslov ponudnika.
5. Vsebina ponudbe
Ponudnik mora predložiti naslednjo ponudbeno dokumentacijo:
– obrazec Podatki o ponudniku (Obrazec 1)
Izpolnjen in podpisan s strani pooblaščene osebe ponudnika.
– obrazec Ponudba (Obrazec 2)
Izpolnjen in podpisan s strani pooblaščene osebe ponudnika.
– obrazec Izjava o sposobnosti in sprejemanju vseh pogojev objave (Obrazec 3)
Izpolnjen in podpisan s strani pooblaščene osebe ponudnika.
– obrazec Vzorec pogodbe (Obrazec 4)
Podpisan s strani pooblaščene osebe ponudnika.
6. Veljavnost ponudb: ponudba mora veljati najmanj do 31. 12. 2017.
7. Ogled poslovnih prostorov: ogled poslovnih prostorov, ki so predmet objave, je možen v poslovnem času Zavoda po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo, ki je navedena v seznamu poslovnih prostorov (Priloga 1), ki so predmet objave.
8. Javno odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo v ponedeljek, 27. 11. 2017, ob 11. uri, na sedežu najemodajalca: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana, sejna soba 231/II (II. nadstropje).
Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom javnega odpiranja ponudb najemodajalcu izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju, podpisana s strani zakonitega zastopnika ponudnika. Pooblastilo za sodelovanje na javnem odpiranju je lahko original, overjena ali neoverjena kopija. V slednjem primeru ima najemodajalec pravico od ponudnika naknadno zahtevati original ali overjeno kopijo na vpogled. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje ponudnika.
9. Višina najemnine in izbira ponudnika
Najemodajalec v seznamu prostorov navaja izhodiščno višino najemnine pisarniških prostorov v evrih na kvadratni meter.
Ponudnik v obrazcu Ponudba (Obrazec 2), ki je sestavni del ponudbe, navede ponudbeno višino najemnine v evrih na kvadratni meter, ki ne sme biti nižja od izhodiščne najemnine navedene v seznamu poslovnih prostorov (Priloga 1) za posamezni poslovni prostor ter opisno navede, kakšno dejavnost bo izvajal v prostorih najemodajalca.
Najemodajalec si pridržuje pravico do pogajanj s ponudniki, ki bodo oddali ponudbo. Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo višino najemnine v evrih na kvadratni meter za posamezni poslovni prostor.
Izbrani najemojemalec bo poleg najemnine za pisarniške prostore plačeval tudi:
– najemnino za pomožne prostore v souporabi ali izključni uporabi in
– variabilni del najemnine v višini sorazmernega deleža materialnih stroškov, ki jih z uporabo pisarniških in pomožnih prostorov povzroča najemojemalec.
10. Sklepanje najemne pogodbe: najemna pogodba se sklepa za posamezni poslovni prostor največ za obdobje petih let in bo sklenjena v roku petnajst dni po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika.
11. Ustavitev postopka: najemodajalec lahko ustavi postopek oddaje za posamezni poslovni prostor kadarkoli do sklenitve najemne pogodbe za ta prostor.
12. Odgovorna in kontaktna oseba za izvedbo postopka: Jure Ahačič, 01/30-77-503, 041/722-608, elektronski naslov: jure.ahacic@zzzs.si.
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije 
Priloga 1: Seznam poslovnih prostorov